Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rastlinná výroba

RV-zaoberá sa náukou o kulturnych rastlinách a ich pestovaní s cieľom dosiahnut ekonomicky efektívne,stále a kvalitné hosp. úrody.-*v uzsom chápaní-Polne plodiny-*v širšom chápaní-lúčne poraty a pasienky,zelenina, ovocné dreviny,lesné dreviny.RV patrí do aplikovanej rastlinnej ekologie—riesi vztahy medzi rastlinou a faktormi vonkajšieho prostredia,-uskutočnuje rajonizáciu,agrotechnické opatrenia, ochranu pred chorobami,bezstratový zber, úprava uskladnovania výrobkov.Význam RV:-2aspekty-*ekologický-autotrofný metabolizmus zelených rastlín vytvára biomasu základnu potravu pre všetky heterotrefne živé organ.,-opt. Rovnováha medzi živou a neživou časťou prírody,-transpirácia-výpar´=rodne zrážky,-org. Hmota zelen. Hnojenia+pozberové org. Zvyšky—doplnaju podny humus-nevyhnutný pre udržiavanie alebo zvyšovanie podnej úrodnosti,-zelené porasty-skrášlujú živ. Prostredie.*ekonomický-potraviny pre ludí,-krmivá pre živ. Výrobu,-suroviny pre rôzne odvetvia priemyslu,-reporodukčný materiál-osivo,sadivo.,-org. Hmota k výrobe org. Hnojív.Podľa povahy poskytovaných produktov:1.,obilniny-hlavný produkt-suché plody s vlhkosťou 13-15%-môžu sa dlhodobo skladovať,-z hľadiska významných látok ich označ. Ako glycidové((pšenica,jačmen,ovos,raž, triticale,kukurica.)2.,strukoviny-hlavný produkt suché semená s vlhk. 13-15%,-obsah vačšie množstvo bielkovín,-hrach, fazuľa,sosovica,soja, bôb, vika3.,olejniny-produkuju suché semená s vlhkosťou 10-13%,-obsah rastlinné tuky-spracovat po zbere čo najskor-repka, slnečnica,mak,horčica4.,Priadne rastliny-pestuju sa pre sklerenchymatické vlákna.-vedlajší produkt-olejnaté semená,-ľan,konopa, bavlník 5.,hľuznaté okopaniny-pestujú sa pre podzemné dužinaté orgány-hluzy s významným zastupením glycidových látok (škrob, inulín)-vlhkosť hluz je veľká 75-85% v prirodzenom stave skladovať len krátkodobo 6.,buľvovité okopaniny-bulvy s vlhkosťou 80-85%,-skladovať len krátkodobo,-hlavná zásobná látka-glycidy (tuky.inulín),-cukr. Repa, krmna repa, krmna mrkva, čakanka 7.,Speciálne plodiny-s aromatickými resp. Dalšími špecifickými účinkami.,-musia sa hned po zbere sušiť v tieni a až potom môžu sa skladovať za špeciálnych podmienok a.,koreninové rastliny-rasca, koriander,anyz b.,aromatické rastliny-chmel,tabak c,liečivé rastliny-rumanček,mata prieporná 8.,Krmoviny-pestované pre šťavnatú zelenú hmotu,kt. Obsahuje 75-90%vody,-neznášajú kratkodobé skladovanie v prirodzenom stave, -pred skladovaním- konzervovanéa,bielkovinové (datelina, trávy)b.,glycidové (kuk.

Na siláž, cirok cukrový) Úlohy Rv:*zabezpečit potravinovú bezpečnosť štátu a vyživovú dostatočnosť obyvatestva*znižovať celospoločenské náklady na výrobu a distribúciu,*zlepšenie ochrany a tvorby ŽP,*optimalizácia oblastnej štruktúry poľ. A potravinárskej výroby.ERI-cesta efektívnje racionálnej intenzifikácie-stabilné úrody dosiahnuť využitím genetického potenciálu biologického materiálu a využitím bioenergetické potenciálu prostredia.Celková výmera pôdy v SR-4904 tis. ha,poľnoj—2446 tis.ha,orná-1433 tis. ha,-kontaminované-150 tis. ha,kontamin. Ťažkými kovmi-40tis. ha.Vysokonegatívny vplyv na ŽP majú:-polychlorované bifenyly (PCB)-nosné látky pre výrobu pesticidov,-ročná výroba vo svete 100 000 ton,- z toho 20% sa dostáva do ŽP a do vôd,-hlavné zdroje pre človeka sú v kravskom mlieku,hovadzo mase a sladkovodných rybách.*Ortuť (Hg). V poľnoh. Pri výrobe moridiel,-poškodzuje obličky, nervový systém.*Kadmium(Cd)-zdroj zamorenia môžu byť aj cigarety.-svetová produkcia Cd je 18-20tis. t ročne,-do potravín sa dostáva ja z fosfor. Hnojív.*Olovo(Pb)-vo svete sa ročne dostáva asi 440tis. t do biosféry. Reštrukturalizácia RV na Slovensku-základná územná jednotka je pôdno ekologický region (PER),-spolu-80 PER-vytvára 13 podno-ekologických podoblastí (PEPO),kt. Tvoria 3 hlavné oblasti:,nizinná oblast zo závlahami 2.,oblasť nízina pahorkatín bez závlah 3.,podhorsku a horsku oblasť.Osivo-vypestované v semenársky najvhodnejšej oblasti, vyčistené,triedené, životaschopne.Príprava pôdy-najmenej prac. Operácií—Hnojenie-zaistenie pravidelného a výdatného prísunu org. Hmoty,-doplnenie zásoby živín podľa rozboru pôdy,-zamedzenie vyplavovania živín využitím medziplodín.Založenie porastu-zaist. Takej organizácie porastu, kt. By časom a spôsobom sejby zabezpč. Nepotrebnosť ochranných zásahov,-zavedenie koľajových riadkov..Ochrana rastlín-používanie všetkých ekonom.,geneticky, ekol.,toxikologicky prijateľných metod.Kontrolný systém-dôsledná kontrola rastu a vývoja rastlín,sledovanie výskytu burín,chorôb,škodcov a na základe poznatkov prahu škodlivosti určiť najvhodnejší zásah, ekonomicky,ekologický prijateľný.Hodnotenie akosti-posúdenie dosiahnutej akosti produktov, deklarácia akosti, stanovenie ceny.Ekonomické hodnotenie-bilancia nákladov,náklady na jednotku produkcie. OBILNINY-Plocha obilní vo svete-51,3 %o.p,plocha op –1343 mil. Ha,celková produkcia obilní = 2000 000t,najrozšírenejšie obilniny:Pšenica 220 mil. Ha, Ryža 150 mil. Ha,Kukurica 130 mil. Ha,Jačmen 70 mil. Ha,-zastúpenie obilní na OP v Europe:Rakusko 27-80%,Madarsko 65%, Rumunsko 68%,nad 50%-Nemecko, Dánsko, Francusko, Taliansko.SR:2002*2003—650 362ha + kukurica 2003:308 000 pšenice.priemerná úroda obilnín:3,4 t. Ha,priemerná úroda pšenice:3,13 t.

Ha. Extenzívny spôsob pestovania je dôslekom:-deficitnej výživy obilnín v niekt. Lokalitách aj poklesu podnej úrodnosti:-nezvládnutím ochrany porastov proti škodlivým činiteľom,-poklesom kvality vykonávaných tech. Zásahov pri pestovaní používaním nevyhovujúceho a nekvalitného strojového,-v niektorých prípadoch nevhodným výberom a použitím odrody pre konkretne podmienky prostredia,-používaním menej kvalitného biologického materialu,-preferenciou druhou a technol. Postupov s nízkou ekonom. Náročnosťou,-preferenciu trhovo lukratívnych druhov s nižšou úrodovou hranicou pre dosahovanie rentbility pestovania,-poklesom úrovne agronomických znalostí,skúsenosti a zodpovedností,-poklesom využívania biologických a technologických poznatkov.
Identifikácia hlavných problémov pri pestovaní v SR:1.,klesá dopyt po krmnych obilninách 2.,znižujú sa stavy HZ-kravy o 48%,dobytok vo výkrme o 60%,ošípané o 37%,hydina o 20%3.,znizuje sa kúpzschopnosť obyvateľstva 4.,zvyšuje sa dovoz potravín 5.,pokles exportu a dopytu po potravinárskej produkcii obilnín. Pestovateľské systémy a odrodová skladba:-konvenčné technológie,ich rozsah bude závislý od viacerých faktorov,-predpokladom je efektívna likvidácia burín,-použitie vhodného náradia,-pri týchto technológiach sa predpokladá náhrada orby kyprením pôdy,-následne sejba alebo príprava pôdy´+sejba v 1 operácii,-sejba do neobrebenej pôdy—špecialne sejačky,-z hľadiska odrodovej skladby-výraznejšia diferenciáca z hľadiska úžitkových smerov a kvalitat. Znakov,-výraznejšia diferen. Medzi potravinárskymi a krmnymi odrodami,-v semenárstve obmeny osiva z 50 na 75%.Vyznam obilnín:30%na potravinárske účely,7%na osivá,zvyšok-krmne účely.Zrno obilnín-hlavná zložka ľudskej potravy a zákl. Surovinou pre vyrobu zákl. Potravín.,-najstarší zdroj potravy a energie 1670 KJ na 100g výrobku,-najnižšie hodnoty-útroby,jačmenná muka ,-najvyššie-pšenicné klíčky,-hlavná zložka výživných látok-glycidy,bielkoviny,tuky,minerálne látky, vitaminy(BaE),-pomer látok k bezdusikatým 1:6:7,v zemiakoch 1:10,v strukovinách 1:2,v mase priem. Kvality 1:0,25.-spotreba chleba v SR 74,8-53,0 kg,-spotreba múky 101.2 kg v SR na osobu za rok,-kladne sa hodnotí obsah vlákniny a jej vplyv na metabolizmus tukov a proces trávenia.

Význam pšenice:-škrob 50-70%,-bielkovín 14%,-obsah vlákniny 12,4g.100g-1,-biologická hodnota bielkovín vyjadrujeme indexom PR.Nároky na teplotu:-najnižšia potrebná na klíčenie 3-4C,-znáša mrazy-20C,-v období vschádzania a odnožovania 12-14C,-na prechode z jesene do zimy od 10-12C,-na jar vyžaduje 12-15C,-vo faze steblovania do 25C,-klasenie 18-20C,-vo faze doznevania 22-25C,nároky na pôdu:-pôdy:hlinité,ilovitohlinité až ílovíté,-ph 6,2-7,2,-pôdne typy-černozeme, hnedozeme na sprašiach a sprašových hlinách,ilimerizované a lučné pôdy,nivné pôdy.nevhodné-velmi ľahké,piesočnaté,kyslé, s pH pod 5,5.
Rozdelenie predplodín podľa prípravy pôdy:1.,zrnoviny (strukoviny,olejniny, obilniny)-podmietka (0,08-0,
12m),ošetriť za vlhka bránami,za sucha valcami,-možno rozhodiť PH,-stredná orba (0,18-0,20m)-ornica a pri orbe hned drobí,-pri krátkom medzi porastovom obdoôbí zlúčit podmietku s orbou (0,15).Eliminačné opatrenia po obilninách:*zvolit odrodu tolerantnú k obilnej predplodine,-zaistiť osivo namorené vhodnými moridlami proti chorobám paty stebla,*plne využiť podmietku a sejbovú orbu,kt. Môže byť hlbšia,*zvýšiť dávky hnojív (o 10A% až 15%) významným opatrením je malá dávkaMH(5t-15t.ha-1),*zvyšiť výsevok (10%),*dodržač optim. Termín sejby,-dôsledné kontrolovať výskyt burín,chorob, škodcov 2.,Kukurica na siláž a zrno,slnečnica-*rozdrviť pozb. Zvyšky,zaorať hlbšie do pôdy a oračinu ošetriť drvičmi hrúd,ťažkými tanierovými bránami,kotúčovými valcami,-pri zbere za mokra, ked sa vytvoria hlboké koľaje-viacradličkové pluhy(0,20-0,24m)+hviezdicové brány,-v prípade priazn. Podmienok:podmietacie pluhy(0,15) a pôdu ihned obrobiť tanier.náradím. 3.,Datelinoviny a.,po lucerne robíme orbu po 2 kosbe, po dateline lúčnej a datelinotrávach po 1 kosbe (0,18-0,22),*zásadou je včasná orba 4-6 týždnov pred sejbou orieme pluhom s predplužkom za ktorými nasleduje utužovacie náradie.b.,najprv urobiť podmietku tanierovým náradím a 3-4týžd. Pred sejbou orbu pluhom bez predplužka.4.,Okopaniny-povrch pôdy sa spracuje tanierovým náradím do hlbky 100-120mm-urovná sa v jednom slede vhodným náradím a pripraví sa k sejbe.*v širokej miere sa využíva minim. Spracovanie alebo sejba do nespracovanej pôdy. Príprava osivového lôžka:Zásada:lôžko pre osivo musí byť pevne,prirodzene uľahnuté o 10 až 20 mm hlbšie než je optim. Hlbka sejby.,-špec. Hmotnosť:1,3-1,5g.cm-3,nad osivom musí byť nakyprená vrstva pôdy zašpec. Hmotnostou 0,85 až 1,0g. Cm-3,-moderné spôsoby:rotačné pluhy.Spôsoby sejby:širka riadkov:mm,*opt. Hlbka-40-60mm,-koľajové medziriadky v miestach pojazdených kolesami traktora a postrekovača dochádza k zmladzovaniu porastu,tvoria sa neskoré odnože,tým sa spomaluje rast a pri výmlate zostáva veľký počet zelených zrn.,-herbicídy pôsobia fytotoxicky na mechanicky poškodzov. Rastliny a dochádza k rôznym deformáciam rastlín, abnormitám klasu ,prípadne odumieraniu odnoží,-dalšie škody vznikajú nepresnosťou práce postriekovaných súprav s vačším záberom (18m)dochádza k prekryvaním pásov,alebo naopak vznikajú neošetrené miest.

Agrotechnický termín sejby-*KVO-25,9-15,10,RVO 20,9-10.10,ZVO 10.9-5.10,výsevok-4-6mil.kl.sem.) Odrody:Košútka,Ilona,Vlada,Livia..Výživa a hnojenie pšenice-prí základnej príprave pôdy-draselná sol,superfosfát.*N:metoda delenej výživy N.OŠETROVANIE počas vegetácie-Mechanické:1.,valcovanie:-po sejbe, ked je sucho,-po prezimovaní 2., bránenie- po sejbe-kotúčovými a diskovým sejačkami-za vlhka nie po pásikovej sejbe,-počas vegetácie.Chemické:1.,použie morforegulátorov-fo fáze odnožovania,-vo fáze steblovania-proti políhaniu,*zberáme v rastovej fáze na konci žltej zrelosti.Jačmeň siaty-náročnejší na pôdu,-jemná korenová sústava,-intenzívny príjem živín,-krátke vegetačné obdobie. Priemerná úroda v Europe-3,8t,celková produkcia jačmena 140mil.,-jačmen je na 4 mieste:pšenica, ryža, kukurica, jačmen.Význam- z celkovej produkcie sa využíva-na krmne účely 55-60%,-sladovnícke a potravinárske 25,8-32,5%,-osivo 6,8-7,1.*na krmenie-sa využíva cele zrno a niektoré zložky vznikajúce pri priemyselnom spracovaní.(zlomkový jačmen, sladový kvet, pivovarské mláto).-v dennej KD-4kg obilní,-obsahuje vlákninu 16-30%-pre dojnice.Potr. priemysel-výroba pudingov,kávovej náhradky liehovín-tu sú výhodnejšie jačmene s vyšším obsah beta glukánov, a tým,ze naklíčený jačmen obsahuje celý rad enzýmov.Sladovnícky priem.-najviac Stredná Amerika a Europa,-vo svete 15 mil. Ton sladu,-najdôležitejšia dovozná oblasť pre slad. Jačmen Brazília,Kolumbia,Venezuela,zo 100 kg jačmena-80kg sladu,-1hl piva—12kg sladu,-spotreba piva vo svete 21,3l na osobu a rok.SR:200000 hl piva za rok, v r. 2001-4,3mil. Hl piva,-spotreba na SR 89 litrov na osobu.Francuzsko-1.miesto exportu sladu.Príčiny poklesu slad. Jačmena:-zmena v tradičných pestovat. Technologiach,-nevhodná odrodová skladba,-nekvalitný zber,-nerešpektovanie zberovej vlhkosti.Faktory ovpl. Kvalitu jačmena:1.,pestovateľské miesto spolu s ročníkom 2.,.odroda 3.,obdobie tvorby zrna a dozrievania 4.,pestovateľská technologia.1. 1700-2800C,min. T pre klíčenie 1-3C,-výber pozemku:pH pôdy KVO,RVO 6,2-7,2 ZVO min. 5,8 a viac.Kyslé pôdy-majú negatívny vplyv na jeho rast a sladovnícku hodnotu, potlačajú tvorbu korenova znižujú účinnosť živín.-ak je podna reakcia kyslá-vápniť vápencom, dolomitom, saturačnými kalmi.-na napučanie a klíčenie zrna nepriaznivo vpl. Vysoká koncentrácia solí z neskoro aplikovaných pH.-nevyrovnaným vlahovým režimom pôdy,-na pozemkoch s vysokým stupnom zaburinenosti pyrom plazivým atd.,-podne typy-černozeme,lužné pôdy, hnedozeme,ilumerizované pôdy s dobrou zásobou prístupných živín P 80-100mg.kg-1,citlivý na vlhkosť pôdy počas sejby,-od kvitnutia do zrenia mu vyhovuje oblačné počasie s relatívne nizšími teplotami. Odroda:-biol.hosp. char. V súčastnosti najviac pestovaných odrod na Slov.:-úrodový potenciál 6-9t.ha-1,-koren. systém – plytko koreniaci (0,24-0,4m),-dlžka stebla 0,50-0,80m,dlžka klasu 70-120 mm,-počet zrn v klase 16-22ks,- HTZ 38-50g,-podiel zrn nad sitom 2,5mm. Zámery v šľachtení odrod:1., odrody s mohutnejším a hlbšie koreniacim koren syst.-400-500mm,2.,dlžka stebla 650-900mm 3., dlžka klasu 95-150mm 4.,počet zrn v klase 20-26 5.,hm.

Zrna-0,9-1,4g,HTZ 44-52g 7., podiel zrna nad sitom 85-95% 8., pomer zrna ku slame 1:0,6.Odrody:jačmen jarny-A.,Akcent,Annabell,Atribut,Celinka, Ebson, Expres,Jubilant,Kompakt, Madonna,Malz,Nitran, Pedant,Sladko.B.,Amulet,Messina, Novum, Pasadena, Saloon,Vladan C.,Cyril,Kosan,Orbit, Progres, Svit, Tolar.Sladovnícke účely-skupina A,B.

Zdroje:
Rastlinná výroba skriptá SPU -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk