Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhy zmlúv

Kúpna zmluva (kupujúci a predávajúci), Zmluva o dielo (zhotoviteľ a objednávateľ), Zmluva o predaji podniku (predávajúci, kupujúci), Zmluva o úvere (veriteľ, dlžník), Mandátna zmluva (mandatár, mandant), Komisionárska zmluva (komisionár, komitent), Zmluva o kontrolnej činnosti (vykonávateľ kontroly, objednávateľ), Zasielateľská zmluva (zasielateľ, príkazca)
Zmluva o sprostredkovaní (sprostredkovateľ, záujemca), Zmluva o obchodnom zastúpení (obchodný zástupca, zastúpený)
Zmluva o tichom spoločenstve, Nájomná zmluva (nájomca, prenajímateľ), Leasingová zmluva (nájomca, prenajímateľ)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk