referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Účtovná osnova pre podnikateľov
Dátum pridania: 18.09.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MJUSO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 960
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
Účtovná osnova pre podnikateľov


Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok
011 – Zriaďovacie náklady
012 – Aktivované náklady na vývoj
013 - Softwér
014 – Oceniteľné práva
015 - Goodwill
019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
021 – Stavby
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
026 – Základné stádo a úžitkové zvieratá
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
03 – Dlhodobý nehmotný majetok – neodpisovaný
031 – Pozemky
032 – Umelecké diela a zbierky
04 – Obstaranie dlhodobého majetku
041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
06 – Dlhodobý finančný majetok
061 – Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
063 – Realizované cenné papiere a podiely
065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
067 – Ostatné pôžičky
069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
071 – Oprávky k zriaďovacím nákladom
072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 – Oprávky k softwéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
075 – Oprávky ku goodwillu
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných veci
085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 – Oprávky k základnému stádu a úžitkovým zvieratám
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
091 – Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobé majetok
096 – Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku
097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku


Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál
111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste
12 – Zásoby vlastnej výroby
121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastnej výroby
123 - Výrobky
124 – Zvieratá
13 – Tovar
131 – Obstaranie tovaru
132 – Tovar na sklade a v predajniach
139 – Tovar na ceste
19 – Opravné položky k zásobám
191 – Opravná položka k materiálu
192 – Opravná položka k nedokončenej výroby
193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravná položka k výrobkom
195 – Opravná položka k zvieratám
196 – Opravná položka k tovaru


Účtovná trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze
211 - Pokladnica
213 – Ceniny
22 – Účty v bankách
221 – Bankové účty
23 – Bežné bankové úvery
231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
25 – Krátkodobý finančný majetok
251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku
26 – Prevody medzi finančnými účtami
261 – Peniaze na ceste
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku


Účtovná trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky
311 - Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
32 – Záväzky
321 - Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
331 - Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 – Záväzky v rámci konsolidovanému celku
364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a výkladov
368 – Záväzky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
371 – Pohľadávky z predaja podniku
372 – Záväzky z kúpy podniku
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 – Pohľadávky z prenájmu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 – Nakúpené opcie
377 – Predané opcie
378 – Iné pohľadávky
379 – Iné záväzky
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
381 – Náklady budúcich období
382 – Komplexné náklady budúcich období
383 – Výdavky budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
385 – Príjmy budúcich období
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
391 – Opravná položka k pohľadávkam
395 – Vnútorné zúčtovanie
398 – Spojovací účet pri združovaní


Účtovná trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 – Základné imanie a kapitálové fondy
411 – Základné imanie
412 – Emisné ážio
413 – Ostatné kapitálové fondy
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení
417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 – Nedeliteľný fond k kapitálových vkladov
419 – Zmeny základného imania
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky
421 – Zákonný rezervný fond
422 – Nedeliteľný fond
423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
429 – Neuhradená strata minulých rokov
43 – Výsledok hospodárenia
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
45 – Rezervy
451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatné rezervy
46 – Bankové úvery
461 – Bankové úvery
47 – Dlhodobé záväzky
471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z prenájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
49 – Fyzická osoba – podnikateľ
491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa


Účtovná trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 – Predaný tovar
51 – Služby
511 – Opravy a udržiavanie
512 - Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
52 – Osobné náklady
521 – Mzdové náklady
522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524 – Zákonné sociálne zabezpečenie
525 – Ostatné sociálne zabezpečenie
526 – Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady
53 – Dane a poplatky
531 – Daň z motorového vozidla (Cestná daň)
532 – Daň z nehnuteľnosti
538 – Ostatné dane a poplatky
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 – Predaný materiál
543 - Dary
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 – Odpis pohľadávky
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 – Manká a škody
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť
551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
552 – Tvorby zákonných rezerv
554 – Tvorba ostatných rezerv
555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
558 – Tvorba zákonných opravných položiek
559 – Tvorba ostatných opravných položiek
56 – Finančné náklady
561 – Predané cenné papiere a podiely
562 - Úroky
563 – Kurzové straty
564 – Náklady na precenenie cenných papierov
566 – Náklady na krátkodobé finančný majetok
567 – Náklady na derivátové operácie
568 – Ostatné finančné náklady
569 – Manká a škody na finančnom majetku
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
574 – Tvorba rezerv
579 – Tvorba opravných položiek
58 – Mimoriadne náklady
581 – Náklady na zmenu metódy
582 - Škody
584 – Tvorba rezerv
588 – Ostatné mimoriadne náklady
589 – Tvorba opravných položiek
59 – Dane z príjmov a prevodové účty
591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
595 – Dodatočné odvody dane z príjmov
596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť
598 – Prevod finančných nákladov


Účtová trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
612 – Zmena stavu polotovarov
613 – Zmena stavu výrobkov
614 – Zmena stavu zvierat
62 – Aktivácia
621 – Aktivácia materiálu a tovaru
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 – Tržby z predaja materiálu
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov h hospodárskej činnosti
652 – Zúčtovanie zákonných rezerv
654 – Zúčtovanie ostatných rezerv
655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
658 – Zúčtovanie zákonných opravných položiek
659 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek
66 – Finančné výnosy
661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 - Úroky
663 – Kurzové zisky
664 – Výnosy z precenenia cenných papierov
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 –Výnosy z derivátových operácií
668 – Ostatné finančné výnosy
67 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov
674 – Zúčtovanie rezerv
679 – Zúčtovanie opravných položiek
68 – Mimoriadne výnosy
681 – Výnosy zo zmeny metódy
682 – Náhrady škôd
684 – Zúčtovanie rezerv
688 – Ostatné mimoriadne výnosy
689 – Zúčtovanie opravných položiek
69 – Prevodové účty
697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
698 – Prevod finančných výnosov


Účtovná trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty
701 – Začiatočný účet súvahový
702 – Konečný účet súvahový
71 – Výsledkový uzávierkový účet
711 – Účet ziskov a strát
75 až 79 – Podsúvahové účty


Účtovné triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.