referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Financie a mena
Dátum pridania: 22.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ikaz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 533
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 
2.z národohosp.hľ.(zásada daň.únosnosti, zásada neutrality) 3.podľa fišk.politky (zásada dostatočnosti daň.výnosu, zásada stability, stimul.daň.zásada) 4.podľa nákladov na daň.správau (zásada určitosti, zásada min.nákladov) Daň-povinná, neekvivalentná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, kt.odvádz. da´.subjekty správcovi dane v urč.výške a lehote. 1.podľa daň.subjektu (dane FO a PO) 2.podľa miery rešpektovania osob.pomerov (osobné, reálne) 3.podľa predmetu zdanenia( dochodkové, majetkové, univerzálna, selektívne, iné) 4.podľa vplyvu na daň.subjekty(priame, nepriame) 5.podľa územ.člen.(do nadnár.rozp, do rozp.federácie,...) Verej.výdavky- tok fin.prostriedkov, blok.na realiz.rôznych fiškál.funkcií štátu, na princípe nenávratnosti a neekvivalencie. Príčiny rastu vlád.výdavkov: 1.rast HDP na jedného obyvateľa 2.technolog.zmeny 3.populač.zmeny 4.zvyš.sa relatív.náklady verej.služieb 5.urbanizácia 6.porovnanie da´.systému s inými krajinami 7.polit.a soc.faktory Transfer.platby-platba vlády, kt. nemá protihodnotu v úhrade za nákup tovarov a služieb.Ide o jednosmerný pohyb z rozpočtov k jednotlivcom, príčiny rastu TP: 1.rast HDP 2.technolog.zmeny 3.popul.zmeny 4.polit. a soc.faktory, vládny populizmus Faktory ovplyv.výšku TP: 1.univerzálne faktory (rast HDP, tech.zmeny) 2.ek.-fin.faktory (koncep.a ciele hosp, politiky, fin.politiky, daň.politiky, polit.nezamestnanosti, soc.politiky) Členenie verej.výdavkov: 1.z makroek.hľ.(vládne, transfery) 2.z ekon.hľ. (bežné, kapitálové,poskyt. Úverov a pôžičiek) 3.rozpočt.skladba (návratné, nenávratné) 4.z funkč.hľ.(na školstvo, zdravotníctvo, obranu, kultúru) 5.z hľ.možnosti plánovať verej.výdavky (plánovateľné, neplánovateľné) 6.podľa úrovne verej.správy( centrálne, regionálne, miestne) 7.z hľ.spôsobu a dôsledku alokácie (alokačné, redistribučné, stabilizačné)

Fiškál.nerovnováha: 1.rozp.prebytok 2.rozp.schodok 3.štát.dlh 4.verej.dlh Spôsoby vzniku štát.účel.fondov: 1.fondy ako súčasť štát.rozp. 2.právne samostat.fony 3.fondy bez kontroly parlamentu 4.fondy v správe ústred.orgánu verej.správy 5.fondy a inštit.štát.podpory podnikania 6.privatiz.fondy Zásady štát.účel.fondov: právna subjektivita, účelovosť, samostatnosť Fondy EÚ: 1.predvstupové (PHARE, ISPA, SAPARD) 2.štrukturálne (Eur.fond reg.rozvoja, Eur.soc.fond, Eur.poľno. pdopr.a záruč.fond, Fin. nástroj na podporu rybolovu, kohéz. Fond) Kategorizácia verej.podnikov: 1.podľa vzťahu k štát. rozpočtu (verej.korporácie, podniky s rozp.spôsobom fin., zmiešané spoločnosti) 2.verej.podniky podľa odvetví (utility, produkcia zákl.statkov, financie, poľnoh., vzdelávanie a zdravotníctvo) 3.verej.podniky podľa služiebv (poskyt.verejnoprospeš.služby, verej.doprava a pošt. Služby, podniky konkuruj.spoločnostiam na tom istom trhu, regulač.úrady) 4.podľa infraštruktúry (ekonomická, sciálna)

Menové sústavy: 1.metalické (menový kov, peňaž.jednotka, spôsob razenia mincí) 2.úverové 3.úapierové Nástroje men.politky: 1.určovanie doskotnej úrok.sadzby 2.operácie na voľnom trhu 3.určovanie povin.min.rezerv 4.opatrenia v devíz.politike 5.kontingentácia objemu reeskontu a celk.objemu úverov
Fin.trh- miesto, kde sa stretáva ponuka voľ.fin.prostriedkov v podobe úspor ek.subjektov a dopyt ek.subjektov po týchto prostriedkoch, kt.využívajú ako investície.(sústreďuje, rozmiestňuje, znovurozdeľuje) Investície: 1.reálne(nehnuteľnosti, hnuteľnosti) 2.finančné (peň.vklady, akcie, podiel.listy) Emisia CP: 1.prostred.neverej.trhu 2.cez verej.trh Člen.fin.trhu: 1.peňažný (krátkodob.úvery a CP) 2.kapitálový (dlhodob.úvery a CP) Peň.trh: 1.medzibankový trh 2.diskontný 3.s depozit.certifikátmi 4.s krátkodob.CP miest.samospráv.celkov 5.medzipodnikový trh s komerč.papiermi Nástroje peň.trhu: úvery na medzibank.trhu, pokl.poukážky, zmeny, depozit.certifikáty, komerčné papiere Nástroje kap.trhu: 1.dlhopisy (štátne obligácie, komunálne, bankové, hypotekárne záložné, podnikové, konvertibilné, opčné) 2.akcie 3.podielové listy Deriváty: 1.forward- neštandardizovaný kontrakt, kt.sa realiz.mimo burzy – individ.dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim fin.aktíva o podmienkach obchodu 2.futures – štandardizovaný kontrakt – dochádza k výmene fin.aktív medzi dvoma stranami kde sa ale vsúva sprostredkovateľ za vopred stanov.podmienok 3.swapy-časovo limitovaná výmena úrokových záväzkov, napr.výmenu pôžičky s fixnou úr.sadzbou za pôžičku s variab.úr.sadzbou 4.opcie-môže sa od dohody za nevýhod.podmienok ustúpiť Sprostredkov.na fin.trhu: 1.depozit.inštitúcie (kom.banky, sporiteľne..) 2.rôzne fin.spol.(vládne úver.agentäry) 3.zmluv.inštitúcie (poisťovne)
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Financie a mena 2.9786 14057 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.