Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika

Mechanická práca: Podmienky:  1.Na teleso musí pôsobiť sila 2.Teleso sa pohybuje po určitej dráhe Vzorec: W=F.s, F=W:s
s=W:F
Jednotka: Joule
1KJ: 1000J
1MJ: 1 000 000J

Výkon -Vykonaná práca za určitý čas
Vzorec:
P=W:t
W=P.t
t=W:P
Jednotka: Watt

Energia
-Pohybová
-Polohová
-Vnútorná

Pohybová- kinetická
Teleso má kinetickú energiu ak sa pohybuje vzhľadom na nejaké iné teleso.

Vzorec:
Ek=m.v:2
m= 2 Ek :v
Jednotka: Joule

Polohová
Vzorec:
Ep=F.s
s= Ep:F
Jednotka: Joule

Vnútorná
Vnútorná energia je celková pohbová a polohová energia Častíc vo vnútri telesa.

Zmeny vnútornej energie telesa:
1.Konaním práce
2.Tepelnou výmenou
3.Tepelnou výmenou vedením
4.Tepelným žiarením
5.Slnečným žiarením

2. Tepelnou výmenou
Je jav pri ktorom častice horúceho telesa odovzdajú čast pohybovej energie časticiam studeného telesa dokým sa teploty oboch telies nevyrovnajú.

Tepelná výmena nastáva:
1. Medzi dvoma telesami
2. Ktoré majú rôznu teplotu
3. Musia sa dotýkať

3.Tepelnou výmenou vedením
Podmenky:
1. Nastáva v jednom telese
2. Teleso má dve Časti
3. Každá časť má rôznu teplotu.

Teplo
-vyjadruje zmenu vnútornej energie telesa.
Vzorec: Q= m.c.Δt
Jednotka: Joule

Ak teleso príjma teplo:
Δt= t-t°
t= Δt+ t°
t°= t-Δt

Ak teleso odovzdáva teplo:
Δt=t°-t
t=t°-Δt
t°=Δt+t

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk