referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Národné hospodárstvo
Dátum pridania: 04.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: moncika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 510
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Národné hospodárstvo je súhrn všetkých individuálnych samostatných hospodárstiev, medzi ktorými existujú určité väzby a vzťahy.
Členenie:
1.odvetvová:
výrobné-poľnohosp., priemysel
nevýrobné-zdravotníctvo, školstvo, kultúra=>poskytujú určitú službu

2.sektorová:
primárny- je najvýznamnejší, lebo ho tvoria odvetvia produkujúce základné suroviny-poľnohosp., lesnistvo
sekundárny- nadvädzuje na primárny sektor,patria sem odvetvia spracovateľského priemyslu- textilný,mäsový
terciálny- všetky druhy služieb- poistovníctvo,banky
kvarciálny-technika, technológia,vedy,výskum,vývoj

3.z hľadiska klasifikácie produkcie:
pôdohospodárska produkcia-poľnohosp., chov rýb, polovnístvo
priemyselná- ťažký a ľahký
stavebníctva- nové výrobky, modernizácia
hotelové a reštauračné služby-internát, kemping
doprava a spoje- všetky druhy dopravy (potrubná, lanovková)
poštové a telekomunikácie
peňažníctvo a poistovníctvo- finančné inštitúty
služby-poradenstvo, výskum, vývoj, prenájom

verejná správa- sudníctvo,úrady práce,polícia školstvo
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť-ambulancie,nemocnice,detoxikačné centre
ostatné služby-krematórium,čistenie odpadových vôd,činnosti politických strán,cirkevné organizácie
4.územného:
8 vyšších územných celkov-Bratislavský,Nitriansky,Trnavský,Trenčiansky,Bansko Bystrický,Žilinský,Košický,Prešovský kraj
79 okresov

Miera nezamestnanosti%=nezamestnanosť:pracovná sila.100 Druhy:cyklická,sezónna,štrukturálna,skrytá

Podnik je samostatná hospodárska jednotka,ktorá využíva výrobné faktory,vyrába výrobky,alebo poskytuje služby určené na predaj,cielom dosiahnúť zisk.
Fungovanie podniku si vyžaduje jeho ekonomickú(znamená,že iný trhový subjekt nezasahuje do činnosti podniku)a právnu samostatnosť(podnikatelia majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektmi).
Obchodný register je zoznam do ktorého sa zapisujú dôležité údaje týkajúce sa podnikateľov.
Založenie a vznik:
1.dobrý nápad-založenie
2.podnikateľský zámer
3.zakladateľský rozpočet
4.vznik podniku-zápisom do obchodného registra,alebo získaním živnostenského oprávnenia.

Majetok:
Dlhodobý(doba použiteľnosti je dlhšia,ako jeden rok):
DHM-kde cena je vyššia ako 30000sk=pozemky,dopr.prostriedky
DNM-ocenenie je vyššie ako 50000sk=softwer,licencia
DP-sú to pohľadávky z dohodnutou dobou
DFM-je obstaraný za účelom dlhodobého uloženia voľných
peňažných prostriedkov=dlhodobé cenné papiere.
Krátkodobý(doba použiteľnosti je najviac jeden rok):
Zásoby-umožňujú plynulosť podnikového transformačného procesu=materiál,suroviny,tovar,výrobok
KP-predstavujú určitý nárok podniku voči odberateľom
KFM-jeho charakteristikou črtou je likvidita=hotovosť,ceniny,bankový účet,krátkodobé cenné papiere

Mzda:
1.časová,
2.úkolová-teljesítménybér,
3.podielová-tarifabér,
4.hrubá-nyers(levonják az adót+abiztosítást),
5.čistá,
6.nominálna-vyjadrená v peniazoch
7.reálna-vyjadruje množstvo tovarov,ktoré si môže pracovník kúpiť za svoju mzdu.
Prácnosť=kus:čas

Činnosti:
1.činnosti zamerané na zabezpečenie podnikového transformačného procesu výrobnými faktormi:
zásobovacia činnosť-jej úlohou je zabezpečiť transformačný proces potrebnými zásobami v potrebnom množstve,kvalite a sortimente.Zahŕňa:nákup(objednávka,dodací list,faktúra),preprava,skladovanie(príjemka,výdajka,skladová karta)
investičná činnosť-jej úlohou je zabezpečiť pre podnik potrebný dlhodobý majetok.Obstanie majetku je investovanie(čisté investície-nové druhy majetku;obnovovacie-slúžia na obnovu už existujúceho)
personálna činnosť-Zahŕňa:
získavanie pracovníkov;výber zamestnancov
;zamestnávanie-vzniká pracovný pomer na základe pacovnej zmluvy,pracovný pomer je pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom.;
starostlivosť-školenia, stravovanie, kurzy, bezpečnosť odmeňovanie zamestnancov-mzda; skončenie pracovného pomeru

2.činnosti súvisiace podnikových výkonov:výrobná činnosť 3.činnosti súvisiace s realizáciou podnikových výkonov:
odbyt-predstavuje závračnú fázu transf.procesu,je to vlastne predaj.Do odbytových činnosti patrí aj marketing.Cielom je zvýšiť dopyt po výrobkoch,v záujme čoho podnik využíva nasledovné nástroje(6P)-sú to marketingové nástroje alebo marketingový mix
1.PRODUCT-výrobok,
2.PRICE-cena,
3.PLACE-miesto predaja,
4.PROMOCION-podpora predaja,
5.PEOPLE-ľudia,
6.PACKET-balenie

Finančná činnosť-podnik musí každú činnosť financovať,zabezpečiť potrebné finančné prostriedky.Na financovanie podnik môže využívať širokú škálu finančných zdrojov.
Členenie:
podľa času
1.krátkodobé-krátkodobé úvery
2.dlhodobé-dlhodobé úvery
podľa vlastnistva
1.vlastné zdroje-zisk=príjmy-výdavky
2.cudzie-úver,dotácia

Osobitné zdroje financovania:
1.leasing-
operatívny-má krátkodobý charakter(počítače,práčky);
finančný-má dlhodobý charakter(dopr.prostriedky,byty,stavby) 2.factoring-znamená odkúpenie krátkodobých pohľadávok 3.forfaiting-odkúpenie dlhodobých pohľadávok
 
Podobné referáty
Národné hospodárstvo GYM 2.9314 1326 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9874 1200 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9554 537 slov
Národné Hospodárstvo SOŠ 2.8885 1029 slov
Národné hospodárstvo SOŠ 2.9891 959 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.