Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kalkulácia

Obsah položiek nákladov v kalkulačnom vzorci:
a)priamy materiál–je to materiál, ktorý vo výrobnom procese vstupuje priamo do výrobku a tvorí jeho podstatu (bez neho by výrobok nemohol byť a plniť svoje funkcie)
b)priame mzdy–sú to mzdy bezprostredne súvisiace s uskutočnením výkonu, najmä mzdy výrobných robotníkov
c)ostatné priame náklady–sú to všetky ostatné náklady, ktoré  sa dajú určiť priamo na kalkulačnú jednicu (ZSP, patenty, licencie)
d)výrobná (prevádzková) réžia-sú to spoločné výrobné náklady súvisiace s riadením a obsluhou výrobného procesu, ktoré nemožno priamo určiť
na kalkulačnú jednicu (spotreba energie, odpisy strojov, oprava a údržba)
e)správna réžia-sú to spoločné náklady celého podniku, ktoré sa nezahrnuli do výrobnej réžie. Súvisia s riadením a správou podniku (náklady na kancelársky materiál)
f)odbytové náklady-obsahujú náklady vynaložené na skladovanie zásob, propagáciu, reklamu, predaj, expedíciu, mzdy pracovníkov odbytu kalkulovanie-činnosť, ktorá je spojená s priraďovaním príslušnej časti celkových nákladov na konkrétny výkon kalkulačná jednica-výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia nákladov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk