referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Vypracované otázky z Financií
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 718
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 
16./ Rozp. zásady a pravidlá: zásady vyjadrujú zákl požiadavky, kt sa kladú na ŠR. Podľa nich sa zostavuje tak, že sa berú do úvahy. Zásady:
- jednotnosti či plurality (či jediný dokument alebo viac rozpočtov)
- úplnosti (zahrňovať položky v úplných sumách, teda brutto bez kompenzácie)
- reálnosti (P a V majú byť splniteľné v rozpočtovom roku)
- verejnosti či publicity (verej prerokúvanie v parlamente a zverejnenie)
- ročnej platnosti (požiadavka, aby sa tvoril a schvaľoval na rok + prognóza)
- prehľadnosti (požiadavka na vnút členenie a usporiadanie P a V podľa rozp. skladby)
- vyrovnanosti, prebytkovosti, schodkovosti (zlaté pravidlo eko)
- stability (rozpočet by mal pomáhať dosahovať =vážny stav eko)
Rozp pravidlá - pravidlá, kt schvaľuje parlament, u nás NR SR. Upravuje sa: postavenie, funkcia a zostavovanie rozpočtov; postavenie jednotlivých orgánov a osobitne MF v rozp procese, podm-y a zásady hosp-enia rozp a príspevk org-í. Stanovuje sa: príjmy (vymenúvajú sa vš druhy príjmov), výdavky, rozpočt provizórium (od 1. dňa rozp roka po schválenie zákona o ŠR), rozpočt proces (kto riadi práce a kto zostavuje ŠR).

17./ Teórie a názory na ŠR
18./ Základy daňovníctva
V ekonomike štátu je najvýznamnejšie daňovníctvo (taxacion, Steuerwechseln) a to preto 1) že každá PO a FO je daňami spojená s verejnými financiami 2) že dane slúžia na financovanie verejného sektora Daňovníctvo
- sústava daní, kt vychádza zo všeobecných zásad, ale má aj špecifiká
- sústava daňových orgánov (minist financií..)
- daňová činnosť ako súčasť primárnej finančnej činnosti (platenie daní)
- orgánizácia a riadenie prim finančnej činnosti (stanovenie sumy..)
- daňové účtovníctvo a výkazníctvo (zachytáva skut priebeh daňovníctva -napr
daňové priznanie)
- daňové rozpočtovníctvo (stanovenie predpokl príjmu z jednotl druhov daní)
- daňová politika (rozhodnutie MF do akej miery v istej dani má dojsť k zmenám)
- daňová teória
- daňová kontrola (dodržiavanie fin disciplíny)
Všeobecná charakteristika daní:
Daň je platobná operácia, kt -je stanovená zákonom (má obligat charakt a jej (ne)plnenie je sankcionované), -plynie do príslušného rozpočtu, -sa väčšinou pravidelne opakuje a odvádza v presne určených lehotách a v stanovenej výške, -má bezodplatný charakt (nenávratná fišk operácia), -je charakterizovaná daňovými náležitosťami. Daňové náležitosti: -základné (musia sa vyskytovať v každom zákone -doplnkové (nemusia byť uvedené v zákone) ZÁKLADNÉ: 1) daňový subjekt -poznáme 3 vzťahy:
- daňovník je aj platiteľ dane (PO platí daň z PPO)
- daňovník je známy ale platby uskutočňuje iná osoba (zamsľ platí za zametnanca)
- daňovník nie je evidovaný ale platiteľ je a musí platiť dane (nákup s DPH)
2) Daňový objekt -statická veličina vyjadrená hodnotovo (cena majetku pri dedení) alebo naturálne (veľkosť pozemku) alebo dynamická veličina vyjadrená hodnotovo (mzda) alebo naturálne (obsah alkoholu) na základe kt je možné daňovému subjektu ukladať daň.
3) Základ dane -konkrétna veličina, z kt sa vychádza pri výpočte dane a odvodzuje sa z daňového objektu
4) Daňová sadzba -je absolútna (pevná, priamo priradená) alebo relatívna (proporcionálna, progresívna) veličina, kt sa určuje z daňového základu celková suma príslušnej dane
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.