Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis slovensko v 19.st.

MARCOVÉ ZÁKONY- požiadavky : 1.zrušenie poddanstva, 2.zrušenie aviticity,
3.zrušenie deviatku a desiatku, 4.sloboda tlače, zrušenie cenzúry,
5.rozšírenie volebného práva, 6.zavedenie štátneho súdnictva,
7.vytvorenie nezávislej Uh.vlády
- predložili ich Uh. snemu a 18.3. 1848 – prijaté ako MARCOVÉ ZÁKONY
- FERDINAND V.- schválil ich, vstúpili do platnosti
VIGĽAŠ- Maďari vytvorili VÝBOR NA OBRANU KRAJINY vedený
Ľ. KOŠUTOM. Začali organizovať armádu, kt. sa v marci a apríli 1849
podarilo vytlačiť Rak. Armádu z Uhorska. Vyhlásili nezávislosť Uhorska
a detronizáciu HABSBURGOVCOV.
- F. JOZEF I. požiadal o pomoc Ruského cára MIKULÁŠA I. – pomohol mu Uh.
armádu potlačiť. Definitívna porážka Uhorska pri Vigľaši 13.8.1849
ŽIADOSTI SLOV. NÁRODA – Š. M. DAXNER a J. FRANCISCI sa zišli 10.5.1848
v L.M. – spísali prvý ucelený národno-politický program v dejinách slov. národa
– Ž.S.N. – prijaté boli 11.5.1848 (rozširovali marcové zákony)
Požiadavky : 1.úplnné zrušenie poddanstva, 2.zavedenie všeobecného volebného práva
3.požadovali prebudovať Uhorsko na federatívny štát
4.Slovenčina úradným jazykom
5.aby mali pomerné zastúpenie na Uh. sneme
SLOVANSKÝ ZJAZD – ŠTÚR, HURBAN, HODŽA ušli do Prahy, zúčastnili sa
S.Z. 2.- 12.6.1848. Konal sa s povolením Rakúskej vlády. Predseda : F. PALACKÝ.
Účastníci zájazdu odmietli myšlienky slovanskej vzájomnosti a panslavizmu za
nepriateľné. Pripojili sa k austroslavizmu.
SEPTEMBROVÉ POVSTANIE – ŠTÚR, HURBAN, HODŽA sa vrátili
z Chorvátska do Viedne. S 200 Slovákmi vytvorili SLOVENSKÚ NÁRODNÚ
RADU, ako prvý politický orgán v dejinách 16.9.1848. Členovia SNR boli aj českí
vojenskí velitelia. Jeden bol aj B: BLOUDEK – zorganizoval dobrovoľnícky zbor,
mal 500 dobrovoľníkov. Títo sa presunuli z Viedne na záp. Slovensko. 18.9.1848 –
obsadili Myjavu. ŠTÚR v Myjave predniesol prejav, v kt. vypovedal poslušnosť
Uh. vláde a vyhlásil autonómiu Slovenska. Cieľom bolo spojiť sa s ostatnými
časťami Slovenska a zorganizovať celonárodné povstanie. Podarilo sa im obsadiť
len najbližšie oblasti.

Proti povstaniu zasiahli Uhorské aj Rakúske vojská.
ZIMNÁ VÝPRAVA – po porážke povstania sa vodcovia povstania spojili
s Viedenskou vládou a zorganizovali spolu dva dobrovoľnícke zbory. Tie sa pridali
k Rakúskej armáde – spolu s nimi sa zúčastnili ZIMNEJ VÝPRAVY (12/48 – 3/49)
- obsadili Uhorsko. Dobrovoľnícke zbory sa zúčastňovali na obsadzovaní Slovenska.
LETNÁ VÝPRAVA – po podpísaní rusko-rakúskej vojenskej zmluve bol vytvorený
ďalší dobrovoľnícky zbor, kt. bol pripojený k armáde a zúčastnil sa LETNEJ
VÝPRAVY. Tento zbor sa do priamych bojov nezapojil – ich úlohou bolo
kontrolovať územie Slovenska. Tento čas využili na oboznámenie ľudí s plánom
odtrhnutia Slovenska od Uhorska. Po porážke revolúcie bol tento zbor rozpustený.
BACHOV ABSOLUTIZMUS – minister vnútra ALEXANDER BACH zaviedol
absolutizmus. Neoabsolutizmus = Bachov abs. – snažil sa o modernizáciu krajiny
vo všetkých oblastiach, nemčina ako úradný jazyk. V Uhorsku bolo zavedené
provizórium v 1850 do 1860. Uhorsko bolo rozdelené na 5 vojenských dištriktov
( dva na Slovensku BA, KE)
SILVESTROVSKÉ PATENTY- 31.12.1851 , bola zrušená oktronovaná ústava.
- DEFINITÍVUM – 1. tým sa konštitučná monarchia zmenila na absolutizmus
2. bolo definitívne zrušené poddanstvo
3.zavedená rovnosť pred zákonom
4. ochrana cirkvi uznaných štátov
5. boli zrušené občianske práva a práva slobôd
PÁD ABSOLUTIZMU – Rakúšania stratili všetky územia v Taliansku ( okrem
Benátska) po porážke ich vojsk v Tal. v 1859. Rak. si uvedomili potrebu zmeny
vnútornej politiky. A: BACH bol odvolaný z funkcie min. vnútra, stal sa
vyslancom Rakúska pri sv. stolici
OKTÓBROVÝ DIPLOM – 1860 , zákon, kt. sa definitívne skončil absolutizmus
v Habs. ríši – stala sa znovu konštitučnou monarchiou. Došlo k prebudovávaniu
monarchie na federatívny štát, pričom sa vychádzalo z historického práva.
FEBRUÁROVÁ ÚSTAVA – 1861 , vydal panovník, 15 korunných krajín získalo
zastúpenie na ríšskom sneme. Špeciálnu samostatnosť získali Uhorsko a Benátsko.
Maďari chceli obnovenie nezávislosti z 1848. F. JOZEF zareagoval na to, že
vyhlásil provizórium a rozpustil Uh. snem.
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE – 6.– 7.7.1861 , Turčiansky sv.
Martin, bolo prijaté MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO ( pričinil sa
ŠTEFAN MARKO DAXNER), nový Slov.

národno-politický program
- program : chceli rovnoprávnosť všetkých národov v Uhorsku, nechceli rozdelenie
Uhorska, aby boli štáty rovnoprávne Maďarsku, územie Slov. vyčleniť ako
samostatnú správnu jednotku ( hornouhorské slovenské okolie), jazyk aj slovenčina,
chceli zriadenie Slovenskej právnickej Akadémii, žiadali fin. podporu štátu pre
Slovenskú kultúru, pomerné zastúpenie Slovákov na Uh. sneme
- tieto požiadavky predložili Uh. snemu ale ten bol rozpustený
VIEDENSKÉ MEMORANDUM SLOVENSKÉ – 1861 , ŠTEFAN MOYSES
viedol delegáciu a predložil panovníkovi požiadavky. Ten schválil iba niektoré
kultúrne požiadavky – povolil založenie prvého celonárodného slovenského
kultúrneho spolku:
MATICA SLOVENSKÁ – 1863, ( 1000 – výročie príchodu C. a M.), vznikla na
základe národnej fin. zbierky (panovník prispel 1000 zlatých)
- 1. predseda : MOYSES (katolík), podpredseda : K. KUZMÁNY
- povolené bolo vytvorenie Slovenských stredných škôl
- katolícke : Kláštorné pod Znievom
- evaniel. : Revúca, MA
- vyučovalo sa v Slovenčine, študentov vychovávali k národnej hrdosti
RAK.-MAĎARSKÉ VYROVNANIE – Habs. sa snažili splniť maďarské požiadavky
- 1867 – F. JOZEF vydal NOVÚ ÚSTAVU – uzákoňovala dualizmus, rozdelenie
ríše na dve rovnoprávne časti, hranicou sa stala rieka Litava
- Habs. ríša sa rozdelila na – PREDLITAVSKO : Halič, Čechy, Rakúsko, Benátsko,
Dolmácia (kultúrnejšie ,vyspelejšie)
- ZALITAVSKO : Uhorsko
NÁRODOSTNÝ ZÁKON – 1868, prijatý v Uhorsku, uzákoňoval maďarizáciu
( v Uhorsku je jediný národ, a to maďarský), okrem maďarského národa tu žijú
len národnosti, uzákoňoval maďarčinu ako úradný jazyk , na Slovensku zanikli
gymnáziá a Matica.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk