Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudské práva

Ľudské práva-sú to oprávnenia priznané jednotlivcovi,ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných cieľov. Zmluvná koncepcia obsahuje 4 základné prvky:
1.Racionalizmus hovorí, že k nevyhnutnosti spolunažívať a nájsť základné zásady spolunažívania priviedol ľudí rozum.
2.Prirodzený stav je akási predstava o spolunažívaní ľudí v období pred vznikom štátu.
3.Prirodzené právo je súhrn oprávnení vlastných ľudskej bytosti.
4.Spoločenská zmluva (kontrakt)
1.Generácia ĽP-a)osobné práva a slobody-právo na život, na súkromie, svedomia, b)politické –právo voliť a byť volený, prejavu, zhromažďovania, zhromažďovania,cenzúry,petičné
2.Generácia ĽP-hospodárske, sociálne, kultúrne:ochrana zdravia, na vzdelanie,na slobodnú voľbu povolania, na prácu
3. Generácia ĽP-práva solidarity:právo na mier, na ochranu živ. prostredia, na prírodné zdroje. Ochrana ĽP-vnútroštátne prostriedky-ústava, súdy,prokuratúra,
Ombudsman (Kandráč) medzinárobné prostriedky-1945-OSN 1946-komisia pre ľudské práva
10. 12. 1948-Všeobecná deklarácia ĽP – 30 článkov
1966-Medzinárodný pakt o obč. a pol. Právach
1966-Medzinárodný pakt o hosp., soc. a kult. Právach
1975-Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe Záverečný akt Helsinky
Charta 77 – Slovensko, Listina zákl. práv a slobôd
Rozlišujeme vnútroštátne a medzinárodné prostriedky na ochranu ĽP
Univerzálny systém predstavuje najmä Výbor OSN pre ĽP, Medzinárodná org. Práce, UNESCO, UNICEF, Európsky systém oschany ĽP predstavuje Rada Európy s Európskou komisiou pre ĽP, Výborom ministrov a Európskym Súdom pre ĽP.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk