Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dlhodobý a krátkodobý majetok firmy

DLHODOBÝ MAJETOK

1. Dlhodobý hmotný majetok

A) HNUTEĽNÝ

- samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí
- dopravné prostriedky
- inventár
- zvieratá
- drobný hmotný hnuteľný majetok

B) NEHNUTEĽNÝ
- byty, budovy, stavby, haly a iné nebytové priestory
- umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich ocenenie
- pozemky a pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk
- technická rekultivácia a technické zhodnotenie

2. Dlhodobý nehmotný majetok

- priemyselné a oceniteľné práva
- autorské práva k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
- softvér
- goodwill
- licencie
- projekty, marketingové štúdie
- utajované informácie
- výrobné a technologické postupy
- lesné hospodárske plány
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok

3. Dlhodobý finančný majetok

- investičné cenné papiere a podiely na základnom imaní
- termínované vklady
- dlhopisy, obligácie
- nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, drahé kovy, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi
- vlastné akcie
- poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok


KRÁTKODOBÝ MAJETOK

1. Zásoby

- skladovaného materiálu
- nedokončenej výroby
- stav-polotovarov vlastnej výroby
- výrobkov a tovaru
- zvierat

2. Pohľadávky

- voči odberateľom (za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky a služby)
- voči štátu (dane)

3. Krátkodobý finančný majetok

- peňažná hotovosť, šeky, ceniny (poštové známky, kolky, stravné lístky, telefónne a iné obdobné karty)
- peniaze na účtoch v banke
- krátkodobé cenné papiere (napr. dlhopisy, akcie určené na obchodovanie, zmenky)
- ostatný krátkodobý finančný majetok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk