Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogická psychológia

Pedag.psych.-aplikácia psycholog.poznatkov na výchov-vz.proces,aplikovaná disc. Predmet: ide o zmeny, porovnávania, analýzy zmien duševného prežívania žiaka.
Učenie: zámerené,cieľ.,syst.nadobúdanie poznatkov,zruč.,náv.,osob.vlastn.=v užšom. Trvalá zmena v potencion.správaní jedinca v dôsl. skúsenosti = v širš.
Druhy: podmieňovaním-vytvárdočas.spojov, klasické Pavlov,podmien.rexlex. Inštrumentálne-teória pokus/omyl Skiner. Percepčno-motorické – čítanie,chôdza,reč.
Verbálne – najvyššia forma, dôležité opakovanie, zákon častosti, čerstvosti a motivácie V=IqxM. Učenie riešením problému. Zákony učenia: motivácie, spätnej informácie, zákon transferu (pozitívne ovplyvň), zákon opakovania Podmienky učenia: súvisiace s učiacim sa-faktor rastu,zrelosť žiaka, fak.predch.skús.
fakt.schopností.Súvisiace s učiteľom-čo,ako učiť,ako kotrolovať a hodnotiť,ako rozvíjať. Súvisiace s uč.látkou a Súvisiace s procesom učenia-psychohyg., individ. a skup.uč. Vzťah uč.-žiak- postoj k uč.role,k role žiaka, spokojnosť s pov.,vlastnosti, soc.prostr.,vek, Pohlavie. Žiak-uč.- ek,rodina,vzťah k predmetu,pohlavie,psych.klíma v triede. Školský neprospech podmienený žiakom- poruchy vo vývine,telesné defekty anomálie, Poruchy zmys.org.,mozgové poškodenie,poruchy žliaz,poruchy duš.vývinu-oligofr. chýbanie nedost.záujmu, nesprávny postoj k uč.,záporné os.vlastn.zlý rozvoj myslenia,
cit.depr. Podmienený učiteľom – autoritatívny,liberálny prístup, netaktné správ.,didaktická úroveň,chyby a nedostatky v did.práci,preťažovanie žiakov,nevyužívanie techniky,prostredie školy,kolektív a skladba triedy.

Podmienený rodinou – mat.-ekon.podm.,nízka kultúr.úroveň, narušená štruktúra,zlé postavenie žiaka v rod.,nízka kvalita výchovy,zlá spolupráca so školou. Postoje- trvalé sústavy pozitív.alebo neg.hodnotení emocion.cítenia a tendencií konania. Pre a proti vzhľadom na spoloč.objekty. Zložky: poznávacia,citová,konatívna. Tvoria systém, Vytvára presvedčenie človeka, podľa racio alebo emocio.hľadiska sa označujú: presvedčenie, Názor,miena,súd,sentiment. Predsudky-tradíciou udržiavané iracionálne postoje. Zdroje: skúsenosť,kontakty a interakcie medzi ľuďmi,komunikácia,modely,inštitucionál.fakto. Komunikácia: interakcia medzi človekom a prostr.,konsenzus-súbor významov, pomocou ktorých sa ľudia dorozumievajú. Formy: priama reakcia,neverbálny výraz,konanie,obraz.kom. symbolická kom. Najv.komun.symbolom je hovorená a písaná reč,základným prvkom je slovo,funkcie denotatívny-označovací,konotatívny-prívlastok,expresia prežívania.
Neverb.komunikácia-paraling,proxemika,fyz.postoje,haptika,gestika,kinezika,mimi,pohľady Úprava a vzhľad Sociál.skupiny: združenie dvoch al.viac osôb, majú spol.ciele,normy a vzájo. závislosť soc.rolí. Znaky:interakciamciele,vedomie spolupatr.a súdržnost.,organizovanosť, veľkosťrovnorodosť veku,pohlavia,záujmu,dynamika.  Štruktúra vzťahov: skupin. členstvo-príslušnosť k skup. Podoby:psych.členstvo,nečlenstvo, preferenčný skup,vzťah,marginálny sk.vzťah. Konformita formálna sk.a neformálna.
Soc.rola-súhrn očakávaní,ako sa má osob.v danej pozíci.správať k ostatným v skupine. Status-miesto, ktoré má jednotlivec v soc.skupine,spája sa so symbolom.
Trieda-sekundárna,formálna,pracovná skupina s formálnymi a osobno výber.vzťahmi. Intrakcie-kooperatívne, kompetetívne(súťaženie,zvíťaziť nad  súperom),
konfliktné. Rodina-malá,primárna soc.skupina, reprod.,ekon.,výchovná. Psychohygiena-súhrn podmienok na zabezpečenie duš.zdravia avýkonn.žiakov.
skúma možnosti uplatnenia konkr.opatrení na ochr.duš.zdravia u viac náchylných na zdrav. ťažkosti-profylaxia. Prevencia-prim,sek,ter. Neuróza-porucha adaptácie čl.na okolie,predovš.sociálne. Vznik-psychotraumy(duš.úrazy) Negat.pôsobí neurot.učiteľ,nepr.požiadavky,autorit.prístup,vysoké ambície,trieda,rodina.
Príznaky-strach,napätie,depresie,menejcennosť,konfliktovosť,bolesti hlavy,žalúdka,srdca, kŕče,potenie,zajakavosť,poruchy  spánku,anorexia. Neurasténia:chron.únava,vyčerpanosť, zhoršenie pamäti,strach pred školou. Psychasténia: emočná labilita,menejcennosť,pesimizmus, na traumatizujúce sit.reagujú pedantériou, fóbie. Hystéria-nekrit.postoj k sebe,veľká obrazotv. klamstvá,konflikty,vyhľ.senzácie,trasenie tela,zníž a zvýš.činnosť zmyslo.orgánov,záchvat
so stratou vedomia.,najviac choler.a melanch. Psychóza: vážne poruchy osobnosti,nekrit. sebahodnotenie,skreslenie skutočnosti,vedomie chorbnosti chýba.

Schizofrénia-15.-35.r. strata živ.záujmov,zanedbáv.povinností,porucha vnímania,emotivity,myslenia, bezdôv.hnev,smiech,smútok,bludy,nelog.myslenie,rozpad osobnosti.  Manicko-depr. psychóza-striedanie nálad,streida obdobie mánie s obd.depresie a fázou Normalizácie.Manická fáza-veselá nálada,veľa rýchlo rozpráva,nesúvislá reč,výrazná mimika A gestik.,zvýšená iniciatíva vyúsťuje k agresivite.Depres.fáza-môže končiť samovražd.,únava, Skleslosť,neochota vstávať,na jar a jeseň. Paranoja: chorí vykonávajú svoju prácu dobre, vynikajú,zveličujú negat.zážitky,kritikmi okolia,egocentrickí,paranoidný blud-domnelé prenasl.
Parafrénia: 35.r., najč. u žien,halucinácie a bludy,perzekučný blud-prenasledov.a poškodzovanie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk