Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

ekonomika Marketing

PRODUKT
Produkt je najdôležitejším nástrojom marketingu – je to výrobok resp. sužba.
V marketingu produktom rozumieme akúkoľvek ponuku, ktorá je určená na trh.
Produkt sa chápe veľmi široko, teda nie je len podstata produktu (výrobok, služba), ale aj ostatné abstraktné a symbolické okolnosti, ktoré kúpu sprevádzajú. Sú to :- balenie, - značka, - štýl, - kvalita, - servis,
- záruka, -možnosť úveru, - inštalácia - a pod. Produktom môže byť aj myšlienka.
Výrobky členíme do 2 základných skupín kategorií:
1. výrobky určené na konečnú spotrebu - spotrebné statky
2. výrobky určené na výrobnú spotrebu - kapitálové statky

Spotrebné statky delíme na: Kapitálové statky delíme na :
- materiál
- tovar každodennej potreby - súčiastky
bežný tovar : - impulzívny tovar - stroje a zariadenia
- mimoriadny tovar - pomocný materiál

zvláštny tovar : (vopred plánovaný)

špeciálny tovar: (výroba na mieru)
ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBKU
Keď podnik uvádza výrobok na trh, jeho prianim je, aby bol na trhu uspešný a predával sa čo najdlhšie. Záujem však po určitej dobe klesá a výroba sa musí skončiť.
Životný cyklus výrobku má tieto 4 fázy :
- uvedenie na trh (zavádzanie)
- rast odbytu
- zrelosť
- úpadok (útlm)

Každú fázu možno charakterizovať výškou zisku, dopytom po výrobkoch.

1. fáza uvedenia výrobku - ma veľmi nízky dopyt, taktiež zisk, preto musí byť
použitá reklamná kampaň.
2. rast odbytu – dopyt podstatne stúpa, reklama už nemusí byť v takom veľkom rozsahu
a aj zisk začína stúpať.
3.

fáza zrelosti – trvá najdlhšie, dopyt a zisk dosahujú najvyžšiu úroveň a reklama
zdôrazdnuje už len vínimočné vlastnosti.
4. fáza úpadku – dopyt klesá, klesá aj zisk, firma sa snaží znížením ceny udržať predaj
výrobku.
ODCHYLKY V ŽIVOTNOM CYKLE VÝROBKU
Opísaný životný cyklus je charakteristický pre väčšinu výrobkov. V praxi však môžu existovať odchylky. Ide napr. o : módne výrobky, výstrelky, alebo ak výrobok prežíva tzv. nový život , alebo jeho životný cyklus ovplivnuje štýl. Ak je výrobok vo fáze úpadku môže firma vyvinúť snahu o zvýšený predaj týmito prostriedkami:

a) silnou reklamnou kampaňou
b) predĺžením životného cyklu
c) modifikáciou výrobku
d) zmenou vlastností.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk