Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gramatika - slovesné druhy, pravopis

Spodobovanie
Znelé: b d ď dz dž g h v z ž
Neznelé: p t ť c č k ch f s š
Obojaké: m n ň l ľ r ŕ j

Podstatné mená
• konkrétne (hmotné)- osoby, zvieratá, veci
• abstraktné (nehmotné)- vlastnosti, duševné stavy, deje

Slovesá
• činnostné- napr. kráčať
• stavové- napr. chudnúť

Slovesný vid ~ nedokonavé - neukončený, prebiehajúci dej (strieľať)
- majú zložený tvar budúceho času
~ dokonavé - ohraničený, ukončený dej (streliť)
- nevyjadrujú prítomný, ale budúci čas
- najčastejšie sa tvoria z nedokonavých pomocou predpony

Pomocné slovesá vyjadrujú: vôľu- musieť, smieť, meť, chcieť
priebeh deja- začať/začínať, (z)ostať, prestať
blízky začiatok deja- ísť, mať

RADI, ONI – mužský rod
RADY, ONY – ženský rod

Skladba vety
Prisudzovací sklad – podmet + prísudok
Určovací sklad – rozvitý podmet al. rozvitý prísudok
Priraďovací sklad – vianásobný vetný člen

Predložky - * prvotné - pred, za, do, pri
* druhotné - uprostred, naprieč, okolo, ponad
- používajú sa aj v inej funkcii ako predložkovej

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk