Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anglický jazyk nepravidelné slovesá

byť be was/were been stráviť spend spent spent
niesť, rodiť bear bore born učiť sa learn learnt learnt
tĺcť beat beat beaten opustiť leave left left
stať sa become became become požičať lend lent lent
začať begin began begun nechať let let let
hrýzť bite bit bitten stratiť lose lost lost
krvácať bleed bled bled robiť make made made
fúkať blow blew blown mieniť mean meant meant
zlomiť break broke broken stretnúť meet met met
priniesť bring brought brought mýliť sa mistake mistook mistaken
stavať build built built platiť pay paid paid
kupovať buy bought bought položiť put put put
chytiť catch cought cought čítať read read read
vybrať si choose chose chosen jazdiť ride rode ridden
prísť come came come zvoniť ring rang rung
stáť cost cost cost zdvihnúť sa rise rose risen
rezať cut cut cut bežať run ran run
rozdeliť deal dealt dealt povedať say said said
kopať dig dug dug vidieť see saw seen
robiť, konať do did done predávať sell sold sold
ťahať draw drew drawn poslať send sent sent
snívať dream dreamt dreamt strieľať shoot shot shot
piť drink drank drunk ukázať show showed shown
hnať sa drive drove driven zatvoriť shut shut shut
jesť eat ate eaten spievať sing sang sung
padať fall fell fallen klesnúť sink sank sunk
kŕmiť feed fed fed spať sleep slept slept
cítiť feel felt felt páchnuť smell smelt smelt
bojovať fight fought fought hovoriť speak spoke spoken
nájsť find found found hláskovať spell spelt spelt
letieť fly flew flown štiepať split split split
zabudnúť forget forgot forgotten rozširovať spread spread spread
odpustiť forgive forgave forgiven stáť stand stood stood
mrznúť freeze froze frozen kradnúť steal stole stolen
dostať get got got prisahať swear swore sworn
dať give gave given zametať sweep swept swept
ísť go went gone plávať swim swam swum
rásť grow grew grown zobrať take took taken
mať have had had vyučovať teach taught taught
počuť hear heard heard povedať tell told told
ukryť sa hide hid hidden myslieť think thought thought
udrieť hit hit hit zahodiť throw threw thrown
držať hold held held rozumieť understand understood understood
poraniť hurt hurt hurt prebudiť sa wake woke woken
zachovávať keep kept kept nosiť wear wore worn
vedieť know knew knovn vyhrať win won won
klásť lay laid laid písať write wrote written.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk