Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Veľká francúzska revolúcia

- 4. revolúcia v Európe
- osvietenské hnutie
/Voltaire, Rousseau, Montesquieu/
- absolutistický štát
- aj po smrti ĽXIV sa vládlo v duchu
hesla „Štát som ja“
3 stavy:
ŠĽACHTA
DUCHOVENSTVO
PLEBS (97%)
- daňovo najzaťaženejší sú mešťania,
lebo tí najviac produkujú, sú nespokojní
- už 170 rokov sa nezvolávajú generálne stavy
- hlad, bieda, vysoké ceny
- kráľ vyhlásil bankrot, východisko zdaniť šľachtu
a kňazov
ĽXVI
- absolutistický panovník


máj 1789
- zvolal generálne stavy do Versailles
- nevedeli sa dohodnúť, ako hlasovať
14. júl 1789
- dobytie Bastilly
- šírili sa rôzne fámy a tak sa vzbúril ľud
26. august 1789
Deklarácia ľudských a občianskych práv
- zrovnoprávnenie, sloboda slova, vierovyznania
- kráľ nesúhlasil, vojská do Versailles, kráľ do Paríža
jún 1791
- ĽXVI opustil Francúzsko

13. 9. 1791
NOVÁ ÚSTAVA
- FRA je liberálnou konštitučnou
monarchiou
- výkonná moc a právo veta v rukách
panovníka
- ústavodárne zhrom sa rozišlo, ale
vyhlásilo voľby
- vzniklo nové, bolo nejednotné
PRAVICA
feuillanti
umiernení monarchisti
ĽAVICA
jakobíni
- cordelieri /montagnardi/
- girondisti

august 1791
Pilnická deklarácia
- Fridrich Wilhelm II. vyzýva ostatné EUR krajiny,
aby niečo robili so situáciou vo FRA
apríl 1792
Francúzsko-rakúska vojna. FRA nemá peniaze
- moc v rukách sanscullotov
- teror, nové voľby
- KONVENT zvolený
21. 9. 1792
- Konvent vyhlásil republiku
- popravili kráľa aj so ženou
- prosti FRA je Rusko, Prusko, Rakúsko,
Nizozemsko, Španielsko, Veľká Británia
september 1792
- bitka pri VALMY
- FRA vyhralo
- problémy medzi girondistami a jakobínmi
Revolučný tribunál
- Danton, Robespierre
- teror, vraždenie, popravy
- zbesilí /Hébert/
- zhovievaví /Danton/


27. júl 1794
TERMIDORSKÝ PREVRAT
1795
ÚSTAVA ČÍSLO 3
parlament – zákonodárna moc
- rada starších
- rada 500
výkonná moc
- 5 členné direktórium
- stabilizácia
- Španielsko a Prusko mier s FRA
- bitky s Rakúskom v Taliansku,
FRA víťazí
1797 CAMPOFORMIO
- mier aj s ostatnými
- chcú dobyť GB tak,
že dobyjú Egypt


9. november 1799
PREVRAT
- conzulát – Nap, Sieyes, Ducon
1799
4.

ÚSTAVA
„Ústava z roku VII“
- moc v rukách Nap
- stabilizácia, reformy
- Národná banka
- súdy, financie
1800
Marengo, Hohenlinden
- prehralo Rakúsko
1801
- mier s Rakúskom
1802
- mier s GB
- sesterské republiky
- Batvávsko /Hol/, Helvétsko /Šv/,
Ligurská, Cisalpínska, Rímska,
Talianska republika /Tal/
1802
PLEBISCIT
- Nap. konzul navždy
1804
- je cisár
CODE CIVIL

1803
- Nap pripravuje inváziu do GB
- proti FRA je GB, Rakúsko, Prusko, Rusko
TRAFALGAR
- na mori, Nap. prehral
2. decembra 1805
SLAVKOV
- ruský cár Alexander I
- rakúsky cár František I
- Rakúsko separátny mier s FRA
1806
- armáda do Berlína
- zánik SRRNN
- Rímsky spolok /16 štátov J a Z Nemecka/
- ústava podľa FRA
Varšavské veľkovojvodstvo
- Poľsko okupované Pruskom

1807
FRIEDLAND
- Rusko prehráva, mier v Tylži
1809
- rak. – uh. cisár podpísal mier
- Napoleon si beri jeho dcéru
1812
- armáda do Ruska
- na čele ruskej Armády je Kutuzov
1815
WATERLOO
- prehral.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk