Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika Náklady, výnosy inventúra, inventarizácia

Náklady-N.-spotreba živ. a zhmotnenej práce vyjadrená v peňaž.jednotkách,kt. slúžia na uskutočnenie výkonov(produkcie)/výkony-výsledok výrobnej al. podnikovej činnosti/náklady sa delia/ a)z hľadiska závislosti nákladov od objemu výkonov-1) Fixné nákl.-pevné al. stále- nemenia sa od objemu výkonov/ ich veľkosť sa v určit. čas. období nemení bez ohľadu na produkciu//2)Variabilné n.-menia sa keď sa mení objem produkcie/s vzrast. výkonom rastú a pri poklese klesajú-rovnomerný(proporcionálny)/ b)z hľad. ich začlenenia do rovnorodých druhov-nákl. na spotrebu materiálu ,energie/N na externé služby/mzdové a ostat. N/Odpisy dlhodob hmot. a nehmot. majetku/finančné N/// c)z hľad. oblastí činn. podniku.-Náklady z bežnej činn.-súvisia s prevádzkou podniku-to isté ako b)//náklady z mimoriad. činn.-manká, škody,iné mimoriad. udalosti/ d)z hľad. ich kalkulovania na jednotku výkonu-priame N-možno ich stanoviť na 1 výrobok/nepriame nákl.-réžijne nákl.-nedajú sa stanoviť na 1 výr./Výnosy-výkony, vyjadrené v peniazoch (odovzdané a realizované)///1. tržby – také výnosy, ktoré podnikateľský subjekt získal z predaja svojich výkonov externému zákazníkovi – odberateľovi.///2. vnútropodnikové výnosy – také výnosy, ktoré sa realizovali pri odovzdávaní výkonov medzi jednotlivými útvarmi podniku.///3. ostatné výnosy – nevyplývajú z bežnej činnosti podniku, a preto nemôžu ovplyvniť výšku prvých dvoch druhov výnosov ////a) výnosy z bežnej činnosti – zaraďujeme do nich najmä prevádzkové výnosy, t. j. externé výnosy vyplývajúce z tržieb za vlastné výkony, ako aj vnútropodnikové výnosy. Patria sem aj finančné výnosy, t. j. výnosy z finančných operácií – predaj cenných papierov, úroky...b) mimoriadne výnosy – vznikajú z mimoriadnych udalostí a podnik ich nemôže dopredu plánovať. (prebytky v pokladnici atď)////Inventúra-činnosť pri ktorej zisťujeme skutočné stavy majetku a záväzkov v peňaž. jednotkách a aj v jedn. množstva, I sa robí spravidla k 31.12.//Inv.-a)fyzická-zisťujeme skut. stavy majet. hmotn. i nehmot. charakteru(vážením,meraním)/ b)Dokladová-robí sa pri majetku kde nieje možné vykonať fyz. inv.(pri pohľadavk. a záväzkoch voči odberateľom,peňažných jedn.na bank.účte)/Inventurizácia-je pokračovaním inventúry/porovnanie zisteného skutočného stavu s účtovným stavom/INV: a) riadna-určuje sa podľa zákona/hotovosť-4x ročne,zásoby a pohľadávky a záväzky a pri vlastnom imaní k 31.12,statky hmot. a nehmot. dlhod.

majetku aspoň 1x za 2 roky/ b) mimoriadna-pri vzniku účtovnej jednotky,pri rozdelení a zlúčení podniku,iné prípady-požiar,živelné pohromy///Družstvo-spoločestvo neohraničeného počtu osôb založ. na účel podnikania al. zabezp. hosp. a soc. potrieb//založenie-min. 5 fyz. al. 2 právn. osoby,založenie si vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze-určuje zákl. imanie,schvaluje stanovy,volí predstavenstvo,kontrolnú komisiu/Orgány druž.-členská schôdza-min.1x za rok//člen- Fyz. al. Práv. os./Stanovy druž.-vnútropod. predpisy/Ručenie-celým majetkom/kapitál-zákl. imanie tvoria členské vklady, zákl. imanie min. 50000sk-zapisuje sa do obchod. registra////Formy spoloč.podnikania-Tiché spoločenstvo-Vznik-zmluva o spoločestve-obsahuje výšku vkladu a výšku podielu na zisku/T S sa zúčastňuje len vkladom/založením nevzniká nový právny subjekt/Práva TS-nahliadnuť do podnik. dokladov a účtovníctva,//podiel na zisku-určuje ho ročná účtovná uzávierka,TS má nárok na podiel do 30dní po uzávierke/zánik- vypršaním zmluvy,dosiahn.ciela,výpoveďou//Združenie osôb na Spol.pod.-vznik-zmluvou kt.upravuje občianský zákonnik/zákl.povinn. účastn.združenia-poskytnúť na účely združenia peniaze ako sa to uvádza v zmluve,právo kontroly,právo vysporiad.,účast.rozhodujú väčšinou hlasov,každý má 1hlas/právo vystúpiť ma každý,nie však v nevhodnej dobe,účastnik môže byť zo združenia vylúčený/Zánik-rozpustením združenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk