Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Test z predmetu Automatizácia 3.ročník

Stredná priemyselná škola v Martine
Automatizácia
3.ročník - test č.2

1. Ústredný cieľ regulačného riadenia je:
a, udržiavať regulovanú hodnotu na požadovanej hodnote,
b, odstraňovať vplyv porúch,
c, udržiavať regulovanú veličinu na požadovanej hodnote a odstraňovať vplyv porúch.

2. Do regulačného procesu zasiahne ako prvá a regulačný proces urýchľuje:
a, P zložka PID regulátora,
b, I zložka PID regulátora,
c, D zložka PID regulátora.

3. Konštrukčne jeden funkčný celok t.j. regulátor v užšom slova zmysle je tvorený:
a, len meracím a akčným členom,
b, len riadiacim, porovnávacím a ústredným členom,
c, meracím, riadiacim, porovnávacím, ústredným a akčným členom.

4. Prechodová funkcia PD regulátora s oneskorením 1.rádu má tvar:
a, y(t) = k0 .(1 - e-t/T1)+Td / T1.. e -t/T1,
b, y(t) = k0.e-t/T1+Td / T1.. e -t/T1,
c, y(t) = k0 .(1 - e-t/T1)+ t).

5. Regulácia, pri ktorej sa regulovaná veličina mení podľa vopred stanoveného časového priebehu sa nazýva:
a, regulácia na konštantnú hodnotu,
b, programová regulácia,
c, vlečná alebo pomerová regulácia.

6. Prechodová funkcia D regulátora bez oneskorenia má tvar:
a, y(t) = 1,
b, y(t) = t) - Diracov impulz,
c, y(t) = Td / T1.. e -t/T1.
7. Typ regulácie, s premenlivou požadovanou hodnotou s dvoma alebo viacerými regulátormi zapojenými za sebou sa nazýva:
a, regulácia s pomocnými veličinami,
b,viacparametrová regulácia,
c, kaskádová regulácia.

8. Prechodová funkcia I regulátora bez oneskorenia má tvar:
a, y(t) = (1/ Ti ).t,
b, y(t) = Ti .t,
c, y(t) = T1 / Ti..(1 - e -t/T1).

9. Regulované sústavy, ktoré spľňajú dve základné vlastnosti a to homogenitu a princíp superpozície sú:
a, lineárne,
b, nelineárne,
c, statické.

10. Prechodová funkcia P regulátora s oneskorením 1.rádu má tvar:
a, y(t) = k0 .(1 - e-t/T1),
b, y(t) = k0.e-t/T1,
c, y(t) = k0.

11. Koeficient samoregulácie je rovný nule (a0=0) pri regulovaných sústavách:
a, statických,
b, astatických,
c, s dopravným oneskorením.

12. Zo statickej charakteristiky P regulátora vyplýva, že so zväčšujúcim sa súčiniteľom prenosu (zosilnením) regulátora KR sa:
a, zmenšuje jeho citlivosť a presnosť, kým stabilita sa zvyšuje,
b, nemá vplyv na citlivosť a presnosť, kým stabilita sa do určitej miery znižuje,
c, zväčšuje jeho citlivosť a presnosť, kým stabilita sa zmenšuje.
13. Prechodová funkcia statickej sústavy bez oneskorenia je:
a, x(t) = k,
b, x(t) = k.(1 - e-t/T1),
c, x(t) = 1.

14. Veľmi dobre regulovateľné sú sústavy:
a, statické bezkapacitné a jednokapacitné,
b, statické dvojkapacitné a viackapacitné,
c, astatické a s dopravným oneskorením.

15. Prechodová funkcia ideálnej astatickej sústavy bez oneskorenia je:
a, x(t) = ki.t,
b, x(t) = ki.[t - T(1 - e-t/T)],
c, x(t) = t.

16. Časový interval prieťahu Tu majú nasledovné regulované sústavy:
a, statické sústavy bez oneskorenia,
b, statické sústavy s oneskorením 1.rádu,
c, statické sústavy s oneskorením 2.rádu a vyšších rádov.

17. Prechodová funkcia statickej sústavy s dopravným oneskorením bez oneskorenia má tvar:
a, x(t) = k pre každé t,
b, x(t) = 0 pre t

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk