referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Ekonomika Náklady, výnosy inventúra, inventarizácia
Dátum pridania: 26.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martinsuplata
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 534
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Náklady-N.-spotreba živ. a zhmotnenej práce vyjadrená v peňaž.jednotkách,kt. slúžia na uskutočnenie výkonov(produkcie)/výkony-výsledok výrobnej al. podnikovej činnosti/náklady sa delia/ a)z hľadiska závislosti nákladov od objemu výkonov-1) Fixné nákl.-pevné al. stále- nemenia sa od objemu výkonov/ ich veľkosť sa v určit. čas. období nemení bez ohľadu na produkciu//2)Variabilné n.-menia sa keď sa mení objem produkcie/s vzrast. výkonom rastú a pri poklese klesajú-rovnomerný(proporcionálny)/ b)z hľad. ich začlenenia do rovnorodých druhov-nákl. na spotrebu materiálu ,energie/N na externé služby/mzdové a ostat. N/Odpisy dlhodob hmot. a nehmot. majetku/finančné N/// c)z hľad. oblastí činn. podniku.-Náklady z bežnej činn.-súvisia s prevádzkou podniku-to isté ako b)//náklady z mimoriad. činn.-manká, škody,iné mimoriad. udalosti/ d)z hľad. ich kalkulovania na jednotku výkonu-priame N-možno ich stanoviť na 1 výrobok/nepriame nákl.-réžijne nákl.-nedajú sa stanoviť na 1 výr./Výnosy-výkony, vyjadrené v peniazoch (odovzdané a realizované)///1. tržby – také výnosy, ktoré podnikateľský subjekt získal z predaja svojich výkonov externému zákazníkovi – odberateľovi.///2. vnútropodnikové výnosy – také výnosy, ktoré sa realizovali pri odovzdávaní výkonov medzi jednotlivými útvarmi podniku.///3. ostatné výnosy – nevyplývajú z bežnej činnosti podniku, a preto nemôžu ovplyvniť výšku prvých dvoch druhov výnosov ////a) výnosy z bežnej činnosti – zaraďujeme do nich najmä prevádzkové výnosy, t. j. externé výnosy vyplývajúce z tržieb za vlastné výkony, ako aj vnútropodnikové výnosy. Patria sem aj finančné výnosy, t. j. výnosy z finančných operácií – predaj cenných papierov, úroky...b) mimoriadne výnosy – vznikajú z mimoriadnych udalostí a podnik ich nemôže dopredu plánovať. (prebytky v pokladnici atď)////Inventúra-činnosť pri ktorej zisťujeme skutočné stavy majetku a záväzkov v peňaž. jednotkách a aj v jedn. množstva, I sa robí spravidla k 31.12.//Inv.-a)fyzická-zisťujeme skut. stavy majet. hmotn. i nehmot. charakteru(vážením,meraním)/ b)Dokladová-robí sa pri majetku kde nieje možné vykonať fyz. inv.(pri pohľadavk. a záväzkoch voči odberateľom,peňažných jedn.na bank.účte)/Inventurizácia-je pokračovaním inventúry/porovnanie zisteného skutočného stavu s účtovným stavom/INV: a) riadna-určuje sa podľa zákona/hotovosť-4x ročne,zásoby a pohľadávky a záväzky a pri vlastnom imaní k 31.12,statky hmot. a nehmot. dlhod.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.