Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prozaické dielo: Pojmy

Postupnosť:
Látka – skutočnosť z ktorej autor čerpá. Téma – o čom dielo je. Motív – „ rozpitvaná“ téma. Idea – hlavná myšlienka diela.

Literárny druh:
- skupina literárnych diel so spoločnými vlastnosťami a odlišujúca sa od inej skupiny literárnych diel
- z hľadiska obsahu:
a) lyrika
b) epika
c) dráma

- z hľadiska formy:
a) poézia ( viazaná reč )
b) próza ( neviazaná reč )
c) dráma ( dialogická reč )

Literárny žáner:
- podskupina v rámci literárneho druhu
- román, novela, poviedka …

Žánrový útvar:
- žánrová forma
- podskupina v rámci literárneho žánru
- román: dievčenský, historický, …

Znaky lyriky:
- verš ( rytmus )
- nedejovosť
- gnómický čas
- statické motívy
- monologickosť
- obraznosť
- opis, reflexia ( úvaha )

Znaky epiky:
- próza
- dejovosť
- minulý čas
- dynamické motívy
- dialogickosť
- hovorovosť
- rozprávanie

Znaky drámy:
- verš, próza
- dejovosť
- prítomný čas
- dynamické motívy
- dialogickosť
- hovorovosť, obraznosť
- dianie ( akčnosť )

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk