Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kmitanie

Okamžitá výchylka - okamžitá poloha závažia určená súradnicou Y
Amplitúda výchylky - najväčšia hodnota (+,-) okamžitej výchylky
Perióda - čas,za ktorý prebehne jeden kmit a oscilátor dospeje do zvoleného začiatočného stavu
Frekvencia - počet kmitov za sekundu
Kmit - periodicky sa opakujúca časť kmitavého pohybu
Oscilátor - každé zariadenie, ktoré môže voľne kmitať
Harmonické kmitanie - periodický dej s harmonickým priebehom - veličiny harm. kmitania znázorň. čas. alebo fázorovým diagramom
Harmonický (kmitavý) pohyb - pohyb periodický, priamočiary a nerovnomerný, okolo rovnovážnej polohy - jeho okamž. výchylka sa periodicky mení podľa funkcie sínus
Časový diagram - vyjadruje istú veličinu deja ako funkciu času
Fázorový diagram - využíva sa súvislosť harm. kmitania s pohybom rovnomerným po kružnici (fázor - rotujúci vektor)
Matem. kyvadlo - teles. zaves. na šnúrke, kmitá okolo rovnováž. polohy
Mechan. kyvadlo - teles. zaves. na spružine, kmitá hore dole
Zrýchlenie kmitavého pohybuje je priamo úmerné okamžitej výchylke a v každom okamihu má opačný smer
Začiatočná fáza kmitavého pohybu určuje hodnotu veličinyharmonického kmitania v začiatočnom okamihu (t =0 s)
Základná rovnica harm. pohybu- y=ym sin (ωt + φ)

Pozn.-pred vytlačením doporučujem zmenšiť písmo na 5. ;).

Zdroje:
Fyzika pre 3.ročník gymnázia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk