Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

dejepis Dejepis/SNP

1933-V Nemecku sa zmocnili vlády nacisti
1935-podpís. CS-ZSSR zmluva o vzájomn. voj. pomoci
1937-v septembri zomiera T.G.Masaryk
1938-v auguste zomiera Andrej Hlinka
1938-29,9-predstav-D,F,I,A rozhodlo o odov. pohran. územia D
1938-6,10-HSLS vyhlásilo autonómiu na Slovensku
1938-2,11-Vieden.arbitráž.-I a D dalo 1/5 SR Maďarsku
1939-13,3-pozvali J. Tisa. na rokov. do Berlína
1939-14,3 vyhlásená SR 1939-15,3-obsadili Nem voj. ČR
1939-9- SR- bojovala z nemeckom proti Poľsku.
1941-Židovský kódex. 1942-deportovanie Židov
1943- tajne vytvorili najvyšší odbojový orgán - SNR
1943-12,12- E. Beneš podpís. zmluvu o priateľstve zo ZSSR
1944-29,8- vypuklo SNP ;27,10-D vojská obsad. BB
Milan Hodža – 1878-1944–Minister poľnohospodárstva a školstva
Štefan Osudský- 1889-1973 Slov. diplomat a politik. Jozef Tiso-1887-1947 Od 25 poslancom HSĽS.odsúdili na tr.smrti
Karol Sidor-1901-1953 predseda sl.auton.vlády.spolpr. s Hlinkom
F.Ďurčanský-1906-1974Právnik a politik.Predstav.rad.krídla HSĽS
F.Čatloš- 1895-1972-Generál Slov. armády, min. obrany SR
V-Tuka-1880-1946 Polit. a právn. Podpreds. vlády, Min. zahr. vecí
A.Mach-1902-1980 Presadz. spolup. s D. Velit. Hlinkovej gardy
J.Golian-1906-1945 Generál a veliteľ Voj. ústerdia. Začal SNP.
R.Viest- 1890-1945- Arm. generál 1.čs. armády. K.Šmidke-1897-1952 Komun. politik. Emigroval do ZSSR
J.Ursíny-1896-1972 Sl.agrárny politik Zaklad. a funkc.Dem. strany
jar 1944 - samotný začiatok povstania
- Londýn aj Moskva boli informovaní
- vedelo sa, že SNP bude mať 2 závažné problémy:
1. ťažké zbrane - tie sa z armádnych skladov nedali kradnúť tak jednoducho ako pušky (neskôr ich zhadzovali Rusi)
2. zásobovanie - nedostatok potravín, vážne problémy v zásobovaní, žiadali najmä zdravotnícky materiál, lieky, potraviny
- pomoc v tomto smere poskytol iba Sovietsky zväz (Spojenci nie že len nepomohli, ale zbombardovali aj rafinérie, s kt. povstalci počítali)
august 1944 - vyhlásenie stanného práva
- Tiso na Slov. vyhlásil stanné právo, avšak ani to nezabránilo sabotážnym akciám- Hitler sa rozhodol pre okupáciu Slovenska a tým pádom padol optimálny variant- dodnes spory o tom, či Tiso sal Hitlerovi povolenie na okupáciu - nedá sa dokázať 1 ani 2. tvrdenie
29. august 1944 - nem. vojská začali obsadzovať úz.

Slovenska
- to spôsobilo, že prišlo ku krízovému vypuknutiu povstania
- Golian vydal v rozhlase rozkaz: „Začnite s vysťahovaním" a dal tým povel na začatie povstania- centrom povstania sa stala Banská Bystrica
- hneš prvé dni sa povstalcom podarilo obsadiť BB a okolie
- zásadnou chybou bolo, že po vypuknutí povstania sa Nem. podarilo obsadiť Z Slovensko, odzbrojili vojakov a zmocnili sa ich zbraní a munície
2 slovenské divízie na V Slovensku
- boli umiestnené v trojuholníku Michalovce, Medzilaborce, Humenné
- počítalo sa s nimi, že sa zapoja do povstania- gen. Malár - nebol považovaný za dostatočne spoľahlivého a do príprav na ich zapojenie do SNP bol zapojený len nižší dôstojnícky zbor- organizácia bola nedostatočná, neboli schopní ísť do povstania - časť vojakov po vypuknutí SNP odišlo domov, zvyšok Nemci odzbrojili- povstalcom najviac chýbali zbrane (najmä ťažké)
- povstanie bolo izolované na obl. S a str. Slovenska
- hneď v prvých dňoch povstalci začali organizovať život na území
1. september 1944 - Deklarácia SNR
- odvysielaná v rozhlase- autor: Vavro Šrobár- vyhlasovala sa ňou, že moc na Slov. preberá SNR- na povstaleckom území sa orgánmi št. moci stávajú národné výbory- vyhlásila, že cieľom povstania je obnovenie ČSR a oslobodenie Slov. v spolupráci so sov. armádou
pol. septembra 1944
- zlúčenie KSS so Sociálnou demokraciou na povstaleckom území
- zároveň -> nová str. z občianskych zložiek - Demokratická strana
27. október - pád Banskej Bystrice
- vojenská porážka povstania
- hl. velenie dalo príkaz na partizánsku formu boja v horách
- povstania sa zúčastnilo asi 60 tis. vojakov slov. armády a 20 tis. partizánov (príslušníci viacerých národností, najviac bolo Rusov; Franc., Američ., Angl., Česi)- nebyť SNP jedná sa s nami po vojne ako s porazeným št.
- SNP je posudzované ako 2. najv. masové vystúpenia proti fašizmu (1. bolo v Juhoslávii - Tito)- na území Čiech -> povstanie pár dní pred skončením vojny -
5. - 9. máj 1945 - pražské národné povstanie
- Nem. sa rozhodli opevniť v Prahe a hrozili, že keď im nedajú pokoj, Prahu zbombardujú
- bolo už po dobytí Berlína - 2. máj a aj po Hitlerovej smrti
- Praha začala vysielať žiadosť o pomoc
- ukázalo sa, že exist. dohoda medzi Američanmi a Rusmi
- anglo-americké vojská boli v Plzni - tu bol kon. ich vplyvu a odmietli ísť oslobodiť Prahu
- čakalo sa na príchod nem. armády od Berlína
- 9. máj - oslobodenie Prahy
- (kedysi sme ako deň víťazstva nad fašizmom oslavovali 9. máj, dnes už aj my 8.)
- posl. výstrely 2.

SV padli práve v ČSR kdesi v J Čechách
Židovská otázka v SR
- SR sa podieľala na holocauste
- zaviazala sa, že bude viesť takú politiku ako Nemecko a čo sa týka židov, splnili sme to na 100%
- SR postupovala cieľavedome, najprv zbavila židov povolaní ako právnik, lekár
- nemohli pracovať ako redaktori, v armáde, polícii
- museli nosiť označenie žltou hviezdou
- mali zákaz navštevovať kaviarne, reštaurácie, kúpaliska, kiná
- nemohli vlastniť fotoaparát, telefón ani žiaden dopravný prostriedok
- zakázali im prístup na stredné a vysoké školy, mohli ísť len za učňa, aj to len určitý počet
- r.1941 ich začali zhromažďovať do „ghettos“
- od r.1942 ich začali vyvážať do koncentračných táborov
- zo SR bolo vyvezených 58 000 židov
- aj Vatikán protestoval u Tisa, ale zostalo to nepovšimnuté, vlaky odchádzali naďalej
- existovala aj tzv. prezidentská výnimka pre hospodársky dôležitých židov
- po r.1942 sa aj slovenskej verejnosti začínajú otvárať oči a po prelomových bitkách v r.1943
začína ilegálny antifašistický odboj narastať
Antifašistický odboj na Slovensku
- odboj bol ilegálny, tajný, pod hrozbou trestu smrti, vyvezenia do koncentračných táborov
- odboj sa delil na: a) zahraničný - 2 centrá - Londýn - prezident Beneš
- Moskva - Klement Gottwald
b) domáci - komunistický
- občiansky
- tieto 2 odboje sa spojili r.1943, oba podpísali vianočnú dohodu a vytvorili
SNR, kde mali komunisti i nekomunisti paritné zastúpenie
- SNR - komunisti - Šmidke, Husák, Novomeský
- občiansky blok - Ursíny, Lettriek, Josko
- po vypuknutí SNP bola SNR doplnená o -soc. demokratov - Horváth, Šoltés
-občiansky blok - Zaťko, Styk
Zahraničné vojsko
- Česko-slovenský zahraničný odboj sa začal najprv vo Francúzsku - 5200 vojakov a 100 letcov, po
obsadení Francúzska sa presunuli do Anglicka
- bojovali v: -Anglicku, Afrike - Sýria, Líbia
-ZSSR od r.1941 pod vedením Ludvíka Svobodu - r.1941 - 3100 vojakov
- r.1945 - 17 000 vojakov
- zúčastňovali sa bojov na území ZSSR, oslobodzovania ČSR a Poľska
Partizáni
- od r.1942 vznikali aj na Slovensku prvé partizánske skupiny
- napr. skupina Janka Kráľa v Malých Karpatoch, Exnarova skupina Sitno na Hornej Nitre
- r.1944 mimoriadne vzrástlo partizánske hnutie
- ústredný vojenský štáb v Kyjeve vysielal na Slovensko organizátorov partiz. hnutia
- napr. skupina Kalinu mala zač. r.1944 - 15 členov, ale už v júli r.1944 - 700 členov a stala sa z nej
brigáda za „slobodu Slovanov“
Slovenské národné povstanie
- začala pripravovať SNR ako rozhodujúce vystúpenie Slovákov proti fašizmu
- počítala v ňom s účasťou - Slovenskej armády
- partizánskych hnutí
- s účasťou dobrovoľníkov
- vypracovali sa 2 varianty povstania: 1) povstanie vypukne vtedy, keď bude sovietska armáda stáť
na hraniciach s ČSR
2) povstanie vypukne vtedy, ak sa Nemci rozhodnú pre
okupáciu Slovenska
- Slovensko sa stávalo pre Nemeckú ríšu nespoľahlivým
- mimoriadne sa tu rozmohlo partizánske hnutie
- uvedomovala si to aj partiz. vláda, a preto v auguste r.1944 vyhlásila stanné právo
- 29.8. 1944 začali Nemci okupovať Slovensko
- povstanie muselo začať v menej výhodnom variante
- podp.

Golian - cez vysielač BB v mene vojenského ústredia SNR o 20.00hod zahlásil dohovorené
heslo - „začnite s vysťahovaním“
- na druhý deň slobodný Slovenský vysielač BB odvysielal výzvu, aby Slovenský národ povstal proti fašistom, dobrovoľný hlásateľ Ladislav Sára
- povstanie zlyhalo v Bratislave, Nitre, Trenčíne, čím sa stratilo veľa nenahraditeľnej výzbroje
- Nemci odzbrojili aj 2 východoslovenské divízie, iba časť si zachovala zbrane a prebila sa k
partizánom
- na tvrdý odpor narazili Nemci na strednom Slovensku
- najťažšie boje prebehli v: - Nízkych Tatrách, Liptove, Žarnovici, Žiar nad Hronom
- povstanie bolo podporované 1. Česko-slovenským stíhacím leteckým plukom zo ZSSR
- používali lietadlá Lávočka 5

1933-V Nemecku sa zmocnili vlády nacisti
1935-podpís. CS-ZSSR zmluva o vzájomn. voj. pomoci
1937-v septembri zomiera T.G.Masaryk
1938-v auguste zomiera Andrej Hlinka
1938-29,9-predstav-D,F,I,A rozhodlo o odov. pohran. územia D
1938-6,10-HSLS vyhlásilo autonómiu na Slovensku
1938-2,11-Vieden.arbitráž.-I a D dalo 1/5 SR Maďarsku
1939-13,3-pozvali J. Tisa. na rokov. do Berlína
1939-14,3 vyhlásená SR 1939-15,3-obsadili Nem voj. ČR
1939-9- SR- bojovala z nemeckom proti Poľsku.
1941-Židovský kódex. 1942-deportovanie Židov
1943- tajne vytvorili najvyšší odbojový orgán - SNR
1943-12,12- E. Beneš podpís. zmluvu o priateľstve zo ZSSR
1944-29,8- vypuklo SNP ;27,10-D vojská obsad. BB
Milan Hodža – 1878-1944–Minister poľnohospodárstva a školstva
Štefan Osudský- 1889-1973 Slov. diplomat a politik. Jozef Tiso-1887-1947 Od 25 poslancom HSĽS.odsúdili na tr.smrti
Karol Sidor-1901-1953 predseda sl.auton.vlády.spolpr. s Hlinkom
F.Ďurčanský-1906-1974Právnik a politik.Predstav.rad.krídla HSĽS
F.Čatloš- 1895-1972-Generál Slov. armády, min. obrany SR
V-Tuka-1880-1946 Polit. a právn. Podpreds. vlády, Min. zahr. vecí
A.Mach-1902-1980 Presadz. spolup. s D. Velit. Hlinkovej gardy
J.Golian-1906-1945 Generál a veliteľ Voj. ústerdia. Začal SNP.
R.Viest- 1890-1945- Arm. generál 1.čs. armády. K.Šmidke-1897-1952 Komun. politik. Emigroval do ZSSR
J.Ursíny-1896-1972 Sl.agrárny politik Zaklad. a funkc.Dem. strany
jar 1944 - samotný začiatok povstania
- Londýn aj Moskva boli informovaní
- vedelo sa, že SNP bude mať 2 závažné problémy:
1. ťažké zbrane - tie sa z armádnych skladov nedali kradnúť tak jednoducho ako pušky (neskôr ich zhadzovali Rusi)
2. zásobovanie - nedostatok potravín, vážne problémy v zásobovaní, žiadali najmä zdravotnícky materiál, lieky, potraviny
- pomoc v tomto smere poskytol iba Sovietsky zväz (Spojenci nie že len nepomohli, ale zbombardovali aj rafinérie, s kt. povstalci počítali)
august 1944 - vyhlásenie stanného práva
- Tiso na Slov. vyhlásil stanné právo, avšak ani to nezabránilo sabotážnym akciám
- Hitler sa rozhodol pre okupáciu Slovenska a tým pádom padol optimálny variant
- dodnes spory o tom, či Tiso sal Hitlerovi povolenie na okupáciu - nedá sa dokázať 1 ani 2. tvrdenie
29. august 1944 - nem. vojská začali obsadzovať úz.

Slovenska
- to spôsobilo, že prišlo ku krízovému vypuknutiu povstania
- Golian vydal v rozhlase rozkaz: „Začnite s vysťahovaním" a dal tým povel na začatie povstania
- centrom povstania sa stala Banská Bystrica
- hneš prvé dni sa povstalcom podarilo obsadiť BB a okolie
- zásadnou chybou bolo, že po vypuknutí povstania sa Nem. podarilo obsadiť Z Slovensko, odzbrojili vojakov a zmocnili sa ich zbraní a munície
2 slovenské divízie na V Slovensku
- boli umiestnené v trojuholníku Michalovce, Medzilaborce, Humenné
- počítalo sa s nimi, že sa zapoja do povstania
- gen. Malár - nebol považovaný za dostatočne spoľahlivého a do príprav na ich zapojenie do SNP bol zapojený len nižší dôstojnícky zbor
- organizácia bola nedostatočná, neboli schopní ísť do povstania - časť vojakov po vypuknutí SNP odišlo domov, zvyšok Nemci odzbrojili
- povstalcom najviac chýbali zbrane (najmä ťažké)
- povstanie bolo izolované na obl. S a str. Slovenska
- hneď v prvých dňoch povstalci začali organizovať život na území
1. september 1944 - Deklarácia SNR
- odvysielaná v rozhlase
- autor: Vavro Šrobár
- vyhlasovala sa ňou, že moc na Slov. preberá SNR
- na povstaleckom území sa orgánmi št. moci stávajú národné výbory
- vyhlásila, že cieľom povstania je obnovenie ČSR a oslobodenie Slov. v spolupráci so sov. armádou
pol. septembra 1944
- zlúčenie KSS so Sociálnou demokraciou na povstaleckom území
- zároveň -> nová str. z občianskych zložiek - Demokratická strana
27. október - pád Banskej Bystrice
- vojenská porážka povstania
- hl. velenie dalo príkaz na partizánsku formu boja v horách
- povstania sa zúčastnilo asi 60 tis. vojakov slov. armády a 20 tis. partizánov (príslušníci viacerých národností, najviac bolo Rusov; Franc., Američ., Angl., Česi)
- nebyť SNP jedná sa s nami po vojne ako s porazeným št.
- SNP je posudzované ako 2. najv. masové vystúpenia proti fašizmu (1. bolo v Juhoslávii - Tito)
- na území Čiech -> povstanie pár dní pred skončením vojny ->
5. - 9. máj 1945 - pražské národné povstanie
- Nem. sa rozhodli opevniť v Prahe a hrozili, že keď im nedajú pokoj, Prahu zbombardujú
- bolo už po dobytí Berlína - 2. máj a aj po Hitlerovej smrti
- Praha začala vysielať žiadosť o pomoc
- ukázalo sa, že exist. dohoda medzi Američanmi a Rusmi
- anglo-americké vojská boli v Plzni - tu bol kon. ich vplyvu a odmietli ísť oslobodiť Prahu
- čakalo sa na príchod nem. armády od Berlína
- 9. máj - oslobodenie Prahy
- (kedysi sme ako deň víťazstva nad fašizmom oslavovali 9. máj, dnes už aj my 8.)
- posl. výstrely 2.

SV padli práve v ČSR kdesi v J Čechách
Židovská otázka v SR
- SR sa podieľala na holocauste
- zaviazala sa, že bude viesť takú politiku ako Nemecko a čo sa týka židov, splnili sme to na 100%
- SR postupovala cieľavedome, najprv zbavila židov povolaní ako právnik, lekár
- nemohli pracovať ako redaktori, v armáde, polícii
- museli nosiť označenie žltou hviezdou
- mali zákaz navštevovať kaviarne, reštaurácie, kúpaliska, kiná
- nemohli vlastniť fotoaparát, telefón ani žiaden dopravný prostriedok
- zakázali im prístup na stredné a vysoké školy, mohli ísť len za učňa, aj to len určitý počet
- r.1941 ich začali zhromažďovať do „ghettos“
- od r.1942 ich začali vyvážať do koncentračných táborov
- zo SR bolo vyvezených 58 000 židov
- aj Vatikán protestoval u Tisa, ale zostalo to nepovšimnuté, vlaky odchádzali naďalej
- existovala aj tzv. prezidentská výnimka pre hospodársky dôležitých židov
- po r.1942 sa aj slovenskej verejnosti začínajú otvárať oči a po prelomových bitkách v r.1943
začína ilegálny antifašistický odboj narastať
Antifašistický odboj na Slovensku
- odboj bol ilegálny, tajný, pod hrozbou trestu smrti, vyvezenia do koncentračných táborov
- odboj sa delil na: a) zahraničný - 2 centrá - Londýn - prezident Beneš
- Moskva - Klement Gottwald
b) domáci - komunistický
- občiansky
- tieto 2 odboje sa spojili r.1943, oba podpísali vianočnú dohodu a vytvorili
SNR, kde mali komunisti i nekomunisti paritné zastúpenie
- SNR - komunisti - Šmidke, Husák, Novomeský
- občiansky blok - Ursíny, Lettriek, Josko
- po vypuknutí SNP bola SNR doplnená o -soc. demokratov - Horváth, Šoltés
-občiansky blok - Zaťko, Styk
Zahraničné vojsko
- Česko-slovenský zahraničný odboj sa začal najprv vo Francúzsku - 5200 vojakov a 100 letcov, po
obsadení Francúzska sa presunuli do Anglicka
- bojovali v: -Anglicku, Afrike - Sýria, Líbia
-ZSSR od r.1941 pod vedením Ludvíka Svobodu - r.1941 - 3100 vojakov
- r.1945 - 17 000 vojakov
- zúčastňovali sa bojov na území ZSSR, oslobodzovania ČSR a Poľska
Partizáni
- od r.1942 vznikali aj na Slovensku prvé partizánske skupiny
- napr. skupina Janka Kráľa v Malých Karpatoch, Exnarova skupina Sitno na Hornej Nitre
- r.1944 mimoriadne vzrástlo partizánske hnutie
- ústredný vojenský štáb v Kyjeve vysielal na Slovensko organizátorov partiz. hnutia
- napr. skupina Kalinu mala zač. r.1944 - 15 členov, ale už v júli r.1944 - 700 členov a stala sa z nej
brigáda za „slobodu Slovanov“
Slovenské národné povstanie
- začala pripravovať SNR ako rozhodujúce vystúpenie Slovákov proti fašizmu
- počítala v ňom s účasťou - Slovenskej armády
- partizánskych hnutí
- s účasťou dobrovoľníkov
- vypracovali sa 2 varianty povstania: 1) povstanie vypukne vtedy, keď bude sovietska armáda stáť
na hraniciach s ČSR
2) povstanie vypukne vtedy, ak sa Nemci rozhodnú pre
okupáciu Slovenska
- Slovensko sa stávalo pre Nemeckú ríšu nespoľahlivým
- mimoriadne sa tu rozmohlo partizánske hnutie
- uvedomovala si to aj partiz. vláda, a preto v auguste r.1944 vyhlásila stanné právo
- 29.8. 1944 začali Nemci okupovať Slovensko
- povstanie muselo začať v menej výhodnom variante
- podp.

Golian - cez vysielač BB v mene vojenského ústredia SNR o 20.00hod zahlásil dohovorené
heslo - „začnite s vysťahovaním“
- na druhý deň slobodný Slovenský vysielač BB odvysielal výzvu, aby Slovenský národ povstal proti fašistom, dobrovoľný hlásateľ Ladislav Sára
- povstanie zlyhalo v Bratislave, Nitre, Trenčíne, čím sa stratilo veľa nenahraditeľnej výzbroje
- Nemci odzbrojili aj 2 východoslovenské divízie, iba časť si zachovala zbrane a prebila sa k
partizánom
- na tvrdý odpor narazili Nemci na strednom Slovensku
- najťažšie boje prebehli v: - Nízkych Tatrách, Liptove, Žarnovici, Žiar nad Hronom
- povstanie bolo podporované 1. Česko-slovenským stíhacím leteckým plukom zo ZSSR
- používali lietadlá Lávočka 5.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk