Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nákladná cestná doprava

Charakteristika a využitie nákl. cest. dopr. – preprava vecí, kt. dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave tovaru, príp. inej zmluvy podľa prepr. poriadku a tarify. Vykonávať ju možno len vozidlami, kt. sú určené na prepr. vecí. Prevádzka os. vozidiel nie je NCD. Podm. prepr. nákladu podľa Z.315/96 o premávke na PK:
1)prepr. nákladu nesmie prekročiť užitočnú hmotnosť vozidla
2)náklad musí byť na vozidle riadne umiestený a upevnený, aby neohrozoval bezp. a plynulosť premávky
3)aby nepoškodzoval a neznečisťoval živ. prost. 4)predmety nesmú prečnievať po hrane vozidla, musia byť viditeľné

Charakter. vlastnosťami NCD sú jej výhody:
a)priama prepr. od odosielateľa k príjemcovi
b)rýchlosť vyplývajúca zo zjednodušenej tech. c)ľahká prispôsobivosť novým prepr. požiadavkám
d)cestné vozidlá sa môžu pohybovať aj vo voľnom teréne
e)NCD je nenahraditeľná pri zvozoch a rozvozoch na krátke vzdialenosti. Nevýhody:
a)závislosť intenzity NCD od stavu siete PK
b)podiel na zvýšení dopr. nehodovosti
c)negatívny vplyv na živ. prost. Na základe tohto sa využíva najmä na krátke vzdialenosti. Využíva s na:
a)presun tovaru z miest výroby do miest spotreby
b)uspokojovanie potrieb obyvateľstva pri individuálnom premiestňovaní vecí
c)na prepr. tovaru s krátkou dodacou lehotou
d)nadmerné a nadrozmerné prepravy
e)prepr. nebezp. vecí
f)prepr. skaziteľného tovaru.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk