referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Vypracované otázky z Financií
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 718
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 
9./ Peň. mechanizmus NH
10./ Peň. bilancia NH
11./ Verejný sektor v zmieš
. eko. - produkt činnosti štátu, kt potreba je vyvolaná rôznymi príčinami pol, eko, soc, ekol, kultúrnymi vnútri prísluš štátu, no na jeho existenciu sú dôležité aj dôvody medzinárodné. Je neziskový, založený na št. aktivite, správa sa netrhovo, je predmetom verej pol-y, vynucuje si ho trhová eko-a a pri jeho org-í a riadení má os postavenie vláda. Dôvody existencie:
a./ aktivity, kt nemožno zveriť súkr sektoru, zlyhanie trhu (verej statky), nemôže existovať čistý a dokonalý trh
b./ makroek (verej potrebu treba pokryť), mikroek (zlyhávanie alokácie zdrojov - vstup š.p.), mimoek (zásada spravodlivosti)
Rozsah závisí od už uvedených príčin + ktoré verej statky a služby bude štát: zabezpečovať prostredníctvom svojich organizácií, kupovať od verej sektora, dovážať zo zahraničia.
Prístupy: zdrojový (odkiaľ zdroje), odvetvový (kt odvetvia tam patria), sektorový, právna forma org-í (rozp, u nás i príspevk org-ie), vlastnictvo (štát a regionál orgány + cirkev, spolky), kolobeh fondov (väzby toku medzi súkr a verej sektorom), podľa členenia na štátny a regionálny, z hľadiska cieľov a miesta v eko a fiškálnej pol-e.

12./ Zákl. char. verej. fin. - fin vzťahy medzi subjektami eko systému, v kt figuruje ako jeden zo subjektov štát. Fin vzťahy sú: nenávratné, jednostranné (za dane nedostanem nič), vynútené (dane). Je to jeden z nástrojov fišk pol-y. Sústava verejných rozpočtov, ktorú tvoria rozpočty: ŠR, obcí, št účel fondov, št podnikov alebo org-í.
- hľadisko sústavy verej. rozpočtov: ŠR, rozpočty obcí, št účelové fondy, š.p. alebo org-ie => rozpočt sústava
- medzinár hľadisko: napr EU
- hľadisko sústavy peň fondov: centralizované (ŠR a účelové fondy) a decentralizované (obec. rozpočty)

13./ F-e verej. fin.: alokačná (zabezp. potreb. výšky zdrojov a ich rozmiest, teória verej voľby), distribuč (proces rozdeľovania vzhľadom na ciele spol-i, nástroje (dane), efekty, súlad spravodlivosti a efektívnosti), stabilizač (jeden z nástrojov makroek pol-y: zabezp primeranej zamestnanosti, únosnej cenovej stability, rovnováž platob bilancia, predpoklad ek rastu)

14./ Fišk. a rozp. pol: Fišk - využitie verej fin-í na zabezp cieľov ek pol-y, tie môžu byť viaceré, no musí byť hl. cieľ = cieľ fišk pol-y. Subjekt, kt ju realizuje je vláda. Vyvinula sa celá škála nástrojov (zákl sú vládne výdavky a dane). Na fungovanie je potrebná sústava orgánov. Členenie:
- expanzívna a reštriktívna (nástroje môžu byť priame a nepriame)
- z ámerné opatrenia (1razové) a stabilizátory (dlhodobé, pôsobia automaticky)
Rozp pol-a - sústava cieľov, nástrojov a opatrení na ich dosiahnutie, kt štát presadzuje vo fin vzťahoch v NH prostr ŠR:
- z ameranie a ciele vychádzajú z fin a hosp pol-y štátu: transfor eko, rozvoj súkr podnikania, riešenie soc. problémov
- nástroje: všeob, príjmové, výdavkové, ost (kontroly, revízie)

15./ ŠR - jediný dokument, na kt sú uvedené vš príjmy a výdavky štátu. Členenie:
- riadny a mimoriadny(1. poňatie - rozpočet v príp živel pohrôm, 2. poňatie - v príp výdavkov dotýkajúcich sa viacerých generácií: diaľnice)
- bežný(P a V na zákl f-e) a kapitálový(na inv)
- riadny a doplnkový (zachytáva: P a V š.p., dobré výsledky fin hosp-a, zostavujú podniky verej služieb)
- podľa úrovní rozpočt sústavy: nadnár, ústred, stredný (provincie), miestny
Vymedzenie nie je jednoznačné, rozhodujúce je hľadisko, podľa kt sa vymedzuje: zákl fin plán štátu vyjadrený v číslach a schválený parlamentom; podľa použitia - nástroj riadenia hosp, št fin pol-y, nástroj v rukách št na zasahovanie do eko; vzťah k reprodukč procesu - nástroj rozdeľovania, či špecif forma rozdeľovania a znovurozdeľovania ND v prospech štátu
Funkcie: rozdeľovacia (prostr príjmov, výdavkov nenávrat spôsobom), alokačná (alokácia zdrojov verejnej potreby) a stabilizačná.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.