Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenský jazyk - gramatika Slovná zásoba, štýlotvorné rozvrstvenie slovnej zásoby

-slovná zásoba- všetky slová ktoré sú v jazyku
-môžu byť:1)pasívna- rozumieme slovám ale nepoužívame ich.
2)aktívna- rozumieme slovám a používame ich
3)individuálna- ovplivnená prostredím,výchovou,inteligenciou,vzdelaním.
-slovná zásoba je zachytená v slovníkoch.
-slovníky: Slovník slovenského jazyka(SSJ), Krátky slovník slovenského jazyka(KSSJ), Malý synonymický slovník, Malý frazeologický slovník.
-základná slovná zásoba-najčastejšie používané slová,1000-1500 slov.
-systém v slovnej zásobe-slová sú v nej vo vzájomných vzťahoch-tvoria systém.
-slová podľa vecného významu-a)10slovných druhov(plno/neplnovýznamové) b)jednovýznamové-viacvýznamové c)neodvodené-odvodené,zložené d)synonymá e)homonymá(rovnozvučné) f)antonymá(protikladn) g)paronyma h)súradné-nesúradné.
-podľa dobového výskytu –a) nové(neologizmy) b)zastarané(archaizmy,historizmy
-podľa príslušnosti k štýlovej vrstve a)neutrálne b)štylisticky príznakové -spisovné a nespisovné
-obohacovanie slovnej zásoby-prevzaté slová, cudzie slová,preložené z cudzieho jazyka.
-štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby
-Vyšší štýl-archaizmy,poetizmy,neologizmy, hranicu tvoria cudzie slová a odborné termíny.
-stredný štýl-neutrálna slovná zásoba.
-bežné hovorové výrazy-vulgarizmy,žargón,dialektizmy,slang,profesionalizmy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk