Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

D-prvky

- prechodné,lebo orbitaly sa nezaplnajú pravidelne, vyskytujú sa napravidelnosti, zapríčinené stabilitou orbitalov(napr. Cr:[Ar]4s13d5 )
-energia elektronov v orbitaloch ns a (n-1)d je priblizne rovnaka, preto prechodne prvky vytvaraju zluceniny s rôznimi oxid.číslami; -max.ox.číslo d-prvku je sučet nesparenych elektrónov v ns a (n-1)d orbitaloch
fyz.vlast: -pevne latky,kovy; tvrde,kujne,vysoke teploty top. a varu; dobré tepelné a elek. Vodiče; vytvárajú vzájomné zlúčeniny – zliatiny
chem.vlast:-väčš.reaguje s kys.(okrem Cu,Pt,Ag,Au-ušl)
tvoria koordinačné zlúč.
Výskyt:-ušlach:-rýdze v prir./v zliatine; neušl:-v zlučeni.
Výroba:-redukujeme z rudy
Zlučeniny:-halogenidy:-čím vyš.ox.č. prvku,tým vyš. Kovalentný charakter(polarnejšia FeIICl2 -> FeIIICl3 kova)
; oxidy:-čím vyš.ox.č-tým vyš.kyslý char.zlučeniny (zásady-netral-kyslé;MnO,MnO2 ,Mn2O7 ;CrO,Cr2O7 ,CrO3
reakcie: -neušlach+kysel=>H2 ; ušlach+kysel=>nereag /uvolňujú H2 ; vzajomné reakcie(rad napätia-pravý redukuje)
CHRÓM(Cr,Mo,W,U; ns1(n-1)d5
Fyz.vlast: -striebrolesk,veľmi tvrdý kov,odolný korózii
Výskyt: -nerast chromit(FeIIO.CR2IIIO3 )

Reakcie: -s kysel:-nereaguje(pasivácia-pokrytie vrstvičkou oxidu),ak nie je pasivovaný vznik.komplexy;
-s halog.,S,N: Cr->Cr2IIIS3-II ; Cr->CrIIICl3 ; Cr->CrIIIN-III
použ: -súčasť špec.ocele(chrómová); pochrómovávanie
zlúčeniny: (III): Cr2O3(chrómová zeleň; +kys=fial. Komplex), Cr(OH)3(šedá zrazenina,amfotermný), veľa koordinač.zluč; (VI): CrO3(červ.kryšt.látka, silne hygroskopická-pohlcuje vodu), H2CrO4(v roztokoch,žlt)
MANGÁN(Mn,Tc-technécium,Re-rénium; ns2(n-1)d5 )
Fyz.vl: -strieblesk,tvrdý,krehký kov, neušlach
Výskyt: MnO2 – burel
Výroba:-aluminotermicky
Použ: -výr.zliatin(feromangán Fe+Mn)
Chem.vl: -so zried.kysel.tvorí komplexy;s nekovmi priebeh pri zvýšenej teplote (MnS,MnO2,MnCl2,Mn3N2)
Zluč: (II): MnO,rozpust,v H2O,ako hydráty solí; (III): Mn2O3,málo stále,rozpadajú sa na ox.č.II a IV;(IV): -MnO2-burel,pri zohriatí reag.s kys.ako ox.činidlo, katalizátor mnohých reak,amfotermné účinky; (VI):
MnO4,stále v zásad.prostredí,rozpad v kys.a neutral.
(VII): MnO4,KMnO4(tuhá,kryšt.,fial,rozpust v H2O,ox. Účinky,použ.v analit.chémii,výr kyslíka a Cl
ŽELEZO(Fe,Co,Ni)
Chem.procesy vo vysokej peci:-základná reakcia
C+O2->CO2 (ΔH=-393 kJ/mol);reakciou žerav.koksu a CO2 ->endoterm.reakc. CO (C+CO2->2CO,ΔH=-172)
; CO redukuje oxidy železa nepriamou redukciou( 3Fe2O+CO->2Fe3O4+CO2; Fe3O4+4CO->3Fe+4CO2; FeO+CO->Fe+CO2); -v dolnej časti pece prebieha priama redukcia( 3Fe2O3+3C->2Fe+3CO; Fe3O4+4C->3Fe+4CO; FeO+C->Fe+CO);
surové železo: obsahuje: 3-5% C;2% Si,Mn,P; nie je kujne, použ.ako liatina,príp.sa ďalej upravuje-oceľ
výskyt: -4.najrozšír.prvok zem.kôry; Fe3O4 (magnetovec); Fe2O3(krveľ-hematit); Fe2O3.nH2O (hnedeľ); FeCO3(ocielok-siderit); FeS2(pyrit)
fyz.vl: -lesklý,kujný,nie príliš tvrdý,feromagnetický
chem.vl: -reaktívny,ľahko oxiduje na Fe2O3,rozpušťa sa v zried.anorg.kys.,v HNO3 sa pasivuje,pri zvýš.tepl. s nekovmi Cl,S,P
zlúč: -(II):-pomaly oxiduje vzduš.O2 na III; FeO(čier. Prach), Fe(OH)2(na vyduchu hnedne a ox.na III), FeS (čier.nerozpust H2O); (III): -z vod.roztokov kryštaliz. Železité soli(ružov-biel), Fe2O3(červ.ako pigment(bioch)
, Fe(OH)3(hned.zluč); komplex: K4[FeIII(CH)6-I] (kyanoželezitan draselný,žlt.krvná soľ); K3[FeII(CH)6-I] (kyanoželezitan draselný,hemoglob-červ.farbivo)
MEĎ(Cu,Ag,Au; ns1(n-1)d10)
Prvky vlast: -málo reaktívne ušlach.kovy, z kys. nevytláčajú H2, dobré elek.aj tepel.vodiče, ťažné,kujné

Fyz.vl: -červenkastý mekký kov
Použ: –elektoinštal.materiál,pri výr.zliatin(med+cín= bronz,med+zinok=mosadz),mincové kovy(+Ag,+Al
Výskyt: CuO, malachit(CuCo3.Cu(OH)2;zelený), azurit (2CuCO3.Cu(OH)2), chalkopitit(CuFeS2)
Chem.vl: -nereaguje s H2O, na vzduchu málo stála, vzniká medienka, narozpúšta sa v HCl, rozpušt. V HNO3
Zlúč: nerozpust. V H2O (I):Cu2O(červ.prach,najstabil. zluč.s I); (II): CuO(čierny prach), Cu(OH)2(modr.zraz);
Kom:[Cu(H2O)4]SO4.H2O(modr.skal,galvan.pokovovan,ničenie škodcov)

STRIEBRO
Fyz.vl: ušlach.kov,najlep.tepel.a elek.vodič
Použ: zrkadlá,elektrotech.,mince,šperky
Výskyt: Ag2S(argentit); rýdze Ag spolu s Pb,Cu,Ni
Chem.vl: menej reakt.ako Cu,reag.len so sírou->vznik Ag2S(začernanie),veľmi pomaly reag.s koncentr.H2SO4
Zlúč: (I):rozpust: AgNO3(najdôl.zluč,pripr.ďalších zluč., lapis); nerozpust:AgCN(biel),AgBr(žlt),AgI(žlt),Ag2CrO (červ),Ag2S(čier),Ag2CO3(žlt),Ag3PO4(žlt); CN,Br,I( citliv.na svetlo-rozklad-vyluč.kovov.Ag-fotky)
ZLATO
Vl: -mäkký,ušlach.kov; nereag.ani s O ani s S,odol.voči kysel.a zásadám; rozpúšť.v lúčavke kráľ(HNO3+HCl)a v roztokoch kyanidov v prítom.kyslíka
Použ: šperky,zdravot.,z dôvodu mäkkosti v zliatine s Ag, rýdzosť v karátoch(24,14,9)
Výskyt: -rýdza forma zarastené v horninách-rozpad hornín-Au do pieskov riek; izolácia zlata z hornín: a)amalgácia(Au sa rozp.v Hg-vznik.amalgán-destil.)
b)kyanidový spôsob(účinkom rozt.KCN+vzduch; 4Au+8KCN+O2+2H2O->4K[Au(CN)2]+4KOH;reak.so Zn sa Au vylúči)
zlúč: (I):malý význam;(III):najstálejšie,AuCN3(rozpus. Au v lúčavke),HAuCN4;kom:[AuF4]-;[Au(NO3)4]
ZINOK(An,Cd,Hg; ns2(n-1)d10 )
Vl:-stiriebrolesk,neušlach.kov,jednoduch.aj kom.zlučen
Použ: -galvanické pozinkovanie,zliatiny,redukčné činidlo
Reakcie: -na vzduch.horí na ZnO;priamo reaguje.s halogénmi,sírou,nekovmi(Zn+S=ZnS); reag.s kysel- vytesňuje vodík(Zn+2HCl->ZnCl2+H2); reag.s hydrox.-amforermný( Zn+2NaOH+2H2O->Na2[Zn(OH)4]+H2 )
Zlúč: (II):rozpust: ZnCl2.2H2O(bezfar,kryšt,jedov), ZnSO4.7H2O(biela skalica,rozpust.Zn v H2SO4,jedov); nerozpust: ZnO(vznik.tepel.rozkladom,zinková beloba, prach,amfotermné vlast.), Zn(OH)2(biel.zraz,amfoter.), ZnS(biel.prach,rozpust.v sil.kysel.), Zn2SiO4(kremičitan zinočnatý,výr.tele.obrazoviek)
ORTUŤ
Vl: -pri bež.teplote jediný kvap.kov,lesklá kvapalina, ušlach,prchavý,pary jedovaté
Príznaky otravy: slinenie,červananie ďasien,nervové poruchy,uvolňovanie zubov
Použ: -ťažký kov,náplň teplomerov,manometrov, príprava amalgánov
Reakcie: len za varu s H2SO4 a HNO3; konc.2H2SO4+Hg->HgSO4+SO2+2H2O; zried.8HNO3+6Hg->3Hg(NO3)2+2NO+4H2O; konc.4HNO3+Hg->Hg(NO3)2+2NO2+2H2O

Zlúč:zliatiny-amalgány:(zlieva sa s Na,Ag,Au,Cu,Zn,Cd; nezlieva sa Fe,Co,Ni),pri 100°C-mäkké,pri 37°C tvrdé
(II):Hg2; Hg2Cl2(kalomel,biel,nerozp,zahrievaním Hg+HgCl2->Hg2Cl2; (III): HgO(červ/žlt),HgCl2 (sublimát,jedov), HgS(tvorba komp.s 2 a 4 koor.čisl.)
F-PRVKY
-vnútroprechodné; lantanoidy(4f orbitaly),aktinoidy(5f)
-v ox.č. III(terbium IV,V,VI; urán VI)
použ.lant: náplň do laserov,optické matriály,zliatiny
použ.akt: rádioakt.,palivo do reaktorov,2005©bFooz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk