Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Inquires and Offers

Inquires
1.Your firm has been recommend- Váš podnik nám odporučila firma
ed to us by...
2.We have been referred to you Odkázala nás na Vás firma...
by...
3.We have seen your advertise- Videli sme Váš inzerát v časopise ...
ment in ... and would be pleased a boli by sme radi, keby ste nám
to have your catalogue. poslali katalóg.

4.We would appreciate your Prosíme Vás láskavo o udanie ceny...
quoting us for...
5.Please let ud knox if you have in Oznámte nám láskavo, či máte na
stock the folloving articles. sklade tento tovar.
6.Please let us have your latest Pošlite nám láskavo Váš najnovší
catalogue and indicate your de- katalóg a uveďte Vaše dodacie a
livery and payment terms. platobné podmienky.

7.We hope you will be able to give Dúfame, že nám budete môcť po-
us most favourable terms. skytnúť čo navýhodnejšie podmienky.
8.If your prices are advantageous Ak Vaše ceny budú výhodné, môžeme
we can promise regular orders. Vám sľúbiť pravidelné objednávky.
9.If your prices and selling terms Ak Vaše ceny a predajné podmienky
meet our requirements, we may budú vyhovovať, staneme sa možno
become regular customers. stálymi zákazníkmi.

Offers
1.Many thanks for your inquiry in Ďakujeme za Váš dopyt, v ktorom sa
which you express interest in zaujímate o náš tovar.
our goods.
And are glad to be able to offer you our toys on the following conditions:
Goods, price, payment, delivery, validity
2.This offer is made without
engagement and is held open until Táto ponuka je nezáväzná a platí do
3.We hope that our offer will give Dúfame, že naša ponuka Vás plne
you full satisfaction. uspokojí.
4.As we are sure that our offer is Keďže sme presvedčení, že naša
very advantageous, we hope to ponuka je veľmi výhodná, dúfame, že
have an early order from you. Čoskoro dostaneme Vašu objednávku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk