Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Austrália

Rozdielnosť vývoja ekonomiky vo svete
rozd. priem. ovplyvnili: dejiny, klimatické a geografické činitele (vzdialenosť od mora, rovina, podnebie, voda)
Hospodársku vyspelosť krajiny určuje výška HDP (suma v produkcii výrobkov na danom území za rok)
Silné hospodárstva:-nízka zamestnanosť v poľnohospodárstve, vysoká zamestnanosť v službách, viac ľudí v mestách, aglomerácia, rozvoj vedy a výskumu
Hlavné problémy ľudskej spoločnosti
-populačný vývoj a výživa, suroviny, ekológia a vplyv človeka
Populačný prírastok a výživa:
Pevnina: 25%-poľnohospodásrky výživná, 25%-lesy,50%-nevyužiteľné oblasti
Rozdelenia sveta –štáty po populačnej explózii (najvyspelejšie) -štáty na konci populačnej explózie (Čína,...) -štáty na začiatku pop. expl. (India, Pakistan)
Vývoz obilnín- USA, Kanada, Francúzsko, Austrália, Argentína
Rozvinuté krajiny- prebytok potravín
Stredná Afrika – nedostatok potravín

Suroviny:
-hlavné: elektrická energia, ropa
-nárast spotreby elektrickej energie
Ropa:- nerovnomerne rozdelená, 50% export, spotrebitelia :USA, Japonko, Európa
Farebné kovy: 90%- export
-rast ceny surovín( množstvo, dostupnosť, preprava)

Ekológia:
-záťaž hospodárstva na živ. prostredie
Problémy: ozónová diera, skleníkový efekt, uloženie odpadu, nedostatok vody
Potravinový reťazec: kontaminácia
Hospodárske využitie oceánov
-doprava, ťažba nerastných surovín, rybolov, rekreácia, iné(elekt. energia, sladká voda)

Doprava: -osobná je na ústupe, nákladná je dôležitejšia :medzikontinentálna, kobtážna
Medzikontinentálna: - najvyťaženejší koridor USA-Európa Prístavy: Amsterdam, Rotterdam, Londýn, Hamburg, New York, Halifax,Boston, Baltimore
-2. najdôležitejší koridor: Perský záliv-Európa, USA, Japonsko Prístavy: Doha, Basra Prieplavy: Suez, Panama Tovar: nepodlieha skaze- suroviny: rudy, draselné soli
Kabotážna:- na krátku vzdialenosť
Najväčšie flotily: Lybéria, Grécko Nórsko, Japonsko, V. Británia Výhody: -lacná komunikácia, veľké množstvo nákladu, kompatibilnosť s inými dopravami, veľmi nízke platobné pomery, životnosť dop. prostriedku
Nevýhody: -pomalosť, ekológia, závislosť od počasia
Nerastné suroviny: -ropa zo šelfových morí- Sev. a Kaspické more, kovy- perspektívne využitie, soľ, perly
Rybolov:- ryby, hlavonožce, ulitníy, mäkýše
Štáty: Japonsko, Nórsko, Island
Rekreácie:- Strdomorie, Červené more, Karibik, Tichomorie, Florida, Kalifornia
Iné:- využitie prílivu a príboja: Francúzsko, Nórsko
-odsolenie morskej vody: Arabské krajiny
Austrália:
Char:- patrí medzi najvyspelejšie poľnohospodárskopriemyselné štáty- HDP na hlavu 17500$ -vývoj samostatný a izolovaný, federácia, potravinová a surovinová základňa pre juhovýchodnú Áziu, angličtina, austrálsky dolár,
Obyv: 91%-európania, 1,5%-aborigéni, 5%-aziati, vznikla na základe budovania trestaneckých kolónii
Geografická stavba:- Západoaustrálska plošina (pvro a druhohory), dnes zarovnaná Východoaustrálska panva- suchá aridná oblasť so zasolenými oblasťami - Veľké predelové pohorie- Austrálske Alpy, Modré vrchy
Rastlinstvo:- tropické lesy, savany, prales, listnaté a zmiešané lesy, púštne rastliny
Živočíšstvo:- endemity, vačkovce, bahník austrálsky, dingo, ježura, kiwi, dikobraz, živočíchy koralových útesov
Podnebie:- trópy, suchá oblasť, subtopy, prímorská oblasť
Nerastné bohatstvo:- najväčší exportér a ťažobník baoxidu, zásoby čierneho uhlia(juhovýchod), kovy(železná ruda, kobalt, zinok, cín), urán, opál, drevo(východ- export-Japonsko)
Poľnohospodárstvo: -iba 6% poľ. pôdy je orná pôda, zvyšok- trvalé porasty, prevláda živočíšna výroba(ovce, hovädzí dobytok, rybolov), rastlinná výroba(pšenica, ryža, vinič, citrusy)
Priemysel:- hutníctvo, len tepelná energia, strojárstvo, potravinárstvo, textilný priemysel(vlna)

Cestovný ruch a služby:- flóra, fauna, príroda, pamiatky
Doprava: -kabotážna, automobilová, letecká (Sidney, Perth, Brisbane, Adalaide, Melbourne, Cambera, Darvin)
Oceánia:
-tropické podnebie
-Mikronézia, Polynézia, Melanézia
- závislé územia
-obyv: -pôvodné, veľmi silný azijský vplyv, Mauri
Nový Zéland:- 2 časti
-jeden z najvyspelejších štátov sveta, hornatý ostrov s nízkou hustotou obyvateľstva, rozvinuté poľnohospodárstvo (ovce, pšenica, zelenina, hydina, kokosové palmy, ošípané, bataty, sliepky)
-expanzia cestovného ruchu

Afrika:
-2. najväčší kontinent: 30,4 mil km2
-62O mil. obyv.
Poloha: -symetrická od rovníka, veľmi málo členitý povrch, oddelenie Suez-Ázia, Gibraltar- Eu
Geologická stavba: -celý kontinent je tvorený predkvadickým štítom, -2 a 3 hory- vrásnenie východnej časti, 2 časti(vysoká-východ,juh, malá-zvyšok), -priemer nad.v.: 750 m.n.m.
Podnebie: -prímorské, tropické suché, vlhké tropické s 1 odb. dažďov, tropické vlhké s dvoma –hilea
Vodstvo: -Níl, Niger, Kongo, Zambezi, -Viktóriine jazero, Malavi, Čad, -vády
Obyvateľstvo: -sever: Arabi, Berberi,Židia, -rovník: nilóti, bushmeni, hotentóti, vandustani, -juh: biela rasa
-nerovnomerné osídlenie
Rastlistvo: sever- tvrdolisté formácie, Púšte- halofity a samity, Rovník- tropický dažďový prales
Živočíšstvo: sever- článkonožce, plazy, hlodavce, Savany- bylino a mäso žravce, Jazerá- vtáky, Prales- plazy, krokodíly, hmyz, vtáky, opice
Ekonomika: -vývoz surovín, rozdiely v HDP, destabilita, zdravotný stav, vzdelanie
Poľnohos: -slabá technológia, malá výmera poľ.pôdy Priemysel: -ťažobný, prvotné spracovanie surovín
Služby: -cestovný ruch
Južná Afrika: -Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Botswana, Namíbia, JAR, Lesotho, Svazijsko, Zimbabwe
Prírodné pomery: -prúdy: Bengelský- západ- sucho, zima, Mozambický- východ, teplo, vlaha
JAR vývoj: -kolonizovanie Holandskom a Anglickom (segregácia-oddelenie obyv.), hospodárstvo: lacná pracovná sila a prírodné bohatstvo (okrem ropy)
Angola:-ropa
Zambia:- spracovanie kovov (meď, urán, kobalt, cín, nikel)
-ostatné štáty závislé na
JAR:- 3 oblasti a)Johanezburg, b)Kapské mesto, c) Juhovýchodné pobrežie
Povrch: západ- púšť Nabid, oblasť Johanuzburgu- kontinentálne podnebie, JV pobrežie- vlhké savany
Obyv: -biela rasa-10%, čierna- 75%, miešanci- 6%, aziati- zbytok, -hustota stúpa smerom k moru
Rastlinstvo a živočíšstvo:- málo lesa, vzácne druhy, 3 národné parky: Krugerov, Mamí, Elefant, oblasť Kapenzis- chránená plocha – stavačovité rastliny
Hospodárstvo: -ťažobný priemysel (30% ťažby zlata, diamanty, 15%-ostatné kovy, 40%-čierne uhlie)
Energetika:- hydroelektr-Orange,Limpopo,tepelné(uhlie)
Priemysel: strojársky, chemický, hutnícky, textilný
Poľnohospodárstvo: vínna réva, dobytok, chov hydiny
Doprava: veľmi vyspelá (diaľnice, letecké firmy, námorná, riečna)

Stredná Afrika: -Keňa,Tanzán.,Uganda,Papvorské ost.
Podnebie:- ovplyvňuje vysoká nad. výška(menej tepla a vlahy)
Jazerá: Viktorínne, Albertovo, Edvardovo, Tanganika, Malawi
Obyv.: milóti, bantuovia, nizka zaľudnenosť, 90%- vidiek
Mestá: Kampola, Zanzibar, Darf el Salam, Mombasa
Rastlinstvo:- savany, parky: Ngaro-garo, Serengeti
Živočíšstvo:- vtáky, šelmy, antilopy, žirafy, ryby
Hospodárstvo:- jedny z najchudobnejších krajín, v okolí Darf el Salam: ropa, vápence, fosfáty, -200$ HDP na hl.
Priemysel:- textilný (prírodné suroviny), strojársky, energetický (vodné elektrárne), potravinársky
Poľnohospodársky:- chov dobytka obmedzuje mucha Tse-tse, citrusy, tabak, export čaju,
Cestovný ruch:- rozvinuté letiská a infraštruktúra

Africký Sahel: Mali, Niger, Čad, Sudán Etiópia, Eritrea, Somálsko, Džibutsko, -suvernne najchudobnejšie
-veľké náleziská surovín (Niger-urán, Sudán,Čad- ropa a zemný plyn, Mali- železná ruda)
Povrch:- plošiny, sever pod vplyvom arídneho prostredia, južnejšie-savany, úplný juh- tropický prales
Char.:- 60%-70% ľudí pracuje v poľnohospodárstve, ťažobný priemysel postihnutý zlou infraštruktúrou
Poľnohosp.: strukoviny, sorgo, pšenica, sézam, bataty,, ťavy, kozy, rybolov
Rastlinstvo:- halofity a xamity- púšť, kroviny a trávy- savany
Živočíšstvo:- savany –bylino a mäsožravce, prales- opice, vtáky
Západná Afriky:- Senegal, Gambia, Guinea, Siera Leona, Visal, Libéria, Ghana, Burkina-Faso, Nigéria, Kamerun, Togo, Gabun, Rovníková Guinea, Zair, Stredoafrická republika
Char.:- dejiny- rozdrobenosť po koloniálnej aktivite- Por.,Nem.,Špa.,Ang.,Fra., -väčšina ľudí je negramotná (60-70%), -množstvo národov: Guinejčania, Igmovia, Edovia, Ibibijovia, Hausovia, Faubovia, Tuciovia, Hutuovia
Podnebie:- tropické rovníkové, tropické vlhké (2 obdobia dažďov), sahel
Povrch: nížinatý až pahorkaninový, prerušený len Adamauskou vysočinou, rovina preťatá tokmi: Gambia, Niger, Kongo, Volta
Náboženstvá: -rovnaké zastúpenie: katolíkov, protestantov, islamu a pôvodných náboženstiev
Rastlinstvo: -tropický prales- takmer zničený, galériovité lesy, mangrové vegetácie
Živočíšstvo: - oblasť saván- bylino a mäsožravce, prales- hmyz, plazy, obojživelníky, ryby
Hospodárstvo:- nepomerne rozmiestnené HDP (najviac Gabun, najmenej- Siera Leone, Libéria, Gambia),
- poľnohospodárstvo prevláda:(60-70% pracujúcich),
- rastlinná výroba prevláda:- technické a špeciálne plodiny(káva, kakao, kaučuk,orechy, palma olejná, cukrová trstina, kasava, sorgo, ryža, bataty, maniok)
-živočíšna výroba: ryby(Horná volta, Čadské jazero, veľtoky), kozy, ovce, hovädzí dobytok
-priemysel: ťažobný (titán, ropa,zemný plyn, meď, diamanty, zlato, platina, cín, volfrám, baoxid), chemický (spracovanie ropy, baoxidu), textilný, potravinársky, hutnícky, strojársky
-energetika: sebestačnosť až prebytok

Doprava: -riečna, cestná(biedna), železničná neexistuje
Nigéria: -politické zriadenie bráni hospodárskemu vývoju, delta Nigeru a šelf mora- ropa, vývoz tropického dreva(mahagón, eden, palisander), najviac rozvinutý priemysel- chemický (okolie Lagosu), na Nigery vyrába najviac energie
Gabun: -4000$ na hlavu (HDP), 1.3 milióna ľudí, rozvinuté sociálne prostredie a zdravotníctvo

Sev. Afrika: Maroko, Alžírsko, Lýbia, Tunis, Egypt
-vplyv arabského sveta, 2. najvyspelejšia časť Afriky, pomerne vysoké HDP, ťažba ropy a zemného plynu, fosfátov, železnej rudy, vápenca, Suez, pestovanie citrusov, ovocia, zeleniny, pšenice, živočíšna výroba klesá, nesebestačnosť v potravinách
Maroko:- konštitučná monarchia, Atlas, Ríf, nemá rozvinutú pozemnú dopravu, arabština
Hospodár.: -väčšinaľudí-poľnohos(zelenia, citrusy, pšenica, surgo)
-priemysel –spracovanie fosfátov a rúd,, výroba cementu,
-rybolov

Alžírsko, Líbia:- nížiny a púšte, málo zaľudnené, 95% HDP- vývoz ropy zem. plynu, pestovanie zeleniny, obilnín, ovocia
Egypt:- 5 častí (vápencová plošina pri Katare, delta Nílu, východne od Nílu- arabská púšť, Sinaj, okolie Nílu po deltu
Obyv: -núbiovia, kaptovia
Rast. a živoč.: -palmy, trávy, šakal, hlodavce, hmyz, ťavy, kozy, mulice, somáre
Nerastné b.: -2 významné náleziská ropy, fosfáty, vápenec, mengán, meď
Poľnohosp: -bavlník, cukrová trstina, pšenica, proso, figy, ďatle, citrusy, ryby
Priem: -spracovanie poľnoh. produktov, textilný, chemický, stavebných hmôt, strojárenský
- energia: spaľovanie fosílnych palív, Auánska priehrada, spaľovanie zemného plynu
Cest. ruch: -kultúra, pláže
Doprava: letecká(10 letísk- Káhira, Asuán), cestná- pri pobreží, riečna- Níl, námorná

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk