Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Optika

*Svetelný zdroj- miesto, kde vzniká svetlo a z kt. sa šíri do okolia
= bodový = plošný
*Optické prostredie- prostredie, v kt. sa šíri svetlo
= priehľadné (sklo, vzduch) = priesvitné (matné sklo, zahmlený vzduch)
*=číre prost.- prepúšťa svetlo všetkých farieb = fareb. Prost- prepúšťa svetlo len niekt far.
*Svetlo z bodových zdrojov- rozbiehavý svet. zväzok
Svetlo z ploš. Zdrojov- rovnobežný svet. Zväzok Rovnobežný svet. Zväzok- lúč
* Svetlo sa šíri v rovnorodom prostredí priamočiaro
* Svetlo dopadá iba na časť telesa- obráteného k zdroju. Za telesom vzniká plný tieň,
na premietacej platni vrhnutý tieň
* Dva bodové svet. zdroje
- kde nevniká svetlo zo žiadneho zo zdrojov- plný tieň
- kde vniká svetlo iba z jedného zdroja- polotieň
* Zatmenie Slnka- vrhnutý tieň Mesiaca dopadá na Zem.
* Zatmenie Mesiaca- Vrhnutý tieň Zeme dopadá na Mesiac
* Svetlo ľubovoľnej farby sa vo vákuu šíri rýchlosťou- 300 000 km/s. V každom inom opt. Prostredí sa rýchlosť znižuje. Rýchlosť svetla vo vzduchu a vo vákuu je takmer rovnaká.
* Pre každé teleso, na kt. dopadá svetlo platí: Časť svetla sa -odráža, -prechádza - pohlcuje
Dobre odrážajú svetlo- zrkadlá
* Rovina, v kt. leží dopadajúci lúč a kolmica- rovina dopadu.
Uhol odrazu α´ sa rovná uhlu dopadu α. Odrazený lúč leží v rovine dopadu. * Ak zväzok rovnobežných lúčov dopadá na teleso s nerovným povrchom- rozptyl svetla
* Obraz v rovinnom zrkadle je neskutočný, stranovo prevrátený a rovnako veľký.
*Guľové zrkadlo- vypuklé, duté
* Stred gule, ktorej časťou je zrkadlo- stred krivosti- S.
* Obraz, ktorý sa dá zachytiť na premietacej stene- skutočný. Nedá- neskutočný.
* -Duté zrk.- predmet približujúci sa k zrkadlu sa zväčšuje. V istej vzd. je väčší ako predmet. Zostáva prevrátený a skutočný. Použitie- lek- vyšetrenia zubov, reflektory, voj. Svetlomety...
- Vypuklé- obr. Je neskutočný, priamy, menší ako predmet Použ- na križovatkách, autobusy...
* Lom svetla nastáva na rozhraní dvoch optických prostredí
- Z redšieho do hustejšieho- lom svetla ku kolmici- uhol α je väčší ako β.
- Z hustejšieho do redšieho- od kolmice- uhol α je menší ako β.
* Šošovky- spojky: rovnobežný svet. Zväzok sa mení na zbiehavý
- rozptylky- rovnobežný svet.

Zväzok sa mení na rozbiehavý
* Priamka spojujúca stredy dvoch guľových plôch šošovky- optická os šošovky
* Priestor, z kt. svetlo vstupuje do šošovky- predmetový priestor
Priestor, do kt. svetlo vstupuje zo šošovky- obrazový priestor
* Ohnisko šošovky F- miesto, kde sa stopa javí na premietacej stene ako svietiaci bod.
Vzdialenosť ohniska od optického stredu šošovky- ohnisková vzdialenosť f.
Spojka aj rozptylka majú dve ohniská.
* Vlastnosti obrazu utvoreného tenkou spojkou závisia od vzdialenosti predmetu od spojky.
* Vlastnosti obrazu utvoreného tenkou rozptylkou: neskutočný, priamy, väčší ako predmet. * Očný mok, očná šošovka, sklovec- spojná optická sústava
* Pri najväčšom zakrivení stien šošovky vidí normálne oko predmety ostro ešte vo vzd. 10cm-
-Blízky bod. Najvzd. Bod, kt sa zobrazí na sietnici bez prispôsobenia šošovky- ďaleký bod.
* Oko pretiahnutého tvaru- krátkozraké. Obraz vzdialeného bodu vzniká pred sietnicou.
Oko splošteného tvaru – ďalekozraké. Obraz blízkeho bodu vzniká za sietnicou. * Aby v oku vznikol obraz: predmet primerane osvetlený, vnem musí trvať istý čas, obraz dost. veľký
* Zorný uhol- uhol zvierajúci lúče vychádzajúci z okrajových bodov predmetu.
* Lupa je spojka s malou ohniskovou vzdialenosťou. Obraz- neskutočný, väčší ako predmet.
Ďalekohľad, mikroskop, fotoaparát (má spojnú sústavu šošoviek- objektív. Obraz- zmenšený,
skutočný, stranovo prevrátený).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk