Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matičné obdobie: Svetovy realizmus

SLOVENSKÁ LITERATÚRA PRECHODNÉHO OBDOBIA OD ROMANTIZMU K REALIZMU
• Spol. podmienky:
1. 1848- revolučný rok, revolúcia porazená, sľuby o rovnoprávnosti národov neuskutočnené
2. 1852-1859- viedenská vláda nastolila absolutistický režim; na čele Alexander Bach – Bachov absolutizmus, Bach zaviedol prísny tlačový zákon, prísnu cenzúru a násilnú maďarizáciu
3. 1849- sú zatvorené Slovenské pohľady a vychádzajú viedenské Slovenské noviny
4. 1847- dohoda medzi štúrovcami a bernolákovcami
5. 1852- Krátka mluvnica slovenská – Martin Hatalla, začínajú vychádzať prvé almanachy Nitra, Concordia, Lipa
6. 1861- vychádzajú Pešťbudínske vedomosti – redaktor Janko Francisci Rimavský
7. 6.-7. jún 1861- Memorandum národa slovenského (v Martine)-obsahuje kultúrne požiadavky – zakladanie škôl, slovenské Okolie (len slovensky) – výsledok: 3 slov. gymnáziá (Martin, Kláštor pod Znievom, Revúca), ktoré zatvorili v roku 1874
8. 1863- vznik Matice slovenskej- prvá celonárodná kultúrna ustanovizeň Slovákov; predseda ŠTEFAN MOYZES a podpredseda KAROL KUZMÁNY; MS bola zatvorená v roku 1875 a po vojne roku 1919 ju opäť otvorili
9. nové politické strany: NOVÁ ŠKOLA- vydávajú Slovenské noviny (Ján Palárik, Koloman Banšel, Pavol Országh Hviezdoslav); Banšel s P. O. H. vydávajú nový almanach NAPRED
10. 1867- podpísaná dohoda Rakúsko-maďarské vyrovnanie
• Predstavitelia: JONÁŠ ZÁBORSKÝ
JÁN PALÁRIK
ĽUDOVÍT KUBÁNI
GUSTÁV KAZIMÍR ZECHENTER – LASKOMERSKÝ

• JONÁŠ ZÁBORSKÝ (1812-1876)
Život: * v zemianskej rodine, študoval v Kežmarku, teológiu v Halle (zoznámil sa tu so Štúrom – konflikt medzi nimi v otázke zemianstva); 1851- ŽEHRY- v staroslovenčine (vyvolal veľký rozruch, štúrovci tvrdili, že použil starú šablónu); od roku 1850 vydáva Slovenské noviny
Tvorba: zbierka: Žehry- je napísaná v staroslovenčine
-začínal ako klasicistický básnik, podľa antiky písal bájky, ódy a básne- zbierka: Bájky, veršovaný náboženský epos: Vstúpenie Krista do raja, próza: Dva dni v Chujave- je postavená na kontraste, má dve časti: I. Deň škaredý- zobrazuje starú zaostalú dedinu Chujavu, ktorá predstavuje prítomnosť; sú v nej staré domy, medziľudské vzťahy ľudí, ktorí hľadajú útechu v alkohole, II. Deň pekný- obsahuje dialóg o reformnej práci slov. inteligencie,; 30 drám (v dráme mal autor výrazné postavenie), ktoré môžeme rozdeliť na: I. drámy z VM a slovensko-uhorských dejín: Bitka pri Rozhanovciach, II. drámy z dejín srbsko-uhorských: Chorvátska Helena, III. drámy z ruských dejín: Boris Godunov,; veselohra: Najdúch- hl. postavy: MAŇUŠA ROJKOVIČOVÁ, GEJZA KOBÓZY
Význam J. Záborského: najstarší kritik svojej doby, odhaľoval slabosti a pokrytectvo nielen vo vládnucich vrstvách, ale aj vo vlastnom národe (kritizuje ľud a inteligenciu);nastúpil etapu kritického realizmu v slovenskej literatúre.Týmto autorom vyvrcholil osvietenecký typ spisovateľov, ktorí vystúpili proti triednemu a národnostnému útlaku.

• JÁN PALÁRIK (1822-1870)
Život: * v učiteľskej rodine vo veľmi chudobnom kraji – na Kysuciach, študoval v Bratislave a v Trnave; vydával časopis Cyril a Metod, v ktorom navrhuje zriadiť slovenské arcibiskupstvo v Trnave alebo v Nitre; v rokoch 1852-1856 vydáva Katolícke noviny, v ktorých obhajuje spisovnú slovenčinu; je prívržencom NOVEJ ŠKOLY
Tvorba: svoje hry vydáva v almanachoch Lipa a Concordia; -veselohry: Inkognito- na motívy Jána Chalupku a hry Kocúrkovo-téma: pomocou humoru a satiry rieši problémy mamonárstva, odnárodňovania a spoločenské pretvárky, Drotár-rieši problémy slovenského ľudu, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch- autor využíva dvojitú zámenu postáv, aby poukázal na charaktery jednotlivých postáv a aby dosiahol komickosť situácie

• ĽUDOVÍT KUBÁNI (1830-1869)
Život: * v rodine učiteľa, študoval v Levoči (Jednota mládeže slovenskej), veľký vplyv na neho mali štúrovci, žil vo veľkej biede; redigoval časopis Hronka -písaný rukou
Tvorba: písal poéziu, prózu, bol kritikom, žurnalistom a prekladateľom; epos z poľských dejín: Radziwillovna, kráľovná poľská- splietajú sa tu politické zápasy s osobnými záujmami; rozpor medzi osobnými a spoločnými záujmami, -poviedka: Mendík- z učiteľského prostredia; hl. postava MENDÍK; poviedka rieši veľké spoločenské konflikty, všíma si len tragikomické príbehy
-hist. román: Valgatha- nedokončený; idea- zbytočnosť boja; autor zobrazuje stroskotanie romantickej lásky na rytierskej cti, povinnosti a zámeroch nepriateľa
Kubániho tvorba tvorí prechod medzi tvorbou štúrovskej generácie a nastupujúcim realizmom. Poukázal na protichodné javy v živote 50.-60.rokov 19. storočia: tradičný ideál a existenčné otázky skutočnosti.
Kubániho hrdina zovšeobecňuje vlastnosti ľudí svojej doby.

• GUSTÁV ZECHENTER-LASKOMERSKÝ(1824-1908)
Život: * v rodine banského úradníka, študoval vo Vacove, Pešti a vo Viedni, nepodľahol romantizmu; záujem o prírodné vedy – lekárska profesia
Tvorba: cestopisy (vlastné príhody a dojmy, umelecké pamiatky...:Zo Slovenska do Ríma ; -píše aj dojmy z výletov, satiru, humoresky a prózy s autobiografiou
-novela: Lipovianska maša- prvky sentimentálneho romantizmu s dokumentárne opisným realizmom; romantická láska medzi Aničkou a Jankom, kde dobro víťazí nad zlom; prvýkrát v slov. lit. nastolená sociálna problematika pohronského železiarskeho robotníctva
-najlepšie dielo: Vlastný životopis- knižne pod názvom Päťdesiat rokov slovenského života- dielo je dokumentárne- kronikárske záznamy vo forme denníka
Zechenter – Laskomerský priniesol do literatúry nové žánre: humoresku, grotesku, besednica, fejtón a anekdotu.
REALIZMUS (19.-20. STOR.)
• Spol. podmienky: koniec 19.
storočia- priemyselná revolúcia (nové technické objavy a vynálezy); zanikol feudalizmus a rozvíja sa kapitalizmus; rozvoj prírodných vied – vzniká nový filozofický smer- pozitivizmus- zakladateľ: AUGUST COMPTE- zdôrazňoval objektívne poznanie skutočnosti a hlásal: pravdivé je iba to, čo sa dá zmyslami overiť a experimentom dokázať; umelecká metóda pozitivizmu je realizmus
• Znaky: 1. filozofia- materialistická- pozitivizmus
2. konflikt- rozpor dvoch antagonistických skupín (buržoázia a ľud)
3. téma- prítomnosť
4. hrdina- obyčajný človek – jeho charakter je ovplyvnený prostredím, v ktorom žije; vytvárajú sa typy
5. prostredie- celá spoločnosť – od podsvetia po najvyššie kruhy buržoázie
6. žánre- epické: svet: romány; u nás: poviedka, novela
7. jazykové prostriedky- súvetia, priama reč, dialógy
8. problém rieši kolektív
• Predstavitelia: Francúzsko: GUSTAV FLAUBERT, GUY DE MAUPASSANT, HONORÉ DE BALZAC, HENRI STENDHAL, EMILE ZOLA; Rusko:FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ,NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ, ANTON PAVLOVIČ ČECHOV, LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
Anglicko: EMILY BRONTËOVÁ,CHARLOTTE BRONTËOVÁ
CHARLES DICKENS Cesko: JÁN NERUDA

• CHARLES DICKENS (1812-1870)
Život: *v chudobnej mnohodetnej rodine úradníka, ako 10-ročný pracoval v továrni, neskôr zapisovateľ na súde a reportér
Tvorba: prvý román: Pamäti klubu Pickwickovcov- zobrazil Anglicko v 19. storočí; zobrazuje putovanie pána Pickwicka a jeho troch priateľov po anglickom vidieku. Pán Pickwick je typ dobráka, čudáka, ktorý chce naprávať krivdy; jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom a pod jeho vplyvom sa mení charakter pána Pickwicka; romány: Oliver Twist- odhaľuje pokrytectvo v spol.; je to obžaloba anglickej zaostalosti v sociálnych otázkach; osirelý chlapec prežíva veľa trpkosti a ponižovania; David Copperfield- autobiografické črty; Malá Dorotka- spoločenské a triedne protiklady; rozprávky: Vianočné knihy- láka k blížnym
• EMILY BRONTËOVÁ (1818-1848)
Tvorba: román: Búrlivé výšiny- realisticky zobrazuje vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku; lásku, čisté ľudské vzťahy strieda nenávisť, nevraživosť a pomsta; autorka vyjadruje protest proti potláčaniu citov, útlaku a pokrytectvu
• CHARLOTTE BRONTËOVÁ (1816-1855)
Tvorba: román: Jana Eyrová- romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky a prekážok, s ktorými sa musela boriť
• HENRI BEYLE (STENDHAL) (1783-1842)
Život: nepriateľ aristokracie, preto bojoval v Napoleonovej armáde, zúčastnil sa niekoľkých významných bitiek, napísal Napoleonov životopis
Tvorba: romány: Červený a čierny- zobrazuje pomery vo Francúzsku v prvej polovici 19. stor.; v konflikte, v ktorom proti sebe symbolicky stojí čierna farba spoločnosti a červená farba ľudskej túžby po plnom a vášnivom živote, Julien Sorel dobrovoľne prehráva
Kartúza parmská, -jeho hrdinovia sú vášniví, nepoddajní ľudia v ustavičnom konflikte so spoločnosťou, v ktorej nemôžu uskutočniť svoje sny, -snaží sa verne zobraziť spoločenské pomery a prehĺbiť psychologickú analýzu
-zásadný odporca kvetnatého štýlu; snažil sa čo najstručnejšie vyjadriť svoje myšlienky
• GUSTAV FLAUBERT (1821-1880)
Život: študoval právo, ale pre chorobu štúdium nedokončil (epilepsia)
-autor, ktorý zobrazuje psychickú krízu človeka vo vtedajšej spoločnosti
Tvorba: romány: Pani Bovaryová- žena vidieckeho lekára túži po veľkej láske, je neverná manželovi, keď nemá peniaze, jej milenci ju opúšťajú; pretože sa nechce stať úžerníkovou milenkou, spácha samovraždu; jej manžel až po jej smrti zisti neveru a tiež zomiera
Citová výchova- láska študenta k vydatej žene

• GUY DE MAUPASSANT (1850-1893)
Život: * v šľachtickej rodine, študoval právo- neukončil, pretože odišiel ako dobrovoľník na front, po vojne pracoval na ministerstve školstva
Tvorba: romány: Miláčik- zobrazil mladého karieristu, ktorému ženy pomôžu vyšvihnúť sa do prostredia vládnucich kruhov, Mont-Oriol- obraz života vyššej spoločnosti; na živote rôznych postáv (sedliaci, lekári, podnikatelia, aristokrati) zosmiešňuje honbu za majetkom
• HONORÉ DE BALZAC (1799-1850)
Život: * vo vidieckej rodine, túžil preniknúť do spoločnosti; jeho otec sa spreneveril pôde a matka bola 32 rokov mladšia od otca; študoval na gymnáziu, vyštudoval právo, bol lenivý, no rád písal (slohové práce písal aj svojim spolužiakom), ako mladík bol výstredný, mal nesmiernu fantáziu a pamäť, vyznal sa vo všetkom, rodičia ho v písaní nepodporovali, jeho sestra mu bola kritikom, zadĺžil sa, a tak začal predávať romány, ktoré mal ešte len v hlave, za 5 rokov napísal 40 románov na objednávku, pracoval systematicky; ako 30-ročný napísal prvé dielo, ktoré nebolo na objednávku (POSLEDNÝ JUAN); zaľúbil sa do staršej poľskej šľachtičnej, s ktorou sa oženil len niekoľko mesiacov pre svojou smrťou; svojim vzhľadom pripomínal Napoleona (malý, tučný, škaredý); za celý život vytvoril 96 románov a v Poľsku a v Rusku bol známejší ako vo Francúzsku
-vrcholný predstaviteľ francúzskeho realizmu
Tvorba: cyklus: Ľudská komédia: I. časť: ŠTÚDIE MRAVOV: Otec Goriot, Sesternica Beta, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán, II. časť: FILOZOFICKÉ ŠTÚDIE: Šagrénova koža, Hľadanie absolútna, III. časť: ANALYTICKÉ ŠTÚDIE: Malé starosti manželstva, Rozmarné poviedky
-romany:Otec Goriot, Gobseck, Tridsaťročná, Eugénia Grandetová, Stratené ilúzie, Príbeh veľkosti a pádu, Bankový dom, Vzbúrenci, Temný prípad, Vidiecky lekár,
Roľníci
Znaky Balzacovho realizmu: 1. jeho postavy ako keby prechádzali z jedného diela do druhého; 2. poukazuje na spoločenskú podmienenosť charakteru; 3. využíva fantáziu, detaily, hlbokú psychoanalýzu; 4. vášne svojich hrdinov stupňuje do extrémnych podôb; 5. jeho postavy sú výnimočné, ale vo svojej jedinečnosti obsahujú prvky typického; 6. témy prináša zo skutočného života; 7. prostredie dôverne pozná; 8. jeho diela sú dynamické (vyvíjajú sa hrdinovia aj spoločnosť)
9. narušuje epickú stavbu, odbočuje od hlavnej témy
• EMILE ZOLA (1840-1902)
Život: * v rodine talianského staviteľa železníc, rodina žila vo finančnej tiesni, pracoval v nakladateľstve
Tvorba: romány: Brucho Pariza - zobrazil ťažké životné a pracovné podmienky robotníkov;Zabijak prostredie hrdinov dobre poznal; venoval sa pozornému štúdiu ich charakteru;Germinal – do popredia sa dostáva sociálny a humanistický akcent
-naturalizmus- úsilie o vystihnutie tzv. životnej pravdy, chápanej v duchu pozitivizmu; človeka zobrazuje ako súčasť prírody

• FIODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ (1821-1881)
Život: * v Moskve v rodine lekára, študoval na gymnáziu, neskôr na vojenskej vysokej technickej škole; pracoval na ministerstve vojny ako projektant; člen krúžku PETRAŠEVSKI- odsúdený, mal byť popravený, ale omilostili ho, štyri roky prežil vo vyhnanstve na Sibíri;
Tvorba: zbierky poviedok: Biedni ľudia- podáva analýzu ponížených a ubiedených ľudí, Zápisky z mŕtveho domu- analýza ľudského utrpenia a obžaloba tých, ktorí toto utrpenie spôsobili; romány: Ponížení a urazení- podáva kritický postoj k nezdravým javom spoločnosti
Idiot- snaží sa vytvoriť kladnú čistú ľudskú postavu
Bratia Karamazovci, Zločin a trest
-zakladateľ moderného psychologického románu, zaoberal sa vnútorným svetom svojich postáv, jeho hrdinovia sú ponížení, urazení a chudobní ľudia
• NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ (1809-1852)
Život:* v chudobnej ukrajinskej rodine, študoval na gymnáziu, pracoval ako úradník, neskôr ako pomocný profesor histórie na univerzite
Tvorba: zbierka poviedok: Večery na laze neďaleko Dikaňky ; cyklus: Petrohradske poviedky- zobrazuje malých nenápadných ľudí- úradníkov
poviedka: Plášť- úradník BAŠMAČKIN
komédia: Revízor- hl. postava CHLESTAKOV
román: Mŕtve duše- zobrazuje ruský vidiek v polovici 19. storočia; hl.hrdina ČIČIKOV- dobrodruh a budúci podnikateľ – cestuje po Rusku a od statkárov skupuje mŕtve duše (mŕtvych nevoľníkov)

• ANTON PAVLOVIČ ČECHOV (1860-1904)
Život: *v kupeckej rodine, od detstva pracoval, aby mohol študovať medicínu
Tvorba: krátke prózy: Chameleón; Smrť úradníka
-bol majstrom v tom, ako prostredníctvom detailu charakterizovať postavu
-vo vážnych poviedkach odhaľuje antihumánnosť spol. pomerov a odsudzuje prejavy morálneho meštiactva
dráma: Čajka; Ujo Váňa; Tri sestry; Višňový sad
-diela nemajú obsiahlu dejovú líniu, zápletky ani tragické vyvrcholenia, -autor zobrazuje obyčajných ľudí a súčasne odhaľuje vážne spoločenské problémy Ruska
-charakteristická vlastnosť: LYRIZMUS
• LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828-1910)
Život: * v šľachtickej rodine, jeho mama z rodu Volkonských; žil v Jasnej Poľane so svojím otcom, keď mal 9 rokov, jeho otec zomrel a vychovávali ho otcove sestry v Kazani; študoval na fakulte orientálnych jazykov, neskôr právo; 1851- odišiel na Kaukaz do vojska; v roku 1853 sa zúčastnil v krymskej vojne, bojoval v oblasti Rumunska; 1857- odišiel do Francúzska, v Paríži sa stretol s Turgenevom, s ktorým nadviazal blízky priateľský vzťah
Tvorba: novela: Kreutzerova sonáta
autobiografická trilógia: Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo; zbierka: Sevastopoľské poviedky- zachytáva rôzne vojnové zážitky; podáva protest proti vojne
epopeja: Vojna a mier ; psychologicko-spoločenský román: Anna Kareninová; román: Vzkriesenie
Charakteristika tvorby: 2. kompozícia románov je veľmi rozvrstvená a členená; 3. veľká epická šírka; 4. zachytáva všetky politické vrstvy a všetky sféry života
5. ruskému človeku sa prihovára prostredníctvom histórie; 6. je tvorcom umeleckých postáv- typov; 7. sympatie prejavuje k hrdinom, ktorí sú ponižovaní, nespokojní, urážaní a pochybovační; 8. svoje postavy veľmi detailne pozná
Anglicko

• JAN NERUDA (1834-1891)
Život: * v Prahe, prežil biedne detstvo
Tvorba: prvá básnická zbierka: Hřbitovní kvítí ;
kniha próz: Arabesky- poviedky z pražského života;
kniha poviedok: Povídky malostranské (Přivedla žebráka na mizinu...)- poviedky dýchajú staropražskou dobovou náladou; vzťahy narúša prospechárstvo, nadradenosť bohatých nad chudobnými

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk