Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Realizmus

Priemyselná revolúcia, zanikanie feudalizmu, upevňovanie kapitalizmu, Marxov a Engalsov Komunistický manifest, rozmach prírodovedného bádania, pozitivizmus – filozofické myslenie, realizmu ako protiklad romantizmu, hrdina v realist. románe – v konkrétnom prostredí; Charles Dickens – Kronika Pickwickovho klubu – humoristické ladenie, kritika angl. buržoázie: Oliver Twist a autobiografia David Copperfield (biedne detstvo, ponižujúce tresty v škole); romány Malá Dorritka, sociál. román Ťažké časy, veľké nádeje; Honoré de Balzac – v popredí meštiactvo; celoživotné dielo Ľudská komédia – obsahuje 97 diel, rozdelená na 3 časti: 1. štúdie mravov (44 diel – Otec Goriot-o morálke spoločnosti, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán, Gobseck, Eugénia Grandetová, Sesternica Beta) 2. Filozofické štúdie (Šagrénová koža) 3. Analytické štúdie (Fyziológia manželstva, Malé strasti manželstva, Rozmarné poviedky); FM Dostojevskij – anlýza meštianskeho života; Biedni ľudia, Dvojník, Biele noci, Obec Slepančíkovo a jej obyvatelia, Zápisky mŕtveho domu (skúsenosti z väzenia), romány Idiot a Bratia Karamazovovci – vnútorná obroda človeka, tragický koniec, román Zločin a trest – problém absolútnej slobody jednotlivca;

LN Tolstoj – autobiograf. trilógia: Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo; Sevastopoľské poviedky – mentalita vojaka, Vojna a mier- obraz napoleonovských ťažení proti národom Európy + hrdinstvo ruského ľudu, Anna Kareninová – konflikt hrdinky s aristokratickou spoločnosťou, dobrovoľná smrť hrdinky; Vzkriesenie – o hladujúcom ľude, krivdy na súdoch; V čom je moja viera – článok o odmietaní boja proti zlu; Slov. lit: robotnícke časopisy Nová doba, Zora, Slovenské robotnícke noviny, vplyv robotníckeho hnutia, skupina vysokoškolákov Hlas (názov podľa časopisu); neskôr časopisy Slovenské pohľady, Národné noviny, humoristický Černokňažník; autori – demokratickejšie názory na národný život; S Hurban-Vajanský – zbierka Tatry a more;cykly básní Maják, Jaderské listy a pod, veršovaná poviedka Herodes – trag. príbeh slovenských sirôt; zbierka Spod jarma; Verše, cyklus Pablesky (najkrajšia báseň Slovenčina); novela Letiace tiene a román Suchá ratolesť – proces úpadku zemianstva; román Koreň a výhonky, najrozsiahlejší román Kotlín; cestopisy Sofia – Pleven a pod. ; kritické štúdie State o slovenskej literatúre; úvaha Náhľady a výhľady; PO Hviezdoslav – narodil sa vo Vyšnom Kubíne, právnická akadémia v Prešove; vytvoril 8básnických cyklov; cyklus Sonety, trojdielny cyklus Letorosty, Žalmy a hymny cykly Prechádzky jarom, Prechádzky letom, 4dielny cyklus Stesky (osud národa i Slovanstva); 3dielny cyklus Dozvuky, cyklus Krvavé sonety (1. sv. vojna); epické básne a skladby: Hájnikova žena – hornooravská príroda, tragický príbeh hájnika a jeho ženy, Ežo Vlkolinský– proces vraďovania sa zemlianstva do noutvárajúcich sa beržoáznych vzťahov;
Gábor Vlkolinský – príčiny úpadku zemlianstva; krátke epické skladby (Bútora a Čútora, Prvý záprah, Poludienok), balady (Zuzanka Hraškovie, Margita), básne s biblickými motívmi (Ráchel, Vianoce, Kain, Sen Šalamúnov); 5dejstvová tragédia Herodes a Herodias; prebásnil do slovenčiny diela svet. básnikov; M Kukučín =MUDr. Matej Bencúr, svojský humor, demokratizmus; povedka Na hradskej, prózy Pán Majster Obšíval, Susedia, poviedky Na jarmok, Dedinský jarmok, Na Ondreja, Hody, Pánsky hájnik, Z teplého hniezda, Rysava jalovica; Neprebudený – tragický príbeh mrzáka, Keď báčik z Chochoľova umrie – úpadok zemianstva; sociálno-spoločenská poviedka, problém:peniaze, harmonický koniec - Dies irae (=Dni hnevu); autobiografie Na obecnom salaši, Pred skúškou; novela Mladé letá (lyrický obraz mladosti), 2zväzkový román Dom v stráni - ľúbostný príbeh+ splývanie statkárstva s podnikateľskou buržoáziou, irónia; 5zväzkové dielo Mať volá (osudy chorvátskych vysťahovalcov); historický cyklus – 2zväzkový román Lukáš Blahosej Krasoň, 4zväzkový román Bohumil Valizlosť Zábor; divadelné hry Komasácia, Bacúchovie dvor; cestopisy V Dalmácii, Na Čiernej hore, Rijeka-Rohič-Zágreb; 3zväzkový cestopis Prechádzka po Patagónii; Dojmy z Francúzka; B Slančíková –Timrava - - ľúbostné motívy; črta Za koho ísť, poviedka Ondro Karman – satira; spoločenské prózy z predprevratového obd: Ťažké položenie, Nemilí, Bez radosti, Veľké šťastie – dievčenské postavy vedú dvojaký život- vnútorne nesúhlasia so spoločnosťou; dedinská tématika: Na jednom dvore, Mocnár (ničiaca moc peňazí), Žiadna radosť, U Kanátov, Príde čas, Márnosť všetko, Ťapákovci – kritická poviedka – v 1 dome sa tiačia 16ti, napätie medzi Iľou-kráľovnou , kt. chce zmeniť primitívny život rodiny; vojnová tématika:

V čas vojny, novela Hrdinovia – ľud prijíma vojnu s nodôverou, vládna moc sa ňou nadchýňa (Hrdinovia + viezdoslavove Krvavé sonety – najvýznam. slov. diela s jednoznač. protivojnovým postojom); autobiografia: Skúsenosť, Všetko za národ; divadelné hry: Chudobná rodina, Páva, Skon Paľa Ročku – sociál. bieda + mravná stránka hl. hrdinu, novela Dve doby, novella Záplava- udalosti po rozpade Rakúsko-Uhorska; J Gregor-Tajovský prózy Omrvinky, Z dediny, poviedky Rozprávky (Pastierča – „nerovná“ láska, Do konca- filozofia dedinského človeka); poviedky o najbiednejších Besednice (Maco Mlieč – celý život slúži u richtára), Rozprávky pre ľud (Úžerník – hmotný o mravný úpadok slov. ľudu); sociálny kriticizmus – Spod kosy, Tŕpky, Zbohom; poviedky Mišo (otrasný obraz sociálnej i mravnej biedy), Horký chlieb a Mamka Pôstková – utrpenie žien, Na chlieb; Rozprávky z Ruska – zážitky z 1. sv. vojny a legionárskeho života, Obrázky nové a staré, Úhrabky; dramatická tvorba: jednoaktovka Sľuby, 4dejstvová veselohra Ženský zákon - humor + vážna otázka o hodnote človeka; dramatická práca Nový život – tragický príbeh richtárovej rodiny, jednoaktovky Matka, Hriech, Tma, vrcholné dielo tohto predprevratového obdobia Statky zmätky; jednoaktovka V službe – ideový vrchol Tajovského tvorby; poprevratové hry: Smrť Ďurka Langsfelda a Blúznivci; Jozef Škultéty – dlhoročný redaktor Slovenských pohľadov a Národných novín, knižné práce: O bývalom uhorsku, Omatici slovenskej, Slovensko v minulosti, Nehaňte ľud môj, Stodvadsaťpäť rokov slovenského života, Dejiny slovenskej literatúry (– vyšiel v maďarskom diele Dejiny svetovej literatúry).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk