Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Striedavý obvod

OBVOD STR I S KAPACITOU C(kondenzátor)(5)-kondenzátor sa v obvode periodicky vybíja a nabíja-v obvode je hodnota okamžitého I najväčśia,keď je kondenzátor vybití a U=0 => I prebieha U o hodnotu S= Π/2.rad – kladný fázový posun
i=Im.sin.(w.t+Π/2).cos w.t => i= Im.cos w.t => (w.t+Π/2 =>)Xe=Um/Im=1/WC-kapacita-čím väčšia kapacita kondenzátora, tým väčšia amplitúda vybíjacieho I
Xe=kapacita[Ω](6)-U=S-S0=0, U=S, Q=C.S, Q=C.U => C=C/U,znázornenie pomeru fázorov(7), X=XL-XC=>reaktancia charakterizuje tú časť obvodu, v kt sa el-mag ener nemení na teplo, ale iba na energiu elektrickú a magnetickú-Z=R2+x2, zvláštny prípad, ak pri danej frekvencii je indukcia=kapacita- XL=XC=>Z=R=>fázový rozdiel I&U=0=>obvod má vlastnosti rezistancie=>I v obvode ,á maximálne hodnoty-tento prípad= rezorancia =zosilnenie I-možno určiť rezorančnú frekvenciu
WL=1/W.C=>w2=1/L.C=>(2Πf0)2=1/L.C=> w=2.Π.f0-rezonančná frekvencia,f0=1/(2.Π)2.L.C => F0=1/2.Π.√L.C
rezorčný odpor vedľa seba(paralelne)(8):Um=Im.√R2+(w.L-1/W.C)2, Z=Um/Im, Z=.√R2+(w.L-1/W.C)2=>1/Z=1/Xr+1/Xe+1/XL => 1/Z=√R-2+(wL-1/W.C)-2 => Z=1/√1/R-2+1/(wL-1/W.C)-2
VÝKON STR I V OBVODE S R-jednostr I-P=výkon, W=práca,kt vykoná zdroj pri prenosw náboja Q z + na –
P=W/t => P=Ue.Q/t => P=Ue.I => p=u.i => P=U2/R => R2.I2/R => RI2
Ue=W/Q=>W=Ue.Q(9), pre amplitúdu výkonu: R.Im2.sin w.t =>Pm=R.I.m2 =>P=½Pm =>P=½.R.Im2, pre harm~I s mplitúdou Im má rovnaký str výkon ako ustálený jednostr I s takou veľkosťou I, že platí:I2R=½.R.Im2 =>I2= ½.Im2 => I=Im/√2=0,707Im, U=Um/√2=0.707Um, efektívne hodnoty ~I a U odpovedajú hodnotám jednosmer I a U, pri kt je výkon v ovode s R rovnaký ako výkon~I
VÝKON STR I V OBVODE S IMPEDANCIOU(Z), obvod s RLC-eng sa mení na vnútornú eng len v časti obvodu s R, pre Im=Um/Z(z Ohmovho zákona I=U/R), pre stredný výkon platí: P =½.Im2.R =½.Im.Im.R=½.Im.Um/Z.R, P=Im/√2. Um/√2.

R/Z =>U.I.R/Z (R/Z=cosS), ak máme obod s ľubovolnou impedanciou a stred U a I=>P= U.I.cosS, výkon sa mení s funkciou S, alebo podľa fázora U =>cos S=Ur/U => I.R/I.Z => cosS=R/Z (cosS-účinník-znamená fázový posun medzi U a I, udáva účinnosť prenosu eng zo zdroja ~do obvodu~, nadobúda hodnoty od [0;1] => cosS)
Činný výkon udáva časť výkonu~,kt sa v obvode mení na teplo alebo na užitočnú prácu =>P=U.I.cosS, [P]=W
STR I V ENERGETIKE(9)-v energ sa ako zdroje~používajú alternátory(-založené na el-mag indukcii, -pouźíva sa ~s f=50Hz-tento I sa rozvádza do miest spotreby pomocou elekt rozvodnej siete), princíp alternátora-spočíva v indukcii str U pri otáčavom pohybe cievky v mag poli, cievka sa v podobe vodivého závitu otáča medzi pólmi magnetu rýchlosťou w.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk