Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Nervová sústava

NS-stálosť.vnút.prost,koordinač.syst,kt.riadi mechanizmus aj ho spája s vonk.prostr,CNS-mozog,miecha,
cefalizácia-vz.mozgu rozšír.miechy,kortikalizácia-vz.mozg.kôry,Periférne nerst-spája CNS s celým
telom:a-mozgovomiech.nervy-hlavové-vych.z mozgu 12 pár,miechové-z miechy 31pár,b-autonómny
nerv.syst-vegetatív.nerstvo:sympatikus,parasympatikus,sivá hm-vzn.spoj.tiel neurónov,biela hm-vzn.
spoj.výbežkov,gliové b-podpor.b,10x viac ako neurón,rôz.tvar a veľ,f:podop.n.tkan,vystiel.dutiny CNS,
podieľ.sa na výž.neur,delia sa po celý živ.čl,nahrádz.neur.kt.zanik,nevedú.nerv.vzruch,Gliové jaz-def.v
CNS vyplnené glio.b,Refl.oblúk-receptor,dostred.N vlák,ÚNS,odstred.vl,efektor,prostr.v kt.je podnet
zachyt,Mozog-predný:koncový,medzimoz;stredný,zadný:mozoček,Varoliho most,predĺž.m,Obaly ÚN-
povrch.tvrdá plena-vystiela dut.leb.a chrbtic.kanál,mäkké pleny-cievnatka-sled.vš.záhyby,pavúčnice–
medzi nimi cysterny-mozg.komory-vypl.mozgovo-miech.mokom-chráni moz.pred pošk,mozg.kôra-pokr.
polog.mozgu v hr.2-5mm,tvorí ju 13-15mld.b,najvyšš.riad.centr,poprehýb.do závitov-gyry-na povrchu sú
zrast-gyrifikácia mozg.k,Hemisf.zlož:čelová,temenná,záhlavová,spánková;neur.m.k.vytv.urč.funkč.obl-
kôrové analyzátory:1.motoric.analyz-čelový.lal,vych.z neho dlhé N b.,kt.tvoria pyramíd.dráhy-z m.k.
do pred.rohov.miechy,motoric,reč.obl-Bercovo ústr-zad.úsek dol.čel.závitu,u prav-ľavá hemisf,2.analyz.
citliv.kože-temenn.lal,pocity-teplo,chlad,dotyk,bolesť,3.zrak.a-záhlav.lal,konč.v ňom vlák.zrak.dráh,4.
sluch.a poloh.a-spánk.lal,zo sluch.ústr,inf.o polohe tela,5.čuch.a-čel.lal-konč.tu vlák.ved.čuch podn,
6.chuť.a-vedie vn.z chuť.b,Miecha:obranné som.ef-zlož.,chránia org.pred pošk.a vznikajú drážd.kož
reflektorov,napínacie som.ef-fc:dlhodobé udrž.nap.sval,nevyhnut.na udrž.vzpriam.polohy tela,Zadný
m-a-predľž.miecha-z nej a z mostu vystup.a vstup.polov.tkan.nerv,sprostr.aj obrann.refl,b-mozoček-
umož.spoj.so vš.oddielmi mozg.a chrbt.miech,centr.koord.pohybu,riadi sval.nap,udrž.vzriam.pol.tela a
rovnov,ústred.presnos.a cielen.pohyb,Stredný m-vysrup.z neho nervy,kt inerv.okohyb.sv,ústred-nepodm.
zrak a sluch.refl,Predný m-a-medzimozog:talamus-prepáj.sa vš.dráhy ved.do mozg.kôry,hypotalam-
riadi činn.vnút.org,b-koncový pred.m-z pologúl spoj.svorovým telesom,v spod.č-zhluky sivej hm-bazál.

gangliá kt.sa zúčast.na riad.org,vnútro hemisf-zlož.z veľa N vlákien,ONS-mozg.nervy:čuch.n-č.sliz,
zrakové-sietnica,okohyb.n-inerv.4okohyb.sv,kladk.n-inerv.hor.šik.oč.sv,trojklanný n-vetvy:očnicový,
čelustný,sánkový,odťahujúci n-inerv.okohyb.sv,tvárový n-in.mimic.sv,poloh-sluch.n,jazylkovo-hltanový,
blúdivý,vedľajśí n-hltan,hrtan,podjazylkový n,miechové n:krčné n-8párov,hrudníkové n-12p,driekové
n-5p,krížové-5p,kostrčový n-1p,vegetat-auton.n-motoric.inerv.hlad.sv,sú v stenách vnút.org,cievach..,
vych.z CNS,funkčne sa delia:sympatikus-nerv.vlák.vystup.z krč,driek.a hrud,prenáš.nerv vzr.je noradren,
podpor.uvoľ.E,parasympatikus-nerv.vl.vystup.z mozg.kmeňa a kríž.č.miechy,mediátorom-acetycholín,
podpor.výž.a vyluč,Činnosť ÚNS:A:činn.receptorov,B:výkonná fc-a-riad.činn.kostr.sv-1.chrbtic.miecha
-riadi nap.sv,2.-mozg.kôra-riadi vôlou ovlád.poh-pyramíd.dr-1.106nerv.vl,kt.sa v obl.predĺž.miechy krížia,
zač.v čel.lal,mimopyram.dr-vych.z iných lal,riadie celk.stav tela,3.mozoček;b-riad.činn.vnút.org-auton.
fc-nerv.riad.späté s látk.riad;stred.moz-zrenic.efekt,hypotalamus-termoreg,dých,krv.obeh,sex.fc,najvyš.
vegetat.ústr,C:vyšš.nerv.činn-reč,uč.pam,súbor činn.ÚNS kt.umož.individ.prispôs.sa org.zmenám vonk.
prostr,1.vrod.asoc.sch:1. ,2.motivácia,3.emócie,4.inštinkt-súb.nepodm.refl.reak,kt.tvoria prech.medzi
nepodm.a podm.rel,2.podm.refl-nemajú trvalý char,Mozgový kmeň-vývojovo pôv.a za sebou idúce časti,
pozdĺž m.k.je retikulár.formácia-vývoj.najprimit.forma org.N b.v mozgu,koord.poh,strážca ÚNS,ovpl.emócie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk