Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestné právo

Tres.p.hmotné-tresný zákon-taxatívne vypísané znaky tres.činu.2 druhy protispoloč.činnosti-prietupková a tresná
Klasif.tres.činov na základe rozumu a vôle-úmyselné/priame a nepriame/ -nedbanlivostné/vedomé-nehody a nevedomé-zanedbyná rodič.starostlivosť o dieťa/
Okolnosti vyluč.protiprávnosť konania-nutná obrana-situácie, v kt. spôsobíme škody a nie sme odsúdení/charakter obranných prost.nemusí vyplývať z charakteru útoč.prostr./Zvažuje sa akým spôsobom boli použité.Nutná obrana-putatívna-proti domnelému útoku
Krajná núdza-nezačne sa tres.stíhanie.Podmienky sú prísnejšie ako pri nutnej obrane.Nami spôsobená škoda, nesmie byt vacsia ako hrozila
Poľahčujúce okolnosti pri výmere trestu-Vek páchatela,prvopáchateľ/recidivista/, individuál.spách tres.činu/COS/, znížená príčetnosť-ťažké podmien.nespôsobené nami,lieky predpísané-psychózy/alkohol,návykové látky/,priznanie,aktívna účast pri odhalení/tresný čin za kataklizmy,voči človeku s vysokým stupňom ochrany-handicap/
Druhy trestu-klasické –podmienečné,nepodmien. odňatie slobody,mimoriadny trest/nepodm.15-20rok/, zákaz činnosti, prepadnutie vecí, prepadnutie majetku/ziskuchtivosť/, doživotie, peňažný trest, zákzz pobytu, vyhostenie
Alternatívne-vakonávanie obecno-prospech.prác, semi-denetion/detencia/,attendance center,kompenzácia
Tresné právo procesné-tres.poriadok hovorí o postupe orgánov činných v tresnom konaní/vyšetrovací,policajné,súd,prokuratúra/

Zásady činností súdu-zásada nezávislos.=zásada zákonnosti/nastrennosť/
- zásada kontradiktórnosti-bez inkvizič.charakteru, musí vypočut obe strany+dôkazy stán
- zásada zákazu retroaktivity právnych noriem-retroakt.-minulé činy hodnotíme podla terjsich zákonov.Exist.výnimky/NDR/
- oportunity/oficiality/-OČVTK musia absolvovat vsetky kroky, kt.suvisia s pripad. Aj ked poskod.stana nesuhlasi
- in dubio pro reo-tzn.v pochyb.v prospech obvineného,-zásada verejnosti-súd je verejný,narúša hu“institut chráneného svedka“.Este nemame institut korunn.svedka.Je z prostr.organiz.zlocinu
Tresné činy-vydieranie-prepustený po odsedeni 2/3trestu.ministerSPRAVODLIVOSTImozePODATtzv.mimoriad.oprav.prostriedok
Väzba-práv.institut,Kolúzna –nebezpec.ovplyv.svedkov/5r./,Obligatorna/standart./-3r,Sr nema zmluvu o vydavani svedkov abroad.Problem-hranica tres.zodpovednosti

Obcianske právo-obciansky zákonník/ked porusíme-sankcie obciansko-sud.poriadkom/,OZ-hovori o sukr.vlast.-je obmedzene,štát nan moze siahnut vo verj.zaujme-da nam kompenzáciuSPOSOBY NADOBUDNUTIA SUK.VLAST.-kúpa,dar,restitúcia,dedenie-pola testamentu má tzv.-holograf.forma/rukou,nemusia byt sved./,alograf.forma/podpis,musia byt svedk./.Je obmedzené v prospech „neopomenutel.dedicov“/príbuyní/.Poznáme normu vydedenie týchto-dôvody-závažné,spách.úmysel.tres.čin voči poručitelovi,neposkytnutie pomoci v chorobe.Testament-presne urc.podielov,nemozné zdedit dlhy.DEDENIE ZO ZáKONA-platí dedičská sukcesia/postupnost/-1.skup.najblizsi aj nasciturus,2.skup.rodicia,tí kt. snim zili,3.skup-surodenci,4.starí rod.,cast moze aj charita

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk