Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedosféra

Vopred ťa upozorňujem, že tento ťahák je určený študentom s dobrým prospechom, pretože mne a mojim spolužiakom priniesol veľmi vysoký počet bodov !!! Nezabudni si zmenšiť veľkosť písma pred vytlačením na 5 alebo 6. Veľa štastia!!!

PEDOSFÉRA-je samost.prír.útvar vzn.premenou vrch.č.litosf./zvetr.hornín/pôsob.organ., slnečnej rad.,vzduchu aH2O.

PôDA-ľubovol.3-rozm.výrez z pedosf.od povrchu po podložnú mat.horninu/substrát/.
-základný výr.prostr.v poľnohosp.a lesníctve
-zadržiava a akumuluje zrážk.vodu,podieľa sa na stálej reg.ovzdušia
-vplyvy /faktory/-horniny, klimat.podm.,georeliéf,rastl.a živoč.organ.,podz.a povodňové vody,vplyv člov.
-pôdoznalectvo-pedológia geografia pôd-pedogeografia

PôDNE HORIZONTY-sfarbené vrstvy pôdy vo výreze
-pomocou nich sa pôda zaraďuje do pedolog.klasifikácie

ZLOŽENIE PôDY-Živá /rastlinné a živočíšne organizmy-edafón/a neživá zložka.Anorg./pev, plyn, kvap.podiel/a organ.časť- humus/.Pevný pod.tvoria min.a hor.častice.Kvap.podiel-pô.voda.Plyn.podiel-pô.vzduch.
Pô.voda a vzduch-vo voľných priestoroch medzi pevn.časticami pôdy v pôdnych póroch.
Pevný miner.podiel pôdy je zmes miner.a hornin.častíc veľkostí od mikroskop.častíc po veľké kamene.Častice sa podľa veľosti delia do skupín,do zrnitostných katerógií. väčšie ako 2mm-skelet 2mm,menej-jemnozem
Pomerné zastúpenie jednotl.zrn.kat.udáva zrnitosť/textúra pôd/.Zrnitosť pôd určuje pôdne druhy /ťažké-ílovité stredne ťažké-hlinité ľahké-piesočnaté/
Ďaľšie del.-slabo,stredne a silne skeletnaté.Zrn.vplýva na mnohé pôdne vlastnosti/na vod.,teplot.pomery,obrábateľnosť/
Pôdne zrná sú štrukt.agregáty.
-význ.fyzik.vlast.pôdy-štruktúra pôdy-predst.schopn.pôdnej hmoty zhlukovať alebo rozpad.sa na štrukt.agreg.Najcen.je drobnohrudk.štruktúra.
Reakcia pôdy /chem.vlastn.pôdy,určuje aktivita voľ.iónov H+ a OH-v roztoku
kyslá /pH pod 7/ neutr/pH=7/ zás/pH nad 7/
-dôlež.sú koloidné častice/spolu tvoria sorpčný kompl.pôdy/,chráni rastl.živiny pred vyplav.vodou./N,Ca,Mg,K,P,S/

HUMUS je organ.než.podiel pôdy,tvorí ho zlož.súbor organ.látok.
Živá časť pôdy-koreňová sústava rastlín a pôdny edafón/bakt,plesne,huby,prvoky,červy,hmyz,dr.hlod/.
Najc.vl.pôdy je úrodnosť./prir.,kult./
Pôdotv.proces—pôdotv.činitele—pôd.horizonty/A,B,C/--pôd.profil—pôd.typy

PôDNE TYPY-vznikli približne rovnakou kombináciou pôdotvorných činiteľov.
Pozdĺž rovníka-zóna červ.-žlt.pôd stále vlhkých ekvat.a trop.lesov/Amaz.níž.,Konžská panva,Sundské ostrovy/Zóna červ.pôd saván /Afrika,Juž.Amerika/
Púšť.pôdy-trop.,subtrop.,mier.pásma.Pôdy piesočn, kamen, hlin.a štrkov.púští.
Žltoz.a červenoz.vlh.subtrop.lesov /JV USA,str aJV Čína,Gruzínsko,J Jap/
Step.zóna mier.pásma-černozeme/vlhké vysokotr.stepi,60-100cm hum.,kval.drobnohrudk.štrukt,kval.humus,veľa živín,na sprašiach v najsuch,najteplej.obl./
Tajg.zóna/Eurázia,Kanada/-podzol.pôdy.Severne od podzol.pôd-tundr.zóna-tundr.pôdy/1m=permafrost/Hnedoz.-vlh.strana černoz,nížiny dub.lesov,/proces ilimerizácie/Bt-horizont
Ilimeriz.pôdy-okraje nížin,karp.kotl.,spraše,spraš.hliny,dub-hrab lesy/eluviálny horizont A1
Pseudogleje/oglejené pôdy/-najvl.časti nížin,málo úrodná,x dcm=nepriepust.vrstva
Hn.les.pôdy/kambizeme/bez CaCO3,žuly,pieskovce,andez.Rozkl.Fe=farba Rendziny-hor.pôdy na zvetral.karbonát.hornín/váp.,dolom./humus,málo vlahy,málo produkčné
Nivné pôdy/fluvizeme/pri vodných tokoch,zaplavovan.,kolís.hlad.poriečnej pór.vody
Lužné pôdy/čiernice/-na šir.nivách,rovinách ďalej od riek/1-3m-podz.voda/
Glejové pôdy-vrch.časť-mokrá väčšinu roka,len po odvodnení
Horizont.zon.-na veľkých úz.mimo pohorí.Je to zákon.rozčlen.pedosf.priestor.zmenou makroklimat.podmienok/veg.a ost.činitelia/-Sev Amer,Vých.eur.nížina,sev.pol.Afriky
Vertik.zonálnosť-v pohor.,rozčlen.pedosf. na vertik.zóny vplyvom priestor.zmeny klim.čin.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk