Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Genetika

Genotyp-sub.gen.bun.,kt.sa pri nom vyskyt. v alelach. Pri eukaryot. org. je kazdy gen zastupeny jednym alelickym parom.Pohlavnechrom.-heterochrom.Hapl.pohl.bun.-1chromoz.z kazd.alelic.paru.Znak-prejav genu.Podla chark. Premenlivosti-znaky-kvalitativne-podmiene. genmi bez prechodov[rohatost-bezrohatost,zdravy-postihnuty]Kvantitativne-podmie.genmi malehoucinku(polygenmi)-plynuleprechody[vyska,hmotnost-prejavujesavplyv prostredia]Fenotyp-subor vs. znakou.Fenotyp-vonkajsim prejavom vs. dedicnych informacii.Homologicke chr.-2 chr. s tym istym poradim lokusov a s rovnak. morfolog. vlastno. jeden od otca, od mamy. Nehomologicke chr.-chr. roznych parov.Alely na homolog. chr.HOMOzygot-jedinec,kt. ma pre urcity znak na obidvoch chrom. rovnake alely. HETErozygot-jedinec pre znak rozne alely.DOminantna alela-alela kt. v homozygotnom a heterozyg. stave podmienuje rovnaky fenotypovy prejav znaku.Recesivna-vloha,kt.fenot ypovy prejav bol potlaceny. Dominat. alely sa prejavuju homozygot. dominantnej[AA] aj heterozygotnej zostave[Aa]. Recesivne len v homozygotnej [aa]. NUK.K – nukleotid-z dusikatej org. bazy,cukru[pentozy],H3PO4.V DNA-pentoza deoxyriboza v RNA-riboza. V DNA a RNA su 4 typy dusikatych baz. Obidve obsahuju 3 rovnake dusikate bazy-Adenin,guanin,cytozin—V DNA je tymin V RNA je uracil..C-G, A-T, A-U—komplementarne bazy-pomocou vodikovych vazieb. Uloha DNA-uchovavat a odovzdavat geneticku informaciu. Uloha RNA-zabezpecit realizaciu genet. informacie., sprostred. prenosu genetic. informacie. Prenos genetic. informacie – ustredna dogma molekulovej biologie>zdvojenie-replikacia>prepis[transkripcia]>preklad[translacia]. ReplikaciaDNA>genetic. inf. sa prepisuje do poradia ribonukleotidov,transkripcia,synteza RNA. Replikacia-synteza DNA – Eukaryoty-geny ulozene aj v jadre a mitochondriach, v rastli.-chloroplasty. Prokaryoty-okrem chr. aj v plazmidoch. Replikacia v S-faze bunk.cyklu.Vysledkom su rovnake moleku. DNA, z kt. kazda obsahuje 1 retazec z povodnej molek. a jeden novosyntetizovany. Geneticky kod – je tripletovy-triplet-kodon,kt urcuje zaradenie jednej aminokyeliny do polypeptidoveho retazca. DNA-hmotny nositel dedicnosti, Gen-, usek polynukel. retazcov DNA, je zak. jednotkou genetickej informacie, kt. ma konkretny vonkajsi fenotypovy prejav. rGeny-tieto funkcne formy=strukturne geny, geny pre RNA,regulacne geny Strukturne geny-uplna geneti. info. o primar. struk. urciteho polypeptid retazca, informaciu o poradi aminokyselin v bielkovine.

Tieto geny sa prepisuju do poradia nukleotid. mediatorovej-mRNA. Geny pre RNA – sa prrepisuju do poradia nukleot. molekul transferovej-tRNA a robozomovej-rRNA. Podielaju sa na procese preklad. genet. inform na ribozomoch v cytoplazme a na synteze regulacnych BIEL. Regulacne geny – regulacna funkcia. Realizacia genu-expresia – ako 2 stupnovy proces,zahrna proces transkripcie-prepis genet.inf. z DNA do mRNA, synteza mRNA a translacia – preklad genet. informacie z poradia nukleotid. do poradia AK.synteza BIE.>proteosynteza. TRANSkripcia-sytenza mRNA podla matrice DNA- Transkrrip. katalyzuje enzym RNA-polymeraza ., transkrip. je 1 stupnom expresie genov. do miesta prekladu-cytoplazma,ribozomy. Pri trans. sa prepisu. do 2 retazco. molekul mRNA vset. struk. geny a do molekul tRNA a rRNA prislusne geny. TRANSLACIA- synteza BIEl., tvorba novych BIEl-proteosynteza, synteza sa uskutoc. na ribozomoch -. Kazdy ribozom. pozostava s rRNA a BIEl. triplety nukleotid. su matricou na tvorbu polypeptidovych retacov. Poradie kodonov v mRNA urcuje poradie AK.Umoznuje to tRNA na jeho koncovy triplet sa viaze antikodon,komplementarny s kodonom na mRNA. DNA>uchovavanie[skladovanie],kopirovanie[replikacia]MOLE. PROCES>synteza DNA.....mRNA>prepis[transkripcia]-expresia genuMOLEK. PR>synteza RNA podla DNA.....BIEL>preklad[translacia]-expresia genuMOLEK.PR>synteza BIEL podla mRNA. GENETIKA PROKARYOT>>> gen. material sustredeny do nukleoid-prokaruoticky chrom. z DNA. Operony-zak.transkrip.jednotiek, transk. genov bakterii. Operon tvoria strukturne geny podriadenne regulacnym genom. Strukturne geny urciteho opteronu sa prepisuju do 1 molekuly mRNA. Jednosmerny prenos genetickej infor. – konjugacia- jednosmerne prechadza DNA-chr. z bunky darcu do bunky prijemcu Plazmidy – v bunkach bakterii okrem chr. aj mensie kruhove molekuly DNA-plazmidy., schopnost rozmno. sa samostatne, konjugac. plazmidy riadia konjugaciu bakterii. PROKARYOTICKE B> - jadro, jednym chromo., genetic. material neni chraneny membranou., Po replikacii sa delia priamo!!! EUKARYOTI> maju genet. material chraneny obalom, delia sa nepriamym delenim jadra[mitoza, meizoa]. V bunkov. jadre chromozomy, kde cela geneti. inform. bunky, CAst gen. inf. aj v mitochondriach a plastidoch. GEn. EUAk bunky> euakryo. chromo. obsahuje jednu linearnu molekulu DNA. POCET CHROMOZ>Haploidny pocet v gametach[pohlav. bunky]Gamety 2n organizmu maju jeden subor chr. SOmaticke bunky obsah. 2 chrom. subory, su 2n. HOmoogicke chr. – dvojice chr. s rovnakym genet. obsahom, strukt.

a tvarom. CHrmo. z rozlisnych parov su nehomologicke. Parove chromozomy-autozomy. V 2n jeden par pohlav. chromozomov. Morfologia CHRO>>v nedeliacom sa jadre[interfazovom] su chro. despiralizovane a genet. aktivne. V priebehu bunk. delenia sa skracuju, spiralizuju. Najvhodnejsie na pozorovanie= metafaza.-vrcholi spiralizacia. Metafazovy chr. pozostava z 2 pozdlznych chromatid, spojene centromerou. [zuzenie], Centromera-na chr. kde sa pri deleni jadra pripajaju vlakna deliaceho vretienka. Centromera rozdeluje chr. na dve ramena. podla polohy centromery mozu bt chromozomy rovnoramenne[metacentricke] a nerovnoramenne. Na niekt. chro. je zuzena cast kratkych ramien. Satelit. V mieste zuzenia je umiestneni organizator jadierka-orga. a fnkcia jadierka. Zak. stav. jednotkou euakry. chr. je chromatinove vlakno-chromatin. Tvori ho DNA a BIEl. Zakl. struk. jednot. chromat. je nukleozom. KAryotyp – subor chr. jednej somatickej bunky harak. pre danu systematic. skupinu organizmov. CLoveka-46ch. 23 parov. Reprodukcia buniek Eukaryotov – Bunkove delenie ma svoju zasadne geneticke dosledky.---redukcia, segregacia,kombinacia,rekombinacia chromoz. - EUakryotl organi. sa mozu rozmnozovat pohlavne a nepohlvne. Nepohlavne-mitoza, Pohlvne-meiozy[redukcia pocet chr.] MITOZA – nepriamede lenie bunk. jadra., z 1 2n materskej bunky postupne pocas [profaza, metafaza, anafaza, telofaza] vznikaju 2 dcerske bunky. Vlastnemu deleniu bunky-karyokineze a cytokineze-predchadza interfaza-replikacia DNA. Klon tvoria genotypovo rovnake bunky alebo oganizmy. Z homozyg. bunky vzniknu 2 dcerske homozyg. bunky, z heterozygotnej bunky vzniknu 2 heterozyg. bunky. MEIZOA – typ bunk. deleni kde vzni. pohlv. bunky-gamety s n poctom chr.-gametogeneza. . Ide o redukciu poctu chromoz. este pred oplodnenim aby po oplodneni objavil 2n chr. Predchadza interfaza – replikacia DNA, zdvoja sa chr.ale 2 chromatidy kazdeho chromozomu zostavaju spojene centromerou. Meizoz prebieha v dvoch deleniach, meizoa 1 a meizoa 2. MEIOZA 1 – redukcio 2n redukuje na n. V profaze sa parove-homologicke chr. vytvaraju bivalet,. Na konci profazy dochadza k vzajomnemu oddalovaniu homolog. chromozomov. Crossing-over – proces vymeny genet. mat. medzi homolog. chr. , pri ktorom si nesesterske chromatidy reciprocne vymenia svoje oddelene casti, genetickym dosledkom je vznik rekombinacii. V anafaze –sa homol. chr. rozchadzaju k protilahlym polom bunky. Vysledok je redukcia poctu chr. na polovicu. SEGregacia-proces, kt.

zabezpecuje rozdelenie paru homol;. chr. pocas meiozy tak, ze kazdy clen dostane sa do inej gamety. Geneticky vyznam meiozy – segregacia a nahodna distribucia chr., redukcia potu chr. na polovicu, po meioze ma kazde jadro dcerskej bunky nahodnu kombinaciu chr., crossing-over rozsiruje kombinacnu premenlivost v pohlavnych bunkach,. MEIZOv vznikaju haploidne bunky,. Gametami sa stavaju az diferenciaciou v procese nazyvanom gametogeneza.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk