Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sťuartovci, Kráľ Slnko, Keď sa moci bijú, Barok, Vek svetla

OPAKOVANIE-DEJEPIS

Roky: 1688- parlament zosadil posledného Stuarta Jakuba II a nastúpil Viliam III Oranžský ktorý musel podpísať listinu práv (Bill of rights)

1701-1714- boj o španielské dedičstvo, Franc. Proti Anglicku, Rakúsku, Nizozemsku

1700-1721- severná vojna, Švédsko proti Rusku, Poľsku, Sasku, Dánsku. Rusko si vybojovalo prístup k Baltskému moru. Rusko- nová Európska veľmoc.

1603- vládli v Angliku Stuartovci

1517- Martin Luther pribil 95 téz proti odpustkom na dvere chrámu vo Wittenberku                      
Pojmy: Manufaktúra:  „Rukodieľňa“, výroba vo veľkom, na zhotovovaní jedného   výrobku sa podieľajú viacerí pracovníci.

Ohradzovanie:      zaberanie poľnh., rozšírenie chovu oviec.

Buržoázia:           „Zbohatlíci“- obchodníci, bankári finančníci.

Lord Protector:   „Diktátor“ (Oliver Cronwell)

Absolutizmus:     nebmedzená vláda panovníka

Merkantilizmus: (colbertizmus), štát podporuje rozvoj manufaktúrnej, výroby, hospodárska politika podľa ktorej treba v cudzine čo najmenej nakupovať a čo najviac tovaru vyvážať

Generálne stavy: boli francúzskou obdobou anglického parlamentu a skladali sa zo zástupcov šľachty, duchovenstva a meštianstva.

Boj o španielske dedičstvo: 1701-1714, Francúzsko proti Ang., Rakúsko, Nizozemsko

Severná vojna: 1700-1721, Švédsko proti Rusku, Poľsku, Sasku, Dánsku

                        Rusko- nová európska veľmoc

Listina práv:   (Bill of rights), podpísal ju Viliam III Oranžský, táto listina obmedzovala moc kráľa

Osvietenectvo: nové myšlienkové hnutie ktoré malo ľudí osvietiť, do   popredia sa dostáva ľudský rozuma vzdelanosť (neveriť na poveri, čari)

Encyklopédia:    najdôležitejšie osvietenecké dielo, slovník vied remesiel umení

Barok:               perla nepravidelného tvaru (portugalský pôvod), ťarcha a hojnosť (grécky pôvod), char. znaky: zložitosť, sochy prezdobenosť, nepravideľnosť tvarov, kupola, vlnité krivky
Parlamentná monarchia: kráľ nesmie vládnuť sám, vo všetkých závažných rozhodnutiach sa musí riadiť parlamentom a ústavou

Osobnosti: Oliver Crowell: rozpustil parlament a stal sa diktátorom (Lord protektor)

 Wiliam III Oranžský: angl. Kráľ, musel podpísať listinu práv (Bill of rights) ktorá obmedzovala moc kráľa, nastúpil v roku 1688

                Karol I: pokúšal sa vládnuť absolutisticky, v 17st. občianská vojna v ktorej bojoval proti Oliverovi Cronwellovi ale Oliver Cronwell v tejto občianskej vojne vyhral a Karol I bol popravený, pochádzal z rodu Stuartovcov

Jakub II: syn Karola I, nerešpektoval parlament chcel vládnuť absolutisticky, v roku 1688 bol zosadený z trónu

Kardinál Richelieu: minister Ľudovíta XIII, nadaný politik a obratný diplomat

Ľudovít XIII: upevňoval absolutizmus, syn Ľudovít XIV, jeho poradca kardinál  Richelieu

Ľudovít XIV: „Kráľ Slnko“, pekne sa obliekal, vybudoval zámok Versailles, nazýval sa „Štát to som ja“, mal veľmi schopného ministra financii Jean Colbert, rozširoval územie Francúzska výbojmi

Jean Colbert: tvorca hospodárskej politiky štátu, minister financii, priemyslu, obchodu a kolónii

Eugen Savojský: velitel Habsburských vojsk proti Turkom, najväčší vojvodca v 18st.

Lorenco Berniny: najznámejší umelec v taliansku, dielo námestie sv. Petra vo Vatikáne

Karol II: nemal deti a pojeho smrti sa začal boj o španielské dedičstvo

Ignác z Loyoly: založil Jezuitský rád, ktorý mal obnoviť katolícku cirkev, priviesť ľudí späť ku viere

Voltaire: predstaviteľ osvietenectva, Francúzsky spisovateľ, dramatik a filozof

Montesquieu: číta sa Montesky, predstaviteľ osvietenectva

Rosseau: číta sa ruso, predstaviteľ osvietenectva

Výroky: „Viem že nič neviem.“- Sokrates

„Štát to som ja.“- Ľudovít XIV

„Myslím teda som.“- René Descartes (dekárt)

„Rozum učí všetkých ľudí, že sme všetci rovní a nezávislí.“- John Lock  (džon lok)

„Maj odvahu používať vlastný rozum!“- Immanuel Kant 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk