Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náuka o spoločnosti: Filozofia-všeobecne

Filoz-1z najst.foriem spol.vedom-duch.ž.spol,spol.bytie-mater.ž.spol,vzn-v boji vs.mytol.a náb.-snaha o racion.vysv.sv,názn.vzn-2,5 tis.r.pnl,India,Egypt,Mezop,vzn-fil.Antic:7-6st.pnl,Spol.predp.pre fil-1.vzn.súkr.vlast:vzn.tried,2.spoloč.delba práce:oddel.práce fyzic.a psych,Individ.predp-rozv.mysl.čl, rozv.pojmov.mysl,osobnost.zrelosť jednotl,Filoz-kráľ.vied,Aristot-4.st.pnl vymedz.predm.štúd.fil-f. má skúm.najvšeob.vlast.vecí tj-bytie ako také,postup.doch.k diferen.jednotl.ved.poznat,Def.F-nemož. pres.defin,veda kt.sk.najvšeob.zák.výv.prír,spol,ľuds.mysl,F-phileo-láska,milov,sophia-múdrosť, Všeob. hodn.f:pravda-logika,krása-estetik,dobro-etika,F.postoj-základ. je múdrosť,Vlast.f-toleranc, umenie viesť dialóg,Štrukt.f:vnút.del:ontológia-náuka o bytí,gnozeológia-v.o poznávaní,Pomoc.f. discip-sociológ,politológ,logika,etika,estet,axiológia-v.o hodnotách,Hranič.f.disc-f.človeka,f.nábož, Zvlášt.f-najst,najvšeob,rôz.predm.skúm,je metodológiou iným v,nadčasovosť,v centre poz.je čl,Vzť.f. a v-blízky,f.návodom iným v,ZFO-probl.vzť.hmoty a ducha alebo bytia a vedomia,Ontolog.str-dáva si ot:čo je zo ZFO dôlež-2 rôz.f.smery:1.materializ-zákl.sv.je hmota a bytie,neuzn.duch.princ,formy: naivný živelný m,antropologic.m,machanic.for.mater,2.idealiz-zákl.pods.sv je duch.princ.a ľuds. vedom,ideal.objektív:nezaujatý,nezávis,podst.vš.exist-neosob.duch.princ,kt ex.nezáv.na čl,zaklad-Sokrates,Platón,Id.subjekt-snaha dok.ex.vš.vonk.sv.na čl,nič nezáv.na čl.nemôže ex,zakl-G.Barkley, solipsizmus-reálne čo ex.som ja sám,Gnozeologic.str-rieši ot.poznateľ.sv-1.sv.je poznateľ,2.svet je nepoznat.-agnosticizmus-f.sm,kt.popiera poznat.sv,3.spochyb.pozn.sv-skepticizmus,monizmus-jednoznač.rieš.ZFO,jej 1 str,dualizmus-nejednoznač.rieš.ZFO,snaha vyhn.sa rieš,A.F:Gr-vz-prelom 6a7.st.pnl na Z pobr.M.Ázie,kolíska-Atény 5.st.pnl,Rím-vz-2-1.st.pnl v Ríme,Periodiz:4.st-Miláns. edikt 313,5.st-zánik západorím.r,6.st-zatvor.Plat.akad.529,Vnút.del:1obd-predsokrat.f-prírod.f,7-6.st. pnl,2.o-klasické-vrcholové o,5-4.st.pnl,3.o-poaristotelovské-úpadk.tendenc,kríza,3-6.st.pnl,Zvlášt.a.f-1.preber.prvk.z mytológ.a nábož,2.rozpor medzi teo a prax,3.poznatky z iných kraj-Ind,čína,Egypt, 4.diela predst.sa nezach,nie je mož.robiť.koneč.uzávery.

Zdroje:
poznámky GMN -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk