Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

P-prvky

3.A-8.A, ns2 np1-6 , počet valenčných vrstiev je zhodný s číslom skupiny, číslo skupiny je totožné s maximálnym kladným oxidačným číslo,
- s rastúcim protónovým číslom klesá stabilita záporného a stúpa stabilita kladného oxidačného čísla

8.A-vzácne plyny:
ns2 np6 (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn* ), sú veľmi málo reaktívne, čo vyplýva z ich slabej elektrónovej konfigurácie, vyskytujú sa ako jednoatómové molekuly
Výskyt:- malé množstvo v atmosfére, vo vesmíre najrozšírenejšie He
Získavanie:-ako vedľajšie produkty frakčnej destilácie kvapalného vzduchu
Zlúčeniny: -najmä Xe(XeF2, XeF4, XeO3 )
Využitie: He:-plnenie balónov, výbojky a trubice, dosiahnutie nízkej teploty
Ar,He:- ochranná atmosféra pri zváraní

7.A-halogény:
ns2 np5 (F,Cl,Br,I,As* )
Char:- jeden nespárený elektrón- veľmi reaktívne v snahe dosiahnuť stabilnú konfiguráciu odoberajú elektróny iným atómom
Výskyt: -skoro vôbec ako neviazané,viazané v mineráloch a morskej vode;NaCl,KCl,CaCl2,CaF2 Vlastnosti: F2Cl2:–jedovaté žltozelené prchavé plyny
Br2:–červenohnedá kvapalina I2:- tuhá látka, fialová, šupinaté krištáliky, kovový lesk, sublimuje
-všetky sú jedovaté, s dráždivými účinkami, okrem I rozpustné vo vode, I sa rozpúšťa v KI(Lugolov roztok)
Chem. vlastnosti: -veľmi reaktívne, s rastúcim protónovým číslom klesá reaktivita, zlučujú sa priamo s väčšinou kovov a nekovov
2Na+Cl2->2NaCl , H2+Cl2 ->2HCl , (INaSO4+HCl)
Halogenidy: X+menej negatívny prvok;
a)iónové:s kovmi s nízkou elektronegativitou (NaCl, KCl)
b)atómové:s kovmi so stredom PSP (CuCl4, CuCl2)
c)molekulové:s nekovmi a kovmi (TiCl4, PbCl4)
Príprava: -priame zločovanie alebo neušľachtilé kovy + HX ; (2 Fe+3Cl2->2 FeCl3 ; Zn+2HCl->ZnCl2+H2 ; KOH+HCl->KCl+H2O)
-dobre rozpustné vo vode a mnohé hydrolyzujú
Kyslíkaté zlúčeniny halogénov: -príprava len nepriama
-oxidy:-nestále, najstabilnejší I2O5
-kyseliny:-väčšinou vo vodnom stave, v bezvodnom –HClO4, HIO4
-s rastom ox. čísla halogénov rastie stabilita kyseliny
(Cl2+2NaCl->NaCl+NaClO+H2O)
Soli: HClO4 - pyrotechnika
6.A-chalkogény:
ns2np4 (O,S,Se,Te,Po* )
Výskyt:- Síra:- S8, sulfidy(ZnS,PbS,FeS), sírany (Na2SO4 .10H2O,CaSO2 .2H2O), sulfán(H2S –sopečné a zemné plyny);
Selén a Telúr: -v prírode pomerne vzácne
Polónium: -vzácny kov, kov rude(smolinec)
Väzbovosť: O-2:–najdôlež.(oxid.); S-2:–sulfid
O-2 väzbový, S–max 6 väzbová

Síra:-viaceré kryštalické štruktúry (alotropia, alotropické modifikácie- kosoštvorcové a jednoklonné)
-zohriatím vytvára dlhé reťazce, po ochladnutí vzniká plastická síra, ochladenie vriacej síry vznikne sírny kvet, nerozpustná vo vode
Využitie: -výroba kys. sírovej, sírovodíka, zápaliek, vulkanizácia kaučuku, dôležitý biogénny prvok
Zlúčeniny
Sulfány a sulfidy:
-sírovodík H2S:-jedovatý plyn, zapáchajúci, vo vode málo rozpustný- sulfánová voda, redukčné účinky -sulfidy, hydrogensulfidy (Cu2+ + S2- -> CuS)
Kyslíkaté zlúčeniny: -oxidy kyseliny sírovej a jej solí
SO2 :-bezfarebný plyn, dráždi dých. Cesty;
Vznik:-spaľovanie síry, sulfánu alebo pražením sulfidov
-redukovadlo: 2 SO2 + O2= 2SO3
-oxidovadlo: SO2 + 2 H2S= 3S+ 2 H2O
-vo vode- H2SO3-

H2SO3 :-slabá kyselina;síričitany, hydrogensíričitany
SO2 + H2O ->(V2O5)-> SO3 ; SO3 + H2O -> H2SO4
H2SO4:-silná, mieša sa s H2O v ľubovolnom pomere- zohrievanie; silné dehydratačné a oxidačné účinky- poleptanie; Cu+ H2SO4=CuO+ SO2 + H2O
-zriedená reaguje s menej ušlach. kovmi
-sírany, hydrogensírany, dobre rozpustné vo vode
-kryštalizácia->podvojné sírany- kamenec
(KCr(SO4)2 .12 H2O)
Využitie: -základné priemyselné chemikálie, výroba priemyselných hnojív, chemických vlákien, plnenie akumulátorov, -rafinácia minerálnych olejov, výbušniny

5.A skupina
ns2np3 (N-plyn,P-nekov,As-arzén + Sb-antimon-polokovy,Bi-bizmut-kov)
Výskyt: N 2 :-v atmosf.(78%); NaNO3:-dusičnan sodný (najrozšírenejší minerál N); P:-v prírode len viazaný, minerál apatit; As,Sb,Bi:-málo v prír.
As, Sb, B –málo v prírode; As:- karcinogénne účinky; P,N:–biogénne prvky; P:- kosti; N:- rast
Väzbovosť:- N-3(nitridy), P-3(fosfidy) – najstabilnejšie;
N je 4 väzbový, ostatné aj 5 väzbové
Dusík -všetky 3 skupenstvá možno pripraviť, N2->|N=N|
Výroba:- frakčná destilácia skvapalneného vzduchu
Použitie:- interná atmosféra- ochranná,len z N, surovina a výrobu amoniaku,N2O a NO, zelený pruh
Zlúčeniny:
Amoniak a jeho soli:
-Amoniak:NH3 , bezfarebný plyn, charakteristického zápachu(moč), je schopný viazať sa vodíkovými väzbami podobne ako voda, zásaditý charakter
(NH3+HCL= NH4Cl – chlorid amónny), donor v kompletných zlúčeninách,
Využitie:-výr. kys. Dusičnej (HNO3 ), skvapalnený – hnojivo,farbivo,chladivo; [Cu2(NH3 )4]SO2-
-Soli:-ionový char., NH4Cl -> NH3 + H2O+ + Cl-
-dobre rozpust. Vo vode, pri vyššej teplote sa rozkladajú, 4NH3 + 5O2 ->(700 °C)->4NO + 6H2O(oxidacia,pri vyr. HNO3)

Kyslíkaté zlúč.:
Oxidy: N2 O; NO; N2 O3 ; NO2 ; N2 O5
-sú súčasťou raketových palív, jedovaté, znečisťujú živ.prostredie, kyslé dažde
N2 O: -rajský plyn, malé množ.uspáva a zlepšuje náladu
NO, NO2 :-medziprodukty pri výr. HNO3
N2 O5 :- výr. HNO3
Kyseliny:
HNO3 :-bezfar.kvapalina, oxid.účin. závisiace od oxidácie, neoxiduje zlato a platinu
Lúčovka kráľovska:- zmes HNO3 : HCl = 3 : 1, ultrasilná kys., oxiduje aj zlato
Soli:- dusičnany:-hnojivá
HNO2 :-malý význam

Fosfor:- biely(molekuly P4 ),červený (reťazce Pn ), čierny(vrstvnástrukt.),najreakt.biely-jedovatý
Zlúčeniny:kyslíkaté:-pri horení bieleho->oxidy(P4 O, P4 O10 )
P4 O10 :- silne hygroskopický,vysušovanie látok, vo vode tvorí H3 PO4
H3 PO4 :- pevná kryšt.látka, pri bež.teplote nemá ox.účinky, váčš.kovov sa v nej nerozpúšťa,
Soli: MIH2 PO4 , MIIHPO4 , MIII PO4

Dusíkaté a fosforečné hnojivá:-dusičnan amónny, kvapalné dusík.hnojivá,dusíkaté vápno, síran amónny
-rozkladom prírod.fosforečnanov,treba dbať na zachov.biorovnováhy

4.A skupina
ns2 np2 (C+Si-nekovy,Ge-polok.,Sn+Pb-kovy)
-tuhé látky
Výskyt: C:-diamant,grafit,bigénny,veľa org.zlúčenín,v uhlí,rope,v z.plyne,v podobe minerálov(kalci – CaCO3, magnézium – MgCO3, dolomit – MgCO3 . CaCO3), v atmosf. CO2, 2.najrozšír.prvok v prír.
Si:-v zem .kôre, s kys.a hliníkom; SiO2 – čisté sklo,nerast kremíka,čistý kremeň; kremičitany a hlinikokremičitany v sklár.priem
Ge:-veľmi vzácne v prír.
Sn:-neract cínovec SnO2
Pb:-nerast galenit PbS
Uhlík:homogénne reťazce, - C – C -(jednod.väzba),
- C = C – (dvojitá), - C =- C – (trojitá),oran.zlúčeniny-uhľovodíky,
reaktívnosť:malá, reaktívnejšie sú zlúčeniny(koks,uhlie),oxidáciou koksu vyredukujeme kovy z rúd, Fe2O3 + 3C -> 2Fe + 3CO
využitie:-palivo,v klenot.,vrtné hlavice, elektródy, ceruzky, živoč.uhlie;uhľovodíky(metá.,etán,prop.,bután)
zlúčeniny:
Bezkyslíkaté:
uhľovodíky:-dlhé reťazce C a H, H3C–CH2–CH3(prop)
karbidy:-od CH4; MC-IV ; SiC – karb.kremičitý; Ca2C – karb.vápenatý; CS2 – sírouhlík,jadovatý,dobrá rozpúšť.
kyanidy:-od HCN – kyanovodík,jedovatý; KCN-cyankály,veľmi jed.

Kyslíkaté:
oxidy: CO-jed.plyn,pri nedokonalom spaľovaní uhlia,dreva(nedostatok kyslík.),redukčné účinky, pri výr. Železa; CO2-v atmosf.,oxid.účinky, čiatočne rozpust.vo vode, CO2 + H2O -> H2CO3
kyseliny: H2CO3-slabá nestála kys.,soli-M(HCO3)-rozpust,M2(CO3)-nerozpust, Na2CO3-zmäkčovanie vody,kryštalická sóda; K2CO3-výr.skla; (NH4)2CO3-prášok do pečiva; NaHCO3-sóda bikarbóna

Kremík:-krehká látka
Výroba:-v elektr.peci redukciou krameňa uhlíkom
Použitie:-výr.skla,keramiky,polovodič.súčiastok

3.A skupina:
ns2 np1 (B,Al,Ga,In,Tl)
vlast:-pevné látky; B-nekov; ostat-kovy
výskyt:-len v zlúčeninách, B-ako borax; Al-v zem.kôre ako hliníko-kremičitany,Al2O3 . n H2O-bauxid, Al2O3-korund-čer.(rubín),zel.(smaragd),mod.(zafír),žlt.(topas)

Bór:-
Chem.vlast: podobné ako C a S,tvorba kovalentných zlúčenín,polovodičové,prevaž.3 - väzb.molekuly,schopn. prijímať elek.páry(ako Lewisova kys.),tmavá farba,lask.,veľmi tvrdý,málo reaktívny
-využitie:-boritany-na výr.smaltovaného riadu, glazúr, keramiky, optiky
zlúčeniny: BH3(borán)->B2H6(diborán), delokalyzovaná väzba, e- medzi viac ako dvoma atóm.
Bezkyslíkaté:
halogenidy: BIII X3; majú prázdne orbitaly, môže prijímať elek.páry; BCl3, BF5
Kyslíkaté:-kysel.H3BO3 ako polymér (HBO2)n; veľmi slabé kys.,soli sú boritany
Hliník:-striebrošedý lesklý kov,mäkký,nízka hustota, výborný tepelný a el.vodič, kujný, ťažný, odolný voči korózii, pevnosť zvyšujeme pridaním iného kovu
Výroba:-elektrolýzou tavením jeho zmesi
Chem.vlast:-amforermný(rozpúšť.v kys.aj v hydrox.)
Využitie:-ako dobrý vodič el.prúdu, alobal, dural(ľahký, pevný; Al+Mg+Cu+Mn), aluminotermia-výr.niekt.kovov.
zlúčeniny:
bezkyslíkaté:-vždy v ox.čísle III
halogenidy: AlX3, AlCl3-Lewisova kys.; AlH3-alán; LiAlH4-silné redukčn.účinky,využ.v org chémii
kyslíkaté:
Al2O3-ako absorbčné činidlo v chromatografii; Al(OH)3-pri reakciách s kys.vznikajú soli a s hydrox. vznik.komplexy
Soli: Al2(SO4)3-silná; Al2(CO3)3-slabá; soli silných kys.sú vo vode rozpustné a roztoky sú kyslé; soli slab. kys.majú zásaditý char.ale hneď hydrolizujú
Kamence: MM(SO4)n; NaAl(SO4)2

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk