referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Vypracované otázky z Financií
Dátum pridania: 13.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sykora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 718
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 17.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 29m 40s
Pomalé čítanie: 44m 30s
 
1) Podstata finančnej činnosti
Pojem financie nechápme ako peniaze. Financie predstavujú sústavu peňažných operácií, ktorými dochádza k zmene peňažnej masy u jednotlivých ekonomických subjektov.
Ekon.subjekt
1) Fizické osoby
2) Právnicke osoby
3) obce a mestá
4) územné administr.celky (okresy a kraje)
5) štát

Peňažná masa
- suma hotov.aj bezhotov.prostriedkov v domácej alebo zahr. mene, ktorými disponuje príslušný ekonom.subjekt v danom okamihu. Neustále sa mení. Jej zmena sa robí peňažnými operáciami (financiami).

Peňažné operácie:
a/ fiškálne (verejné financie), zmena peňažnej masy je konečná a väčšinou má obligatórny charakter. Napr.platenie daní, cla.
b/ kreditné (bankovníctvo), (pôžičkové, úverové) zmena peňažnej masy je dočasná. Majú návratný a fakultatívny charakter.
c/ asekuračné (poisťovníctvo), (poisťovacie) fin.operácie majú tieto 2 znaky:
-podmienenú návratnosť (pri nastatí poistnej udalosti)
-neekvivalentnosť (návratná suma je vždy väčšia alebo menšia ako pôžička.
Môžu byť fakult.aj obligatórne.
d/ dôchodkové (financie obyvateľstva) -vyplácanie dôchodkov. Dôchodky:
-pracovné (mzdy a platy)
-kapitálové (úroky, dividendy, výhry v lotérii)
-sociálne (starobný). Pojmom dôchodok sa u nás rozumejú na sociálne dôchodky.
e/ tovarovo peňažné, výmenné (podnikové financie) -taká zmena peň. masy ekon.subjektu, kt. je spojená s protichodnou zmenou inej časti jeho majetku.
f/ sekuritné (burzovníctvo)-nákup a predaj CP. Zmena peň. masy ekon.subjektu znamená zväčšenie, zmenš. jeho objemu CP
g/ transformačné (zmenárenstvo)-neznamenajú zmenu veľkosti ale štruktúry peň.masy ekon.subjektu.
1)zmena hotov.peňazí na bezhotovostné
2)zmena podielu peň.masy v domácej mene a v zahr. menách

2./ Num. vyjadr. fin. činnosti z hľadiska peň. operácií a zmena peň. masy -
Fin.činnosť možno numericky vyjadriť z dvoch hľadísk:
1) z hľadiska 7 skupín peňažných operácií tvoriacich finančnú činnosť
2) z hľadiska zmeny peňažnej masy jednotlivých ekon. subjektov (sektorov)
Zmena peň. masy jednotl. ekon. subjektu sa vyjadruje formou cash-flow. K
zmene peň. masy dochádza aj na úrovni NH, resp. na úrovni ekon. sektorov:
-podnikový sektor (produkuje tovary -mat. statky a služby za účelom zisku)
-verejný sektor (orgány št. správy a moci -armáda, polícia)
-sektor obyvateľstva (všetky FO)
Zmena peň. masy v sektore sa zistí zostavením jeho príjmov a výdavkov. V našom príklade do podnik. sektora patria výr. podniky, OB, aj obch. poisťovne.

3./ Prim. a sek. fin. činnosť
Všetky peň. operácie s reálnymi peniazmi t.j tov-peňažné, dôch, fišk, kred, asekur, sekur a transformačné v súhrne tvoria finančnú činosť → neustály proces uskutočňovania peň. operácií v NH. Okrem peň operácií s reálnymi peniazmi sú aj peň operácie s ideálnymi peniazmi , ktoré vo svojom súhrne vytvárajú sekundárnu fin činnosť. T.z. že sek. fin. činnosť predstavuje také peň. operácie , v ktorých vystupujú bezhotovostné peniaze (zápisy na účtoch a VK). Reálne peniaze -pri peň. operáciách vo fin činnosti majú určité funkcie. Cez peniaze sa uskutočňujú platby -nástroj platenia (medium of payment), -nástroj výmeny (medium of exchange), uchovávateľ hodnôt (store of value) → iba ak úroková miera je menšia ako miera inflácie.
Ideálne (účtovné) peniaze - tvoria funkciu počítacej jednotky (unit of account). Peň operácie, v kt vystupujú tieto počítacie peniaze označujeme ako hodnotovo - peňažné operácie. Sek. finančná činnosť vyplýva z prim. fin. činnosti, je z nej odvodená a bez nej by nemohla existovať. Ich väzba sa prejavuje trojako:
1) sek fin činnosť vzniká tak že budúci priebeh fin činnosti sa odhaduje, plánuje
2) sek f činnosť vyplýva z toho, že skut. priebeh prim činnosti sa zaznamenáva
3) sekund f činnosť predstavuje to že priebeh a výsledky prim činnosti sa preveruje (finančná kontrola)
Zmeny peň. masy sú len prostriedkom na uskutočňovanie 2 ekon operácií:
1)Realizácia HDP (postupný predaj zložiek HDP,kt sa dostanú ku konečnému používateľovi)
2)Rozdeľovanie národného dôchodku (používatelia dostávajú tieto zložky rozdeľovaním ND)

Financie (sústava PO) teda umožňujú realizovať HDP a rozdeľovať ND.

HDP = pridaná hodnota + DPH
vlastnou činnosťou pridaná hodnota k výrobku:
1)mzdy zamestnancov
2)príspevky na sociálne zabezpečenie
3)úroky
4)hrubý zisk
5)odpisy
6)spotrebná daň.
Fin činnosť ktorou dochádza k realizácii HDP a rozdeľovaniu ND predstavuje objektívnu stránku financií.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.