referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Riadenie školstva - zhrnutie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 597
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
samostatnosti škôl, obmedzil narušovanie práce škôl
Humanizácia je základnou východiskovou zásadou riadenia školy, ide o vlastné sebazdokonaľovanie, sebazaprenie, sebarealizáciu, ušľachtilé postoje a vzťahy k iným ľuďom (treba zmeniť prístup k žiakovi); reprezentuje postup od človeka formovaného administratívno-direktívnym systémom k človeku tvorivému, slobodnému, iniciatívnemu, hlboko morálnemu (najlepší sebariadiaci systém);.integrita osobnosti sa formuje od útleho detstva; SEKTY: 1.cirkevné (jehovisti, cientologická c., adventisti) 2.psychoterap.: hypnóza (len odborník v nemocnici→inak vymývanie mozgu, vyvolanie duševnej choroby 3.komerčné (Herbalife) 4.politické (Európska robotnícka strana)
Demokratizácia riadenia -cieľ - rozvoj osobnosti každého jednotlivca, v ktorom sa zlučuje jeho individuálna sloboda s mravným poriadkom, spoločenskými potrebami; je plná protikladov: pôsobnosť samosprávy sa nekoncipuje súbežne s pôsobnosťou štátnej správy, liberalizovať al. socializovať výchovu a vzdelanie, sloboda vzdelávania versus vzdelávanie štátom, sloboda žiaka - vyučovanie zo strany učiteľa ako akt donucovania, sloboda žiaka - autorita učiteľa - disciplína, štátne školy - súkromné školy, autonómia školy - kontrola zo strany štátu, autonómia učiteľa - riadiaca práca školy.; demokracia→ práva a povinnosti rodičov a detí (u nás: útoky na učiteľa – verbálne, Rómovia i fyzické deti+rodičia); atonómia školy: štát. inšpekcia, riadiaca práca, učitelia+vedúci komisií
V súčasnosti rady školy nepracujú, ich úlohy: hodnotiť hospodárenie škôl, hodnotiť výsledky vo výchove a vzdelávaní (zvlášť vo výchove mimo vyučovania), koordinovať, zabezpečovať spoluprácu mimoškolských učiteľov so školou (rodičov, záujmových, spoločenských organizácií, kultúrnych zariadení), zabezpečovať ochranu plynulej práce škôl, ochranu pred škodlivými vplyvmi, pri zabezpečovaní školskej dochádzky→šk. rada=systém, kt. treba udržať;
Efektívnosť riad. školy : cieľavedomé vedenie školy riaditeľom, angažovanosť zástupcu riaditeľa, veľký podiel učiteľov na príprave obsahu a organizácie výučby(30% sami), zhodu medzi učiteľmi pri vykonávaní profesijných povinností, presnú štruktúru času každého vyučovacieho dňa, intelektuálne náročné vyučovanie, výraznú pracovnú atmosféru školy, sústredenosť vyučovania na dané témy, pozitívna diskriminácia (redukcia učeb. látky→prispôsobenie sa úrovni detí), maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, časté hodnotenie výkonov žiakov, intenzívnu spoluprácu s rodičmi, príjemné prostredie (klímu) školy pre žiakov i učiteľov, intelektuálne náročné vyučovanie: výrazná prac. atmosféra. Každý učiteľ je samostatným, svojprávnym subjektom; (feminizmus – chýbajú muži-učitelia, kt. majú dobrý vplyv
Pedagogická rada je poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy, má 1. pripravovať kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľa pri schvaľovaní triednych učiteľov, schvaľovaní rozdelenia učebných úväzkov a rozvrhu hodín, schvaľovaní odborno-metodických komisií, schvaľovaní klasifikácie správania žiakov, hodnotení, odmeňovaní a vyznamenávaní učiteľov a pod. 2.aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov ( perspektívny plán rozvoja školy, ročný plán práce, organizačný poriadok, hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce) 3.predkladať návrhy na závažné zmeny v oblasti odborno-pedagogickej 4.pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilovať sebareflexiu učiteľa; empatia (=vcítiť sa do cítenia druhých.); prosociálna výchova (=darcovstvo krvi – bez nároku na odmenu)
riaditeľ školy má 1.posilňovať samostatnosť, prvky sebariadenia v práci jednotlivcov, ale najmä orgánov školy, 2.orientovať sa viac na nepriame riadenie, získavanie a vedenie ľudí k práci, 3.pred priamym riadením výchovno-vzdelávacích činností, 4.viesť ľudí predovšetkým k schopnosti hodnotiť, riadiť vlastnú prácu, 5.rozvíjať viac horizontálne vzťahy založené na spolupráci, 6.koordináciia kooperácii pred vzťahmi podriadenosti, 7.prechádzať od drobnej organizačnej činnosti k premyslenej organizátorskej a reflexívnej hodnotiacej činnosti.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.