referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Personálny manažment
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adriana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 891
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Person. manažment a jeho úlohy - je to časť podnik. manažmentu, kt.sa zameriava na ľudské zdroje. Predst. súhrn čin. v oblasti zam. vzťahov, kt.smerujú k naplnenie podnik.cieľov. Obsah a funkcie per.manažmentu - person.plánovanie, analýza práce,získavanie prac., rozmiestnenie a kariéra prac.,kvalif.príprava a rozvoj schopností prac.,motivácia a stimulácia, odmeňovanie, pracov.vzťahy, prac.podmienky, person.infor.systém. Personálna stratégia - vychádza z celk.strat.podniku.Je zákl.predpokladom efekt.person.manažentu.

Postupy na stanovenie potreby roznych kateg.prac.
1. Exter.odhad,
2. Trendové postupy(maloobchod. Prevrat)
3. Ukazovat. postupy-dajú sa použiť ak existuje stabil. matem. vzťah medzi potrebou prac. a určit. ukazovateľom-produkt práce R=Q:Fe.Pp
4. Tradic. metódy na určenie potreby robotníkov-metóda normohodín-môžeme použiť ak poznáme normu spotreby času na 1výrobok al. operáciu R=Nr:Fe.k, noriem obsluhy, obstar.miest.

Analýza práce-znamená skúmanie práce z hľad.obsahu a ďalších dôl.hľadísk(psych.náročnosť). Anal. práce je syst.získavanie,zhromažďovanie a usporiadavanie jednotliv.prác.Výsledok-je zistenie potreb.čin.a zistenie zodpoved.podmienkach. Dokumenty:
1.opis práce-dáva komplex.obraz o práci na danom pracovisku
2.špecifik. požiadaviek na prácu-nároky a požiadavky kladené na zamestnanca (prac.skúsenosti, fyz. a duš. pripravenosť)

Získavanie prac. a ich výber - sú to čin. zamerané na získavanie potreb.prac.v požadovanom zložení s primeranými nákladmi.Snažíme sa vyvolať záujem o voľné miesta u primeraných uchádzačov.Vonkajšie prostr.-úrad práce, agentúry, inzeráty, absolventi škôl. Interné prostr.-naši prac. uvoľnení organ. zmenami, kt. sa musia na úroveň nových požiadaviek vypracovať vl. rozvojom. Inzercia-najbežn. spôsob vyhľ. prac.

Obsah-názov práce, stručný opis, char. podniku, požiadavky na vzdelanie, na vek uchádzača, prac. podm. možnosti vzdelávania, požadované dokum. Metóda získav. prac.-inzercia v masokomunik. prostr., letáky, plagáty, propag. a ovplyv. ver. mienky, vzdel.inštitúcie...

Výber prac. - ide o posúdenie a selekciu uchádzačov o prac.miesto.Tento výber je vždy stupńovitý - znamená že sa post.vylučujú na základe spríst.kritétií.Na koniec zostanú tí,kt.majú najväčšie predpoklady. Metódy posudzovania-rozhovor,dotazník,referencie,skúšky odbor.spôsobilosti,psychol.diagnostika...Osob.dokumenty-žiadosť o prij.do zam.,dotazník,životopis,doklady o vzdelaní a praxi,referencie a prac.posudky.

Životopis-základ.osob.údaje,kurzy,semináre,priebeh zam.vrátane postupnosti prac.funkcií,odbor.aktivity mimo zam.,záujmy,koníčky,mená osôb,kt.môžu podať inform.,zlepšovacie patenty.Výber.rozhovor-cieľom je získať ďalšie infor. o uchádz.Môže byť:štrukturovaný-súbor vopred pripr.otázok alebo neštrukturovaný-niesú vopred naplánované otázky.Pracov.-právne vzťahy-je to prac.práv.vzťah medzi zam.a firmou (Zákonnik práce)

Z prac.pomeru vyplývajú práva a pov.,kt. musia zmluv.str.dodržiavať. Zamestnávateľ je každá FO,PO kt. zam. aspon 1 človeka. Typy prac.práv.vzťahov: 100percent. alebo čiastkový, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brig.práci študentov. Zamestnanec je vždy FO,kt.vykonáva pre firmu závis.prácu,robí podľa pokynov za odmenu

Prac.práv.vzťahy môžu byť: individ.,kolektívne-upravuje ich Občian.zákonník. Pri výkone št.služby vznikajú št.zam.vzťahy-Zákon o št.službe. Osoby vo ver.funkciách-Zákon o ver.službe.

Vznik pr.práv.vzťahu
-písom.zmluvou,kt.má náležitosti-druh práce,miesto,deň nástupu,mzdové dojednanie.vyhotovenie dostáva zamestnanec. Skúšob.doba-môže byť v prac.zmluve. Max.na 3mesiace. Obe strany vtedy môžu bez problémov zrušiť pr.pomer bez dôvodu. Prac.pomer na dobu určitú-max.na 3roky(MD)
Preradenie na inú prácu-so súhl.zam,bez súhlasu zam.len v mimor.situácii.
Skončenie pr.pomeru dohodou, výpov., okamžit.zrušením, skúšob.lehote, uplynutímdohod.času. Výpoved.doba-rovnaká pre zam.aj zamest. 2mesiace. Odstupné-výška nieje obmedzená. Zák.práce určuje len najnižšiu hranicu odstupného vo výške dvojnásobku priemer.mesač.zárobku. Odchodné-patrí zam.pri skonč.prac.pomeru po nadobudnutí nároku na starob.dôchodok...min.výška odchod.-priemer.mesač.zárobku

Prac.čas
-čas.úsek,v kt.je zam.k dispozícii zamest.Vykonáva prácu a plní pov.v súlade s prac.zmluvou.
Dovolenka-za kal.rok al.jej pomer.časť,za odprac.dni,za dodatk.dovolenku,za ďalšiu dovolenku.

Evidencie prac.-
vzniká pri nástupe do zam,počas a pri skončení. Pri nástupe-životopis, dotazník, potvrdenie o vstup.lek.prehliadky, potvrdenie o zam.od predch.zamestn.-
Zápočet odprac.rokov,údaje o zdrav.poisťovni... Počas pr.pomeru-založime osob.spis. Obsahuje-prac.zmluvu, písomnosti o nástupe do zam., údaje na výpočet mzdy,nárok na dovolenku.Hlásenka zmeny-na hlás.zmien-bydlisko,deti,rozvod..Evidencia dochádzky-odchody,príchody a kontrolu. Pri ukončení prac.pomeru-žiadosť o rozviazanie prac.pomeru zo str.zam.,dohoda o rozviazaní p.p.,výpoveď. Mzdová evidencia-zam.musí podpísať Vyhlásenie k zdaneniu príjmov FO zo záv.čin.kde sa udáva počet vyživ.detí a pod. Ak zam.nemusí kvôli iným príjmom robiť sam.daň.priznanie, zamest.urobí ročné zúčtovanie na základe Žiadosti o vykonanie výpočtu dani z príjmu a ročné zúčt.preddavkov.

Vzdelávanie prac.-
Vzdelávanie musí byť-organiz.,system.,nepretržite.
Adaptácia nových zam.-prispôsob.sa zam.a soc.podmienkam v podniku.
Zvyšovanie kvalif.-rozvíjanie doteraz nadobudnutých ved.a zručností.
Rekvalif.-zmena kvalif.,kt.môže viesť k novému uplatneniu zam.
Rozvoj zam-príprava na plnenie úloh v bud.

Hodnotenie zam
.-vykonáva ve.útvaru,resp.iné útvary na základe vopred stanovených kritérii. Metódy môžu byť čísel.,verbálne... Záverom je hodnotiaci rozhovor. Údaje hodnotenia sa zapisujú do záznamového listu.. Motivácia-označujú sa ňou všetky vnútor.podnety, kt.aktivizujú človeka a vedú ho k určitému správaniu. Správanie človeka je motivované potrebami, záujmami, ideálmi...
Stimulácia-predst.vonk.podnety pôsobiace na mot.prac. Stimulácia teda vplýva na správanie prac.nepriamo,prostred.na stimuly. Jednotlivci s líšia svojimi motívmi a teda aj požiadavkami na stimuly. Stimulačné prostriedky: mzda,plat, mat.výhody, služby, spoloč.postavenie, príca, kt.uspokojuje, príležitosť na rozvoj,pozit.hodnotenie prac., uznanie spolupracovníkov.

 
Podobné referáty
Personálny manažment SOŠ 2.9190 1779 slov
Personálny manažment GYM 2.9630 2715 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9787 2000 slov
Personálny manažment 2.9721 5341 slov
Personálny manažment SOŠ 2.9871 440 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.