referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Veľkoobchod a maloobchod-MO z EKO
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janulienocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 091
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Obchod - odvetvie NH, v kt.sa uskutočňuje pohyb materiálnych SaS z výrob. sféry do sféry konečnej al. výrobnej spotreby.Najdôl.úlohou je zásobovanie spotrebiteľov T a zahrňa aj zásobovanie priem.,poľnohosp. a iných úsekov NH potrebnými zariadeniami a MAT na výrobné účely.

Členenie obchodu 

a) podľa vlastníctva- súkromný, štátny, družstevný
b) z územného hľadiska - vnútorný, vonkajší
c) z hľadiska rozsahu objemu predaja a väzby na spotreb.:

VO-predaj TaS na ich ďaľší predaj alebo spracovanie,
MO-predaj TaS koneč. spotreb. na ich vlastné použitie.

VO

-zahrňa všetky činnosti, kt. súvisia s predajom TaS FO a PO, kt.ich chcú ďalej spracovať alebo predať.

Činnosť môžeme rozdeliť na 3 časti:

-nákup T vo veľkom mn. prevaťne u špec.výrobcov,
-vytváranie zásob a ich skladovanie vo svojich skladoch,
-predaj T MO s cieľom ich ďaľšieho predaja al.výrobcom na spracovanie.

VO-vystupuje ako sprostr. pohybu T od výrobcu ku konečnému spotreb.

Význam VO: VO majú skúsenosti s nakupovaním a predávaním vo veľkom, disponujú so školeným personálom, VO sústreďuje pestrú ponuku T od rôznych fi, sú dôveryhodnejší pre MO ako vzdielený výrobca, výrobcom je výhodnejšie predávať VO,je to menej administratívne a finančne náročné.

VO poskytujú i iné služby: skladujú T, čím preberajú riziká skladovania, upravujú veľkosť balenia podľa požiadaviek zákazníka, vytvárajú sortiment, vykon.dopravu a svojou blízkosťou umožňujú rýchlejšie zabezpeč. dodávky T odb.poskytujú obchod.úver, poskyt.info o trhu ako svojim odb., tak i dod. poskyt.poradenskú činnosť,
podielajú sa na dotovaní T a pod.

Členenie VO:

A)podľa vlast.vzťahov a rozsahu poskytov. S

Samost.VObchodníci
Makléri a agenti
Obchodné orgány výrobcov

B)podľa väzby na ostat.články hosp.

Samost.VO
Integrovaný VO

C)podľa princípu obsluhy

Dodávkový VO
Odvážací VO

Samost. VObchodníci - predávajú svoj tovar MO p-kom alebo výrobcom na ďaľšie spracovanie al.iným VO. T nakupujú do svojho vlastníctva na vlast. riziko.

-podľa rozsahu služieb ich delíme:

VO p-ky s úplnou PS - p-ky so spotrebným T - pred. T spotrebného charakteru -priem.distributéri - kap.statky na výr.spotrebu
VO p-ky s ohraničenou PS - neposkyt.všetky služby

- CASH and CARRY-VO predaj za hotovosť
- zasielkový VO-katalógový predaj
- VO s traťovými dod.- DROP SHIPPER,nakup.T predáva ale neskladuje.
- VO s náklad.autom- Pojazdný VO- TRUCK JOBBER-plní fu predajcu i dopravcu, obchoduje s úzkym sortim.T s vysokou obrátkovosťou,
- VO s regálovou službou-RACK JOBBER-v predajni má regály s T, T má vo svojom vlastníctve a MO platia len za predaný T.

Makléri a agenti- sú Vo, kt.nevlastnia T, ich úlohou je sprostredkovať nákup a predaj TaS za vopred dohodnutú províziu z predajnej ceny.
Makléri-zoznamujú kupuj. a predáv., sú prítomní na rokovaní, platí ich ten, kt.ich poveril.
Agenti-zastupujú kupuj. ale. predávajúceho na zákl.dlhodobej zmluvy a rozlišujeme Nákupného a predajného agenta.

Obchodné orgány výrobcov-vlst.obch. filiálky a kancelárie, kt.si otvárajú výrobcovia aby zvýšili svoju nezávislosť od VO.

Samost.VO-plní VO fu, ide o ekonom.,organizačne aj právne samost. hospod.jednotku.

Integrovný VO-spojenie VOaMO, v jednej forme je VO,kt.plní niektoré MOfu, BILLA

Dodávkový VO-tradičná forma VO, zákazník(MO)si T objedná, VO ho dodáva, zasiela FA, určuje čas jej splatenia, T odvezie MO podľa miesta určenia.

Odvážací VO-CASHandCARRY

CandC-nová forma VO, založená na myšlienke. Zplať a odvez si T so sebou.
-je to VO so samoobsluhou,kt.obcoduje s ohranič.T s vys.obratkovosťou,METRO.

Hl. princípy fungovania CandC:

samoobslužná forma
na základe nákupného preukazu
zákaz.sú drobný živnostníci
nakup.sa v dohodnutých minim.množstvách
platba možná len v hotovosti
T si odvezie zákazník.

Výhody pre VO-

nakupuje za nízke ceny
nemá nákl.na dopravu
nemá neplatičov
má nižšiu potr.pracovníkov

Výhody pre zákazníka-

rýchle získanie T
T si môže prezrieť
má prehľad o sortimente,kvalite
T môže dokupovať podľa potreby
potrebuje menší prevádzkový kapitál- T má rýchlu obrátkovosť.

Výhody pre výrobcu-

má zabezp.úhradu za odobratý T
má info o trhu, dod, cených T a pod.

Nevýhody-

nutnosť hotovosti a riziko spojené so stratou peňazí.

FA výkonu Vo p-ku
ľudksá práca
obchodný tovar
p-kové prostiredky - priestory, vybavenie p-ku

Ľudská práca-podiel zam.vo VO je oproti MO podstatne nižší. Vyšší počet zam.je v sklade, doprave, správe. Problémy v MO pre nerovnomernú zátaž a nevýhodný prac.čas sa prejavuje vo VO len v obmedzenom rozsahu.

Obchodný tovar-sortiment závisí od fu, kto.jednotlivý p-k plní. Skladba T nie je príliš široká, pretože VO sú väčšinou sortimentové a špecializované.

P-kové priestory-predaj môže byť rovnako úspešný v sklade ako aj v kancelárii, ak si zákazník vyzdvihne T je potrebná parkovacia plocha,inak stačí odstavná plocha.
Časti priestoru-skladový, administratívny a priestor pre personál.

Vybavenie p-ku-je daný technic.prostriedkami-

zariadenia na skladovanie(regály),
určené na minipul.s T(2-kolesové a ploš.vozíky,paletiz.vozíky, prepravníky, náklad.výťahy, ťahače...)
osobitné tach.vybavenie-chladiace a mraziace zar.,váhy,náradie na balenie T, klimatizačné zariadenie.

Vývojové tendenicie-VO stále hľadajú nové spúsoby na lepšie uspokojenie potrieb svojich dod. i zákazníkov. Vedie, že z dlhodobého hľadiska je ich existencie potrebnáiba vtedy ak výkonnosť a efektívnosť celého distribuč.kanále bude rásť. Preto musia stále zlepšovať svoje služby. Svoje N znižujú tým,že automatizujú sklady,vybavujú sklady VT.

Súčasne sa strácajú rozdiely medzi VO a veľkými MO, kt.podnikajú vo formách ako obchodné kluby a hypermarkety.

MO-súhrn činností, kt.súvisia s bezprostredným predajom výrobkov resp.služieb koneč.spotreb.

-posledný článok v toku T od výrobcu ku spotreb.
-poskyt.S súvisiace s predajom T, dod. i zákazníkom.
-nakupuje T od dod., finan.zásoby T,prepravujú ho a skladujú.
-spotreb.Tupravujú, poskytujú odbornú pomoc zákaz.niekedy poskyt.spotrebiteľské úvery
-poskyt.záručný a pozárucný servis a znášajú náklady i riziká s tým spojené.

Znaky MO

centraliz.nákup prevažne vo veľkých množ.od výrobcov al.VO, decentralizovaný predaj konečnému spotreb.
predaj T v malých množ.prevažne spotreb.charakteru.

Úlohy MO

priblížiť T spotrebiteľom
zabezpečiť plynulosti predaja T konečnému spotrebiteľovi.

Členenie MO

A)podľa rozsahu služieb

samoobslužný MO
MO s vlast.výberom
MO s ohraničenou PS
MO s úplnou PS

B)podľa sortimentnej skladby

predajne so širokým sortimentom
predajne s úzkym sort.
predajne s hlbokým sort.
predajne s plytkým sort.

C)podľa metódy práce

predaj real.v MOpredajniach-špecial.predajne, obchod.domy,obchod.strediská, supermarkety,diskontné predajne, pred.s predĺženou prevádzkou, hypermarkety
predaj real.bez predaj.priestorov-katalógový predaj,priamy MKT, prostred.automatov, obchod.cestujúci, elektronický obchod.

Samoobslužný MO-rozšírený,základ všetkých diskontných prdajní.Pri predaji T zákl.D a rýchlo obrátkového T.
Výhody pre zákaz.-rýchly nákup,nerušený výber,hyg.predaj
Výhody pre MO-vys.produktivita práce,väčší obrat, menej namáhavá práca pre predavačov(doplňanie, kontrolovnie T,práca v pokladni)

MO s vlastným výberom-T si zákaz.vyberá sám,môže požiadať predavačov o pomoc. Prevádzkové N sú vyššie lebo je potrebný vyšší počet zam.

MO s ohran.PS-MOposkyt.väčší rozsah pomoci pri nákupe. T príležitostného D,o kt. si zákaz.vyžaduje viac info.Poskyt.sa dopln.služby-úver, dodávky,možnosť vrátenia.
Nevýhoda-vysoké prevádzkové N,kt.sa premietajú do cien.

MO s úplnou PS-špecial.predajne a luxusné obchod.domy. personál poskyt.pomoc v každej etape nákupu,ponúkajú špeciálny sortm.T a nízku obrátkovosťT(kamery,lux.odevy). Aj iné služby-úver, bezpl.dod, servis v domácnostiach, občerstvenie, N sa premietajú do cien.

Široký sortim.-veľký počet rôznych druhov výrobkov,napr.obuv,odevy, kozmetika, potraviny,nábytok...OD,supermarkety.
Úzky sortim.-predajňa predáva len niekoľko druhov výrobkov,napr.špecial.predajne kníh,hodín.
Hlboký sortim.-viaceré vairanty jednotl.druhov výrobkov,napr.špec.obchody na obuv-detská,dámská,špotrová obuv...
Plochý sortim.-predaj len 1 al.málo variantov z jednot.druhov T

Špecial.predajne-hlboký sortim.,T jednej značky
OD-MO organizácie,plnosortimentovosť,T sa predáva v oddeleniach.
OS-ucelený obch.komplex.,nezávislé predajne, mimo centra, nízké nájomné.
Supermarkety-samoobslužné predajne 400 až 1000 m2, T častej spotreby,drogéria, široký sortim.,nízke ceny.
Diskotné predajne-prostred.klubových kariet,treba si kúpiť členstvo,nákup i bez DPH,spotrebný T,mimo centra,nízke ceny,nízke prevádzkové N, obrat vysoký.
Predajne s predl.prevádz.-menšie predajne,T častej spotr.,predajná doba je dlhšia.
Hypermarkety-veľké samooslužné predajne, 20000m2.široký sortim.,celý komplex 1predajňa,iné služby. Zamest.málo zam..ceny sú nižšie, mimo centra.

Katalógový predaj-zásielkový predaj,prostred.katalógov.Zásielkové OD-QUELLE...

Výhody-

možnosť nerušeného výberu aj mimo otváracích hodín
cenové porovnanie T
rozširuje Pv mistach s úzkym sortim.
záruka cien
diskontné ceny
služby-nákup na splátky, vrátenie T do určitej doby.

Nevýhody pre OD-

neexistuje osobný priamy kontakt so záakaz.
vyššie N na reklamu, výrobu, expedíciu katal.
zásiel.OD poskytuje možnosť vrátenia T po urč.dobe.

Nevýhody pre spotrebiteľa-

nemôže T preskúšať a získať info o T
po doručení T zistí že nevyhovuje predstavám podľa katalógu.

Priamy MKT-reklam.kampane a zákaz.si može objednať.
priame zasielanie na adresu,priama distribúcia, TELE MKT, Fax mailing, Priamy MKT, TELEshoping,elektorn.MKT,objed.automaty.
predaj prostred.automatov-vysoké N na predaj
prosted.obchod.cestujúcich-podomový predaj,vysoké ceny.
Elektorn.obchod-cez internet

Fliálkové reťazcové predajne-predajne s poboč.na viacerých miestach. pred.podobný druhT-centrálne nakupovanie. Naj.zastúpenie majú medzi OD.
Výhody-nákup väčších množ.za nízke ceny,možnosť zamest.špecialistov,rozdelenie N na reklamuna viaceré predajne väčší objem predaja.

Franšízing-zmluva-dohoda medzi majiteľom licencie a nezávislým p-kateľom,kt.kupuje od majiteľa licencie právo posytovať rovnaké služby,rovná technolog.postupy, metódy a obch.značku.
Účastníci-Franšizér-poskytovateľ licencie, Franšizant-nadobudateľ licencie.

Znaky Fr.-

licencia na p-kanie počas urč.doby na urč.mieste(franšizant podniká pod ObchMenom a s použ.ochr.známok franšizanta)
predmetom zmluvy je overená obchod.činnosť
franšizér poskytne franšizantovi obch.koncept,kt.musí dodržiavať.
franšizér zaškolí franšizanta
franšizant sa zaväzuje platit určité %zo svojho obratu
franšizat podniká na vlastné riziko.

Výhody-pre franšizéra-rýchlejší rozmach,otváranie nových odbytných jednotiek
pre franšizanta-meno fi vzbudzuje pozornosť,dôveru,kvalifikačná pomoc,vyškolenie vybavenie, zariadenie,poradenstvo,výber T, propagácia, stála podpora,kontrola,finančná výpomoc...
Nevýhody-pre franšizéra- vysoké N na zavádzanie,riziko neúspechu, výchova konkurenta, riziko prazradenia tajomstiev.
pre franšizanta-nie je nezávislý, jeho činnosť je obmedzená územím, podlieha kontrole,odobranie licencie. licenčné poplatky po dobu platnosti zml.

Elektornické registračné pokladnice

Výhody-sú vybavené registrami,sleduje pohyb Tpoložky.Zjednodušuje administratívu. skracuje inventúru,prehľad koľko zostalo daného T na sklade,dokúpiť..Ležiaky zľavami vypredá. Vyšší výkon personálu.
Pre zákazníka-skvalitňuje predaj, vyššia úroveň služieb, prehľadnosť nákupu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.