Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Klasicizmus - Romantizmus

KLASICIZMUS(17.-18.stor.)
(dokonalosť.prvotriednosť,detailnosť)
znaky:racionalizmus,objektivizmus,návrat do antiky,hl.postava-vyššia spol.vrstva
vyššie žán.:poézia,óda,elégia,epos,tragédia
nižšie žán.:komédia,bájka,satira
vyššie:
Boileau:O sonete (zaviedol presné prav.veršovania);
Cornedle:Cid (trag.,racional.,láska alebo česť,prekonáva svoje subjekt.postoje);
nižšie:
Moliere:Zdravý-nemocný(Argon),Mizantrop,Lakomec(Harpagon),Škola žien
komédie,Paríž,autor,herec,režis.,riad.divadla,zomrel na javisku pri hraní
Fontaine:Bájky(satira,za obyč.ludi)
divadelná hra:
malý počet postáv,hl.post.-kresť.rytier v službách kráľa,prekanávanie subjekt.pocitov,1 epizodka,1 miesto,krátky časový usek,rezonéri-komentujú dej,12-slabič.verš;
trag.-verše,kom.-proza

OSVIETENECTVO
osvietit rozum na základe pravdy,sloboda myslenia,rovnosť medzi ludmi,vzdelanie v nar.jazykoch,zaklad.škôl,šírenie osvety,šírenie nár.povedomia,všeslovanská vzájomnosť
učebnice,slovníky,náučné a pedagogické diela;
Diderot:Encyklopédia
Dafoe:Robinson Crusoe
Swift:Guliverove cesty
Voltaire:Candidle alebo optimizmus,Prostáčik(poviedka)
Dobrovský:Dejny českého jazyka a literat.,Nemecko-český slovník
Jungman:Slovesnosť,Slovník česko-nemecký
Kramerius:novinár,vydavatel,noviny,kalendáre,popularizoval vedecké poznatky

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE
1.etapa:1780-1820
-tolerančný patent,jaz.centrum Trnava-kat.univer-A.Bernolák,Bernolákovci-za uzákonenie spis.slovenčiny
-1787:uzákonenie bernolákovčiny(západ.nárečie,prvky slovak.češ,fonetický pravopis)
-1789:spolok Slovenské učené tovarišstvo-uplatnenie bernolak.
2.etapa:1820-1835
-1.prúd:-Hollý,Mahuliak,za slovenčinu,Spolok milovníkov reči a liter.slovenskej,Sloven.čitatelský spolok
-2.prúd:-Kollár,Šafárik
-čechoslovakizmus v jaziku,biblická čeština,všeslovanská vzájomnosť
3.etapa:1835-1843
-štúrovci v BA,čistá slovenčina
-1843:uzákonenie spis.slovenčiny(str.nárečie,fonet.pravopis,mäkčenie(ďeťi),bez dvojhlások,slovesá -v,v príd.m. ô,ô=uo,bez ä,ľ,)
4.etapa:1843-1848
-buržoázno-demokrat.revolúcia proti maďar.,1849-potlačená
časopisy,spolky(Tatrín),noviny(Slov.nár.noviny,príloha Orol tatranský,predtým Pešpors.noviny),zborníky(Nitra,Zora)
Bernolák:-kat.kňaz->tajom.arcibiskupskej kancel. v Trnave
-jazykoved.tvorba:Jazokovedno-kritiská rozprava o slov.písmenách, Sloven.gramatika, Slovár, Slov-čes-lat-nem-uhor slovník, Etymológia slovan.slov
Fándly:-1.slov.prozaic.reč v berolák.,v Slov.uč.tovar.,kritik kat.cirkvi
príručky pre roľníkov:Piľní domajšú a poľní hospodár, Zelinkár, Ovčár, Slov.včelár, obrázky,verše,rady
filoz.próza:Dúverná zmlúva medzi mníchem a diáblom (v bernolak,dialóg-Atanázius a Titinilius,krit.kat.cir.-vaľ.majetok,odpustky,za zruš.kláštorov,satira a irónia
Bajza:-vlast.pravopis(poruš.ryt.zákon,mekčenie,čes.výrazy,záp.nárečie),1.sloven.román
René mláďenca príhody a skúsenosti:(dlhé súvetia,sloveso na konci,vsúva hovorov.dialógy,veľa postáv.odbočuje od hl.dej.línie)
1.časť:epika,hľad.stratenej sestry,mnohé krajiny,náhody,happyend,zviklosti národ,náboženstvá
2.časť:po Uhorsku,kritiz.spol.pomery a cirkev,vykorisťovanie,veľké spol.rozdiely,podob.Dúverná zmlúva...
Slovenské dvojnásobné epigramata:krát.vtip.básne,krit.ľud.vlastnosti

KLASICIZMUS V SLOV.LITER
všeslovan.vzájomnosť priti germánom,vodca Rusko
Kollár:Mošovce,ťažké detstvo,školy si platil sám,filológia-Jen v Nem.,filozof.,teolog.,evan.kňaz
ovlpyvnilo:-pozorov.nemec.šovinizmu,najme u mládeže,(vznik myš.všeslov.vzájom.)
-láska k Friderike Schmidtovej(ako Mina),bránila matka,odišiel do Uhor,po 16 rokoch znovu spolu
-evan.kňaz(Budapešť)->profesor,smrť(Viedeň)->prenes.do Prahy
Národná spievanky, O literár.vzájomnosti(rozprava)
Slávy dcéra:-Predspev(žalospev nad minulosť.),Sála(láska),Labe Rén Vltava(hrdí na to že sme slov.),Dunaj(všeslovan.vzáj.),Léthe(nebo),Acheron(peklo)
Hollý:gym BA,teo. TT(kat),veľmi skromný,kňaz v Maduniciach,inšpir.prír.,bernolákovčina,požiar->oslepol(sloven.Homér)->Dobrá voda->smrť
hist.eposy:-veršovaná epika
Svätopluk:1.spev(propozícia),5.sp(antik,radšej zomrieť v boji ako v otroctve*),6.sp(svatba,char.slovan),9.sp(*,Svä. ku slovanom),12.sp(happyend)
Cirilo-metodiáda, Sláv(Čudovia)
žalospevy,Piesne(ody),Selanky(21.lyr.básní,súlad s prír.)
Ján Chalupka:div.hry,starši brat Sama,domáci učitel,teo(Jen)->nem.evan.gym.(Kežmar.)->evan.farár(Brezno),zak.slov.divad.tradície,v LM 1.ochot.divadlo(Kocúrkovo)
veselohry(satira&irónia)
Kocúrkovo:nový učiť.(Sloboda)->všetci ho chcú na svoju stranu,vezme si dcéru star.uč.
Pán z Chudobíc(zeman.,na úpadku),rodina Tesnošilová(str.vrstva,hra na vyš.spol.vrstvu,pod papuč,Anička-rozman.,Honzík-lenivý),
učiteľ Sloboda(inteligencia)
Kocúrkovo(2)-Všetko naopak aneb Anička sa žení a Honzík vdává, Trasolítka, Starúš Plesnivec, Trinásta hodina, Bendegúz
ROMANTIZMUS(18.-19.)
(nereálny,snový,ideálny)
znaky:idealizmus,iracional.,sentimental.,individual.,titanizmus,hl.postava-výnimočný,pre nepochopenie na okraji spoloč.,zbojník,trestanec,autoštilizácia,pesimizmus,kontrasty,rozpor sna a skutočnos.,synkretizmus,konflikty,historizmus

FRANCúZSKY ROMANTIZMUS
Hugo:politik,člen franc.akadémie,titul rytier,vstúpenec monarchie,po revolúcii sa stáva republikánom,pochovaný na Panteóne vo Franc.,veľké spoločen.uznanie
-filoz,polit,social.problémy,zakladateľ roman.,umeleské opisy,úvahy
Na jednej z barikád(túžba po slobode), Báseň kráľom(zb.Legenda vekov,protest) ,Bedári(pesimizmus)

NEMECKý ROMANTIZMUS
autori v združení Búrka a vzdor
Goethe:-z Lipska,bohat.mešť.
Utrpenie mladého Werthera:sentimentálny román,útek na vidiek(neuspokojí ho)
Faust:-veršovaná dráma,výzva k činiridisti pre blaho celého národa
Schiller:-dramatik,tragédie
Zbojníci:-zomiera pre lásku k slobode a spravodlivosti,rozpor sna a skutoč
Úklady a láska:-nenaplnená láska,odpor proti feudálnemu zriadeniu
Villiam Tell:-mala burcovať nemecký národ do boja proti Napoleonovi,za obč.slobody
Heine: zbierky: Nmecko-zimná rozprávka, Obrazy z ciest, Kniha piesní, Časové básne-sliezsky tkáči
ANGLICKý ROMANTIZMUS
Byron:-aristokrat,znechutený aristokraciou->cestuje po krajinách,pomáha v revolúciách,autoštylizácia
Vezeň Chillonský:rozpor sna a skut.,viera v lepšiu spravodlivosť
Shelley:Odpútaný Prométeus(hra,pád nespravodlivej spopločnosti)
Poe:-detektívky,poémy
Havran(veršovaná poéma,temné sily,zlo,pesim.)
Scott: Ivanhoe

RUSKý ROMANTIZMUS
Puškin:šlachtic,proti cárizmu,vo vyhnanstve najvýz.diela,smrť v súboji o zachovanie cti
-poézia,lyrika,verš.dráma,povesti
lyrika:Sloboda, Na Sibír, Dedina(únik z reality do prírody)
verš.dráma:Eugen Onegin(pesim.-nenapln.vzťah,idealizmus, kontrast-rozporuplnosť vo vzťahu,konflikty-kôli žene)
tragédia:Boris Godnov(hist.poema)
roman.poemy:Cigáni, Kaukazský zajatec
hist.povesti:Kapitánova dcéra
poviedky
Piková dáma(medzi poviedkou a poemou)
Lermontov: Na smrť Puškinovu(báseň,konflikt,vydedenec spoločnosti,kt.musel zahynúť)

POľSKý ROMANTIZMUS
Mickiewicz: Óda na mladosť(báseň,nádej v mladej generácii-ona zmaní spravodlivosť)
Pán Tadeáš(epos,hl.hrd.zomiera v boji za národ)

MAĎARSKý ROMANTIZMUS
Petôfi:-sympatizoval so štúrovcami,tí ho nemali radi,zahynul pri utláčaní povstania 48/49,v básňach výzva,túžba a viera
Obeste kráľov(revolučná báseň,strom,konáre=ľud-treba vyrezať koreň)
intínma(ľúbostná)poézia
ČESKý ROMANT.
Mácha:-Praha,právo,filoz,typ.rom.hrdina-chodoba,búril sa v tvorbe
próza:hist.roman.:Krivokľad (husit.obdobie)
romant.próza:Cigáni (predstava o slobode)
poézia:bás.skladby:Máj:-oslava života,odsúdenie nespravod.spol.plnej rozporov
1.spev:očakávanie príjemného,sen-túžba po láske,kontast(láska-smrť Jarmily)
2.spev:-Vilém uvažuje o živ.a smrt.,nad minulosť.,na mladosť
3.spev:-kontrasty(začiatok(ráno)-koniec(smrť),ráno-večer),lúči sa s prír. a vlasťou
4.spev:-spomienky na dávne udalosti,autoštylizácia,opis 1.mája)
intermezzo:-zbor lúpežníkov,predzvesť smrti,beznádej

SLOVENSKá ROMANTICKá POéZIA
spol.pomery:-feudal.v kríze,SVK utláčané Viedňou aj Budapešťou
-v Uhor.národnooslobodzovací boj proti Rak.,na čele Lajoš Košút(trenč.zeman)->násilná maďarizácia->odpor ostatných národ.v Uhor.->opora vo Viedni
-form.slov.intelig.(z vidieka,štud.v BA)
1829:-vznik Spoločnosti česko-slovenskej,zaklad. Karol Štúr,S.Chalupka,Ľ.Štúr nekôr ich predsedom
1837:-uvedená spol.zaniká,vznik.štúrovci
1843:-uzákonenie spis.slovenčiny
-odvolanie štúra z katedry->študenti do Levoče
1.máj 1848:-vyhlásené Žiadosti slov.národa,pred Čier.orlom v LM,jazykovedné,demokrat.,social. požiadavky,predložené viedenskej vláde->zamietnuté
uh.vláda na Štúr.,Hurb.,Hodž. zatykač->utiekli do čes.
sept.1848:-Viedeň,SNR-ozbroj.povstanie proti Uhor.vláde
revolúcia 48/49 potlačená->zruš.všetky demokrat.slobody,niekt.štúrovci sedeli,neskôr pod polic.dozorom
Štúr:Uhrovec 1815,Modra 1856
-polityk,jazykoved.,novinár,spis.,všestranný-,-šúd.hist.,pol.,jazykov. v Halle->námestník na katedre reči a lit. slovenskej
-láska-Mária Pospíšilová-platon.,láska-Adela Ostrolúcka(smrť-tuberk.),smrť matky a brata,zomrel na polovačke-sám sa postrelil,nenaplnený život

básnická tvor.:Dumky večerní(žial nad utrp.Slov.),Smlúva Slovákú(boj za Slovák.aj za vlast.život)
Spevy a piesne:-porevoluč.roky,1.časť-Spevy bohatierske(hist.),2.časť-Spomienky(osob.lyr.,vzdáva sa lásky k Pospíš.,Rozžehnání)
politická:Žiadosti slovenkého národa(uplet.slovenč.v úradoch,autonómia SVK v rámci Uhor.)
jazykoved.:Nárečja slovenskô a potreba písanje v tomto nárečí
Náuka reči slovenskej
1.slov.gramatika,platí dodnes
publicis.:Slovenskie národnie noviny s prílohou Orol tatranský
-hosp.,polit. prob.,zruš.poddanstva
Slovanstvo a svet budúcnosti(pred smrťou)
Chalupka:vzdel.otec->str.škol.->lýceá(Kežm.,Levoč.,BA)->teo.(Vied.,evan),19-ročný v povstaní v PL proti cárizmu,farár v Hornej Lehote,35 revoluč.básní
jánoš.témat.:Kráľoholská(výzva k slobod.,k boju,idealiz-ján.druž-šurovci,blesky=Vied.,Budap.,vatra=sloboda,Kráľova hola=SVK)
Likavký väzeň(Ján.vo vez.,túž.po slobod.,)
protiturec.:Turčín poničan, Boj pri Jelšave
ľudový odboj:Branko(boj.proti meštanom,ochot.zomrieť za vlasť,Tatra,Dunaj=Hranice)
historická.:MOR HO!:neuspešná revoluc.->snaha o zdvih.povedomia slov.,námet od Šafárika-opis boja Samatov proti cis.Konšant.(4.stor.),kt.použ.pokrik Mor ho!
-dej:rímsky cisár príde ku Dunaju pod Devín aby si podmanil slovanov->naproti príde slovan.družina,otázka či v mieri
-rozb.:Dunaj,Tatra=ohraničenie,Riman cár=Budap.,Vied.,junáci=štúro.,slov.národ,ideal.junákov-výzor,nierumil.,pohosť,rovopráv.,túžba po slob
boj-gradácia(anafora,epizeuxa,hypebola),zvukomaľ.,personif.,bás.otáz.,citosl.,priama reč.
-hl.myš:"voľ nebyť ako byť otrokom",túžba po slob.,hrdinstvo
-cár-hanba za svoj.víťaz.("zlatý stolec sa váľa v prachu)=nebez.v ľudoch,kt.túžia po moci
-sylabický verš.systém(dodrž.rovnak.počtu slabík vo veršoch)
Kráľ:LM,meštan,otec-despotickej povahy->ťažké detstvo->útočisko u matky a pri Váhu,najrevolučnejší štúr.
väzenie-pred.revoluc,po revoluc.-mal byť popravený,pod polic.dozorom v advokát.kancel.
balady a piesne:Bojazlivci, Moja pieseň(krásavica pre svoju oýchu stratí milého),
Zakliata panna...:1.časť-kontasty(túžba-real.),vnút.nepokoj,idilický túžob.obraz prír.dedin.rod.kraj

char.Janka-autobiograf.,rozpory.osamelosť,únik do prír,čierna=pesim.,beznádej
pannu može zachrániť iba ten,kto si všetko oblečie naopak a skočí do váhu,zabudne si prevrátiť múť->zomiera
Z.P.V.V.=slov.národ,jazyk,D.J.=J.Kráľ,štúrovci
Povesť(starena,voda), Kvet(donúti vydať sa,zomiera) Skamenelý(poruší slub vernosti->skam.) Kríž a čiapka(balada,mŕtvi)
revoluč.poéz.:Orol vták, Jarná pieseň, Šahy, Duma bratisl., Duma dvoch bratov, Duma slovenská, Báseň slovo, Krasinská pieseň
reflex.lyr.:Dráma sveta(70 básní,krit.sys.):Remeselník(vandruje za prácou)
Hlásnik národa(poslanie spis.)
Sládkovič:-učit.rodina z Krupiny,štúd.v Krup.->ev.lýceum B.Štiav.->lýc.BA->teo.(Hall)->vychov.(Zvol.,v rodine Pišlovcov,láska-M.Pišlová-Marína)
->stret.s man.A.J.Sekovičovou
prilež.básne:MARÍNA:bás.skladba,ľúb.lyr.,odsúdená štúr.-nenárodné dielo,láska nemá v nár.tvorba miesto
námet:láska k Márii Pišlovej,po návrate z Hallu sa dozvedá že rodičia ju donútili vydať sa za bohat.pernikára
baladic.prvky:na vrchu Čertova svatba slávia víly a prich.k nim Mar.-zomiera,kontrast(väzenie-krása milej)
4.spev:rozpor sna(sloboda) a skut.(väzenie)
5.spev:-najdôl.,úvahy o ospravedl.svoj.činov.,o slobode,protiklad.,kontrast(mimo zákon-pre dobro ľudu),paradox,verí vo víť.pravdy a spravod
6.spev:-deň popravi,výzva na modlenie sa za ján-od modlitba za ľud,havran=nepriateľ
7.spev:mŕtvy,lúči sa s krajom,pohľadom spomína na mladosť,rastie túžba pio novom hrdinovi
8.spev:-SVK-zakliate,zánik družiny
9.spev:-"zjavenie Ján",svatba s kráľ.víl=nesmrteľnosť,alegória,baladické prvky,inotaj
(Hory šíre hory-to ich rodné dvory/hole sivé hole-to ic voľné pole/a na tom Kriváni zámok murovaný/ktože tým pod slnkom voľne žiť zabráni?/a ten ich kapitán to je len veľký pán/perečko belavé, červený dolomán/keď ide po hore ako ranné zore/keď ide po lese celý svet sa träsie")


PRÓZA V SLOV.ROMAN.LIT
Kalinčiak:-chud.zeman,práv.,fil.,teo,vychovávať.,pedagóg,štúrovský prozaik
krátka próza s hist.tematikou-tzv.romantická próza:
-historizmus,najčas.M.Čák,intrigy,hl.postavy zomierajú.,najčas.nenaplnená láska
-poviedky a povesti
Púť lásky(povesť,ani láska bez vyš.cielu nemá zmysel), Bratova ruka
romány zo súčasného obdobia:-problém zemianstva
Reštavrácia:-zemianske voľby,kritika zem.,zosmieš.,postup.zánik,veľa nedostatkov
-žarty,humor,satira&irónia,hovorovosť-nárečia,porekadlá,príslovia,pranostiky,situač.komika ("Každé hrable k sebe hrabú")
-nie je možné lokalizovoať

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk