Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Náuka o spoločnosti Sokrates,Platón atď

Sok-5-4.st.pnl,vrcholné obd,zakl-obj.idealiz,etiky,fil.antropológ,škaredý,manž-Xantipa, odsúd-jed,Uč-nić nenap,centrum pozor-čl,filoz vidí ako-hľad.múdr-Kaž.čl.sa má o múdr. usil.a vyuź.to na zlepš.živ,fil.nemá mať teoretic.ale prakt.význ,byť múdry-naučiť viesť dial,kritiz.sofis-nesnaž.sa doprac.k prav,vedenie dial.pre obj.poznan,pravdu,kompr,2fázy dial-negatív-založ.na irónii,cieľ-pripr.žiak.na to čo nev.a vzb.záuj.o pozn,pozitív-nájsť správ.odp.na danú ot,“Viem,že nič neviem“,“Poznaj sám seba“-spozn.svoju dušu,dos. vnút.harm,Etika-predpokl.cnosti a pozn-vnút.donuc.sila,vš zlé dáva dokopy z ľuds.nevedom, daimonion-vnút.vedom-to ćo nem.rob,Význ-vplyv.na výv.fil-školy-megarská,kyrénska, elitsko-eretrijská,kynická,platonova ak,Pla-(Aristokles)najvýzn.predst.ant.fil,zakl.obj.ideal, spoluzakl.pedag,živ-pís.básne,ako 20roč.-Sokrat.žiak,má politic.ambície,po neúsp.však pol.zanech,v spol.by mal vlád.filozof,1.akad.zakl v r.387,vyuč-gymnas,filoz,matem,akad ex.do r.529.Dielo-pod.vpl.Sokr,36diel,hl.post-Sokr,Myšl.výv:1obd-Pl.pod veľ.vpl.Sokr-Obrana Sokratova,dialóg Kritón,Lysis,2.obd-myšl.sa vzď.od Sokr,kritiz.sofis,dialóg Gorgias, 3.obd-vrcholné,svoje vlast.názory-Ućenie o ideách,Ústava,Faidon,Symposion,4.obd-netypic. dial-Zákony,Uč-zakl.obj.id,snaha zdôv.rozd.medzi teles.a neteles,zmyslov.a nadzmysl, 2dr.sv-1-sv.zmysl.vním.vecí-nedok,premenl,iba napodob.reál.sv,2-sv.duchov.podst-sv.ideí: več,dokon,nemenn,skutoč.bytie,čl-rozpolt.bytosť,zmysly-nespolahl,duša-nesmrt,nositel. rozumu,poznanie-rozpom.sa na predch.stavy,Pozorn.venuje št-Ústava-krit.vlád.for,kaž. zmena bola zm.k horš,jeho ideál.št-utópia,št.z 3č-hlava-rozum,múdr,vlád.tr,hruď-vôľa, odvaha,vojaci,brucho-žiadostivosť,miernosť,remesel;za vých.má zodp.št,nedost-diktátor. právom-likv.chorých,vyvlast,Typy št:aristokr(sofokr)-filoz-voj-remesel,timokrac-bojovníci-rast chamtiv,oligarchia-na čele skup.bojov,rast.napätia,demokr-k moci sa dost.výrobc-úp.št, tyrania-najh.typ,Význ.Pl-vpl.na ant.fil,na Descarta,nemec.klas.fil,Arist-4.st.pnl,žiak Plat, zakl-log,zoológ,pedag ako vedy,Živ-*Stageira,učit.rétor,cestuje,v mes.Assu-zakl.fil.šk-ven. sa prírodov.výsk,V r.335 založ-fil.šk-Lakeion(lýceum)-platená šk,odsúd.na smrť ale utek, napís.Fil.Záveť-odkaz.majet,prívl-knieža fil,suchár,Dielo-170diel,zach-iba 47,1.skup-pod vplyv.Plat,2.sk-ven.sa uspor.spoloč.ot.št.a práva-Ústava Atén,3.sk-podla temat.rozdel:a-logic.sp-Organon,b-fyzikál.sp-O nebi,Fyzika,O vzn a zán,c-psycholog.sp-O duši,d-biolog.

sp-O vzn.živ,e-filoz.diela-Metafyzika,Rétorika,Etika Nikomachova,Uč-fil.má štud.bytie ako také,Skup.vied:1.teoretic.v-filoz,fyz,matem,2.prakt-polit.etika,3.poetic-vedy um.vytv-poet, Odm.Plat.uč-pre ćl.sú dôlež.zmysl.vním.veci,podľa ZFO-dualista,konkrét.vec vzn.spoj.lát.a formy,príč.vz-1.látková-mat.na výrobu vecí,2.formálna-podoba danej veci,3.hybná-konkr. čl,4.účelová-cieľ,rozprac.dialekt.ako vývoj.náuku,pohyb-neodluč.vl.prír,svet-nevznikne, nezanikne ale je konečný,Boh-1.hýbateľ sv,duša-3 formy:vegetatívna d-riadi vyživ, 2.zmysl.d-nem.rastl,len živ,3.rozumová d-len čl,ako 1.-čl.myslí v pojmoch-súdy-úsudok, logika-sk.proc.mysl.ako správ.mysl,Etika-zákl.hodn-dobro,rodina-zákl.bunk.spol,Štát-zdroj zla-majet.rozd.medzi ľud,otroctvo pre neho prirodzené,Význ-vpl.na stoicizmus,Hel.r.f-3.st.pnl-6.st.nl,mestá strác.samost,fil.nadobúda svet.charakt,fil-návrat do min,kolís.fil-Pergamon,Alexandria,fil.prúdy: elekticizmus-úpad.tenden,elektik-vyberač,typ.znak-spáj. prvk.rôz.fil.šk do 1,M.T.Cicero-rím,F.Alexandrinský,Skepticizm-zač.3.st.pnl,skeptomai-poskytvať,oboznamov.sa z nieč,zakl-Pyrhón z Elidy;Cicero,podst-vniesť pochyb do pozn. okol.sv,čl.sa nemá snaž o vysv.aké veci naoz.sú,Pyrh.z E-nie je mož.dos.objekt.pozn.okol. sv,stav ataraxie-kľud,rovnov,epikureizm.podľa ZFO-mater,predst-Epikuros-3-4.st.pnl,fil.šk-Epikurova záhr,fil.delí:logika,etika,fyzika,fil-pom.dosiah.šťast.živ,Aby čl.šť.musí zb. 4chorôb:strach zo smrti,str.z bohov,str.z bolesti,str.zo straty šť,Epikuros obvin.z hédonizmu-hédone-rozkoš,slasť,pokoj duše-iba filoz.a rozum.uvaž,šírit-T.L Carus,Q.H.Flaccus,stoicizm-hlav.ideový zdroj kesť,konc.4.st.pnl.1.stará stea-3-2.st.pnl,2.stredná -2-1.st.pnl,3.nová-1-2.st.nl,zaklad-Zenón z Kitia-stará s,Kleantés,Chryssipos,stred.s-Poseidónios,Epiktetos-otr,Seneca,M.Aurelius,Uč-fil.3č-log,-nadväz.na Arist,fyz-material,etika-základ uč,snaha dos stav-Apatia-kto dosiahne je múdry a slobodný.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk