Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Financie a mena

Peň.operácie (kvalit.a kvantit.zmena peň.zásoby jednotl.ek.subjektov): 1.finančné (A.v uzš.sl.zmysle- fiškálne, kreditné, asekuračné, sekuritné, dôchodkové, tovarovo-peň. B.v šir.zm.-transformačné, emisné) 2.menové (A.transform.-originálne,odvodnené B.emisné-pôžičkové, s CP, iné) Transfer.platby: 1.pracovné a soc.dôch. 2.peň.platby medzi podnikmi a fin.sústavou 3.peň.pl. medzi obyv. a fin.súst. 4.peň.pl.v rámci fin.sústavy Aspekty: 1.dynamický-pri platob.operáciách 2.statický- pri peň.zásobe Objekt.stránka fin: fin.predstav.súst.peň.operácií s reál.pen, prostered.kt. nastáva zmena úeň. Zásoby ek.subjektov s cielom rozdelenia nár.dôchodku. Subjekt.stránka fin.: Cieľavedomá činnosť ľudí v procesoch zmeny peň.zásoby – sekundár.f.č. (projektuje, prognózuje, plánuje,eviduje, kontroluje, analyzuje+fin.veda, fin.právo,fin.politika-rozpočtová+ bankovo-menová+ poisť.+ podnikateľ,fin. sústava) Fin.sústava:1.rozpočtová 2.úverová 3.poisť. 4.súst.podnik.fin.orgánov Min.fin-úlohy: normotvorná, metodická, plánovacia, rozdeľ, evidenčná, kontrolná.
Ek.sektory: 1.podnikovy-podnik.financie 2.verej.sektor v užš.zmysle-verej.fin. 3.sektor bankovníctva – fin.bankov. 4.sektor poisť.-fin.poisťovníctva 5.zahr.ek.sektor-medzinár.fin. 6.sektor obyvat.-fin.obyvať. Fin.kategórie: 1.kat.fin.a peň.platba – dynam.aspekt peň. 2.kat.mena a peň.zásoba – stat.aspekt peň. 3.kat.peň.platba a peň.zásoba – kvantitat.aspekt peň. 4.kat.finan.a mena-kvalitat.aspekt peň.

Podnik.fin.-vš.peň.operácie, pri kt. sa podnik dostáva do rôz.úeň.vzťahov s inými podnikmi,zamestnancami a štátom. Riadenie fin.procesov: 1.plánovanie 2.rozhodovanie 3.manaž.fin.procesov 4.fin.analýza a kontrola(fin.ukazovatele, ukaz.aktív a pasív, prepočt.fin.ukazovatele) Faktory ovplyv.fin.politiku: 1.hl.fin.ciel a parc.fin.ciele 2.odbor podnik.čin. 3.právna forma 4.forma ručenia 5.spôsob rozdeľ.zisku a úhrada straty 6.výška daň.zaťaženia 7.hosp.pol.štátu Zdroje financovania: 1.zisk po zdanení 2.odpisy 3.ostat.inter.zdroje fin. (záv.voči tretím osobám, zdroje z predaja majetku, zdroje z tech.pokroku, hybrid.kapit.zdorje, fin.substitúty-faktoring, outsourcing, predaj a spätný prenájom) Financovanie-súhrn vš.peň. operácii, kt. súvisia so získavaním, používaním a rozdeľovaním fin.zdrojov A.bežné (fin.na nájomné, nákup mat., mzdy) B.mimoriadne (riziká,kapit.investície, nehmot.investície, fin.investície) Metódy hodnot.efektívnosti vec.investícií: 1.met.priem.rentability inv.projetku 2.met.lehoty návratnosti 3.met.čist.súč.hodnoty invest. 4.met.vnút.výnos.percenta Metódy hodnot.podniku: 1.hodnot.na zákl.podnik.majetku (účt.hodnota podniku, substanč.hodnota podniku, likvid.hodn.pod.) 2.hodnot. na zákl.kapitalizácie výnosov (výnos.metódy, model diskont.cash flow, model EVA)

Verej.fin.-sústava špecif.fin.vzťahov a operácií,kt. prebiehajú v ek.systéme medzi jednotl.vlád.úrovňami navzájom ale.medzi vrej.vládou a ost.subjektami v ek. Funkcie verej.fin: 1.alokačná (rieši nedokonalosti trhu – externality) 2.distribučná 3.stabilizačná Zložky verej.financií: 1.fondy 2.verejné podniky 3.rozpočty – štátny a miestny Rozpočty: (rodinný, miestny, autonómny, rezortný, národný – rozp.provizórium, obdobie, proces, pravidlá, klasifikácia, skladba, kapitola, jednotka, právo, rovnováha prebytok, pravidlá, presun) Štátny rozpočet: nástroj, bilancia príjmov a výdavkov, ekon.vzťah, zákl. operatívny program vlády, právna norma, centraliz.peň.fond, špecif.forma rozdeľ. (súhrn peň.vzťahov či peň.operácií štátu v procese tvorby, rozdeľovania a používania centraliz.peň.fondu s využ. nenávrat. a neekvivalent.spôsobu rozdeľovania. Je základ. Ekon.nástroj fin.politky štátu, kt. sa zbezpeč.rozdeľ.jeho fin. prostred.) Funkcie ŠR: alokačná, distribučná, stabilizačná, stimulačná, kontrolná Rozp.zásady: úplnosť, jednotnosť, rozp.pluralita, reálnosť, kažodoroč.zostav a schvaľ., vyrovnanosť, publicita, prehľadnosť. Vzťahy medzi vlád.úrovňami: 1.fin.vzťahy zal. na absolút. A relatív. Princípe presúv.fin.prostr. 2.fin.vzťahy vznik.v súvislosti s fin.vyrovnávaním Verej.príjmy: 1.nenávratné (dane,poplatky) 2.návratné (úvery, pôžičky) 3.neúverové (dane, popl) 4.úverové (úvery, pôžičky)5.daňové 6.nedaňové (dotácie, bežné, kapitálové) Sledovanie daní v jednotl.štátoch: 1.podľa štruktúry daň.prijmov (nepriame, priame, príspevky na soc.zabezpeč, enviroment.dane) 2.podľa štruktúry rozdelenia príjmov (centrál.vláda, reg.vláda, miestna vláda, fondy soc.zab) 3.podľa ek.činností (spotreba, práca, kapitál, CP) Daň.zásady:1.podľa morál.krit.(zásada všeob.zdanenia, zásada jednotnosti zdanenia, zásada daň.spravodlivosti, zásada zákonnosti)
2.z národohosp.hľ.(zásada daň.únosnosti, zásada neutrality) 3.podľa fišk.politky (zásada dostatočnosti daň.výnosu, zásada stability, stimul.daň.zásada) 4.podľa nákladov na daň.správau (zásada určitosti, zásada min.nákladov) Daň-povinná, neekvivalentná, zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, kt.odvádz. da´.subjekty správcovi dane v urč.výške a lehote. 1.podľa daň.subjektu (dane FO a PO) 2.podľa miery rešpektovania osob.pomerov (osobné, reálne) 3.podľa predmetu zdanenia( dochodkové, majetkové, univerzálna, selektívne, iné) 4.podľa vplyvu na daň.subjekty(priame, nepriame) 5.podľa územ.člen.(do nadnár.rozp, do rozp.federácie,...) Verej.výdavky- tok fin.prostriedkov, blok.na realiz.rôznych fiškál.funkcií štátu, na princípe nenávratnosti a neekvivalencie. Príčiny rastu vlád.výdavkov: 1.rast HDP na jedného obyvateľa 2.technolog.zmeny 3.populač.zmeny 4.zvyš.sa relatív.náklady verej.služieb 5.urbanizácia 6.porovnanie da´.systému s inými krajinami 7.polit.a soc.faktory Transfer.platby-platba vlády, kt. nemá protihodnotu v úhrade za nákup tovarov a služieb.Ide o jednosmerný pohyb z rozpočtov k jednotlivcom, príčiny rastu TP: 1.rast HDP 2.technolog.zmeny 3.popul.zmeny 4.polit. a soc.faktory, vládny populizmus Faktory ovplyv.výšku TP: 1.univerzálne faktory (rast HDP, tech.zmeny) 2.ek.-fin.faktory (koncep.a ciele hosp, politiky, fin.politiky, daň.politiky, polit.nezamestnanosti, soc.politiky) Členenie verej.výdavkov: 1.z makroek.hľ.(vládne, transfery) 2.z ekon.hľ. (bežné, kapitálové,poskyt. Úverov a pôžičiek) 3.rozpočt.skladba (návratné, nenávratné) 4.z funkč.hľ.(na školstvo, zdravotníctvo, obranu, kultúru) 5.z hľ.možnosti plánovať verej.výdavky (plánovateľné, neplánovateľné) 6.podľa úrovne verej.správy( centrálne, regionálne, miestne) 7.z hľ.spôsobu a dôsledku alokácie (alokačné, redistribučné, stabilizačné)

Fiškál.nerovnováha: 1.rozp.prebytok 2.rozp.schodok 3.štát.dlh 4.verej.dlh Spôsoby vzniku štát.účel.fondov: 1.fondy ako súčasť štát.rozp. 2.právne samostat.fony 3.fondy bez kontroly parlamentu 4.fondy v správe ústred.orgánu verej.správy 5.fondy a inštit.štát.podpory podnikania 6.privatiz.fondy Zásady štát.účel.fondov: právna subjektivita, účelovosť, samostatnosť Fondy EÚ: 1.predvstupové (PHARE, ISPA, SAPARD) 2.štrukturálne (Eur.fond reg.rozvoja, Eur.soc.fond, Eur.poľno. pdopr.a záruč.fond, Fin. nástroj na podporu rybolovu, kohéz. Fond) Kategorizácia verej.podnikov: 1.podľa vzťahu k štát. rozpočtu (verej.korporácie, podniky s rozp.spôsobom fin., zmiešané spoločnosti) 2.verej.podniky podľa odvetví (utility, produkcia zákl.statkov, financie, poľnoh., vzdelávanie a zdravotníctvo) 3.verej.podniky podľa služiebv (poskyt.verejnoprospeš.služby, verej.doprava a pošt. Služby, podniky konkuruj.spoločnostiam na tom istom trhu, regulač.úrady) 4.podľa infraštruktúry (ekonomická, sciálna)

Menové sústavy: 1.metalické (menový kov, peňaž.jednotka, spôsob razenia mincí) 2.úverové 3.úapierové Nástroje men.politky: 1.určovanie doskotnej úrok.sadzby 2.operácie na voľnom trhu 3.určovanie povin.min.rezerv 4.opatrenia v devíz.politike 5.kontingentácia objemu reeskontu a celk.objemu úverov
Fin.trh- miesto, kde sa stretáva ponuka voľ.fin.prostriedkov v podobe úspor ek.subjektov a dopyt ek.subjektov po týchto prostriedkoch, kt.využívajú ako investície.(sústreďuje, rozmiestňuje, znovurozdeľuje) Investície: 1.reálne(nehnuteľnosti, hnuteľnosti) 2.finančné (peň.vklady, akcie, podiel.listy) Emisia CP: 1.prostred.neverej.trhu 2.cez verej.trh Člen.fin.trhu: 1.peňažný (krátkodob.úvery a CP) 2.kapitálový (dlhodob.úvery a CP) Peň.trh: 1.medzibankový trh 2.diskontný 3.s depozit.certifikátmi 4.s krátkodob.CP miest.samospráv.celkov 5.medzipodnikový trh s komerč.papiermi Nástroje peň.trhu: úvery na medzibank.trhu, pokl.poukážky, zmeny, depozit.certifikáty, komerčné papiere Nástroje kap.trhu: 1.dlhopisy (štátne obligácie, komunálne, bankové, hypotekárne záložné, podnikové, konvertibilné, opčné) 2.akcie 3.podielové listy Deriváty: 1.forward- neštandardizovaný kontrakt, kt.sa realiz.mimo burzy – individ.dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim fin.aktíva o podmienkach obchodu 2.futures – štandardizovaný kontrakt – dochádza k výmene fin.aktív medzi dvoma stranami kde sa ale vsúva sprostredkovateľ za vopred stanov.podmienok 3.swapy-časovo limitovaná výmena úrokových záväzkov, napr.výmenu pôžičky s fixnou úr.sadzbou za pôžičku s variab.úr.sadzbou 4.opcie-môže sa od dohody za nevýhod.podmienok ustúpiť Sprostredkov.na fin.trhu: 1.depozit.inštitúcie (kom.banky, sporiteľne..) 2.rôzne fin.spol.(vládne úver.agentäry) 3.zmluv.inštitúcie (poisťovne)
Multiplikátor depozt-vyjadruje poten.schopnosť zvyšovať ponuku peňazí, predpokladom je, aby k multiplikácii skutočno došlo, je splnenie dvoch podmienok – ek.subjekty uložia svoje disponibil.prostr.vo forme vkladov do komer.bánk a banky takto získané zdroje použijú na poskytovanie úverov. Členenie komer.bánk: 1.podľa typu banky (univerz, špecializ) 2.podľa vlastníctva (štátne, súkromné, družstevné) 3.podľa pôvodu kapitálu (domáce, zahr.) Bilancia KB: 1.Aktíva (pikl.hotovosť, nakúp.CP, pohľ.voči bankám, akcionárom, klientom, poskyt.úvery, majet.podiely a vklady, investície, majetok, rezervy 2.Pasíva (vl.zdroje banky-kapitál+ZI+ážiové fondy+ rezerv.fondy+ rezervy, prijaté dlhodob.úvery, záv.voči bankám, CB a KB, voči klientom, záv.z emit.CP, výsl.hospod.min.rokov, výsl.hosp.bež.obd. Operácie KB: 1.pasívne op. (vlastné, cudzie „vklady na požiad. + bež.účet + term.vklady +úspor.vkl+ vklad.knižka + účty majet.spor + depoz.certif+ bank.obligácie+ Hyp. zál.listy+ konvertib.bank.oblig+ repo obchody + repo tendre +switching) 2.aktívne op. (kontokor., spotr, sezón, lombard, zmenk.úver- akceptačný+aval.+eskont., emis.pôž.+ úver.úpis+ hyp.úver+ komun.úver+ invest.úver+ staveb.úver) Bezhot.plat.styk: 1.vnútrobankový 2.medzibankový (klíringový-bilaterálny a multilaterálny, korešpondentský)
Spol.kolektív.investovania-fondy: akciové, ukladacie, zmiešané, kombinované, f.nehnuteľností, komoditné, f.s územ.al.medzinár.orientáciou Obmedzenia pri penzij.fondoch: 1.min.hladina likvidity 2.invest.horizont 3.citlivosť jednotliv.aktív na infláciu 4.daň.a účt.predpisy Aktíva penz.fondov: 1.akcie 2.vládne a zahr.obligácie 3.firem.obligácie4.investície do nehnut. 5.peň.hotovosť

Burza: 1.komoditné-tovary 2.burzy služieb 3.burzy lodného priestoru 4.peň.burzy (burzy CP, devízové, burzy finan.futures a opcií) Podsystémy burzy:1.obchodovania 2.zúčtovania 3.informačný 4.regulačný 5.kontrolný Mimoburzové trhy: 1.NASDAQ 2.Bulletin Board 3.Pink sheets 4.grey market Devízové úvery MMF: 1.pravidelné facility (rezervná tranša, úverová tranša, rozšírená úver.facilita) 2.zvláštne facility (kompenzačná facilita, doplnková rezervná fac, rezervná úverová linka, finančná výpomoc) 3.koncesívne facility (fac.na zníž.chudoby a podporu rastu)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk