Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychologia obdobie dojčaťa

DOJČA


Všeobecná charakteristika :

- začína približne 2 mesiacom a končí nástupom typicky ľudských schopností : vzpriamenou chôdzou, vývinom reči okolo 12 -–15 mesiaca
- narastajúca aktivita voči prostrediu
- mohutný telesný a motorický vývin
- vyvíjajú sa polohové a lokomotorické pohyby – rozširuje sa akčný a poznávací obzor dieťaťa

Telesný a motorický vývin :

- charakteristickým znakom – rýchly rast do dĺžky a zväčšovanie telesnej hmotnosti
- dĺžka v priebehu 1. Roku – 50 – 55 %
- hmotnosť tela – sa zdvojnásobí
- koncom 1 roku – asi 9 – 10 kg

- v dojčenskom období – vývoj základnej ( hrubej ) motoriky, sú to :
polohové( posturálne )pohyby : umožňujú dieťaťu meniť polohu – obracať sa , sedieť, stáť
premiesťňovacie( lokomotorické ) : premiestňovanie z miesta na miesto – plazenie, lezenie, chodenie
z jemnejších : pohyby rúk : mimoriadny význam pre duševný vývin
pohyby rečových orgánov : tzv. vokalizácia

Vývin poznávacích procesov :

- základný predpoklad pre vývin pociťovania a vnímania – činnosť, súčinnosť analyzátorov
- pre vývin poznávania – osobitný význam zrakové a sluchové vnímanie
zrakové vnímanie :
- obohacuje sa o zrakové sústredenie ( 2 mesiac )
- sledovanie predmetov v pohybe ( 3 mesiac )
- rozpoznávanie osôb ( 3.- 4. mesiac )
- vnímanie priestoru ( 9 mesiac )
- farebné vnímanie ( 4 mesiac )
- uprednostňujú farby v tomto poradí : modrá, červená, žltá, sivá
sluchové vnímanie :
- sluchové sústredenie ( 4 týždeň )
- hľadanie zdroja zvuku ( po 2 mesiaci )
- presne lokalizuje zdroj zvuku ( medzi 4 .- 5. mesiacom )
- zachytenie vzdialeného zvuku ( po 6 mesiaci )
- 7 mesiac - sa slovo stáva sluchovým podnetom

Pamäť : - najmä znovupoznanie
- dojča sa nachádza v prípravnom období vývinu reči tzv. predrečové obdobie
- utvárajú sa predpoklady pre vývin artikulovanej reči
- koncom dojčenského obdobia, okolo 12 mesiaca, začína vyslovovať prvé, veľmi jednoduché slová

Potreby, city, sociálne vzťahy :

- biologické potreby – nevyhnutné podmienky správneho vývinu dojčaťa
- úzko súvisí so psychickými potrebami ( potreba lásky, istoty, bezpečia,…)
city :
- od 3 mesiaca sa výrazne diferencuje, najmä v oblasti sociálneho kontaktu a interakcie dojčaťa s dospelým
+ emócie : - radostné oživenie, radosť, spokojnosť, dobrá nálada
- emócie : - strach, hnev, žiarlivosť
- potreby sociálneho kontaktu – zo psychologického hľadiska veľmi dôležité, nevyhnutné.

Zdroje:
Eva Drlíková : Učiteľská psychológia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk