Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Riadenie školstva - zhrnutie

jednotný šk systém (1948 Pavlík) – platný do 1990, potom školy(všetky pod štátnym dozorom, rovnaká dotácia na každé dieťa: 1 štátne, 2 cirkevné (výhoda: peniaze priamo z ministerstva), 3 súkromné; V demokrat. spoločn. má každý právo na vzdelanie. Podľa Ústavy SR z roku 1992 občania majú právo na bezplatné vzdelávanie na ZŠ a SŠ. Školská dochádzka je povinná; význam vzdelávania – je faktorom rozvoja vedy, techniky, kultúrneho a sociálneho pokroku spoločnosti. Vzdelanie je investícia, ktorá môže napomáhať k ekonomickému rastu
Výchovno-vzdelávacie zariadenia sa delia: 1.zar.pre vých. a vzdel. detí predškolského veku(MŠ, jasle) 2.zar. pre vých. a vzdel. mládeže školského veku 3.zar. pre vých. a vzdel. dospelých.
neformálne štúdium=samoštúdium; školská rada=orgán, kt. pomáha riadiť školu (5-15 členov, aj žiaci 2.a3.roč), vyberá typ na riaditeľa; vzdelávanie učiteľov, rekvalifikácia (1.kvalif. skúška – napísanie práce na danú tématiku s dozorom, 2 oponenti, 2.=doktorát)
ŠKOL.KLUBY: 30detí + vedúci šk. klubu (popl. určí škola); veľa voľ. času→drogy+iné neduhy; centrá voľného času (krúžky) – 10 alebo 12 mes/v roku; škola v prírode – malo by absolvovať každé dieťa 10 dní (mimo bydliska), ak by došlo k ekolog. havárii→musí byť zabezpečená
RODINY: úplne, neúplne, asociálne, disociálne, alkoholické, nealkoholické, kriminogénne (infikovanie detí, kradnú rodičom na alkoh), pokritecké (typ Makarenko – lepšie rozviesť); 1,3 dieťaťa na 1 manž. pár, 80% ženy vo Švédsku singl;
ŠPECIÁLNE VÝCHOV. ZARIADENIA: zar. výchovnej prevencie, centrum výchovnej a psycholog. prevencie, liečebno-výchov. sanatórium, diagnostické centrum, zariad. náhradnej výchovy, detský domov, polepšovne, redukačný dets. domov, profesionálna náhrad. vých., samostatná výchov. skupina; DOMOVY -4mes. sa matka neozve→uvažuje sa o adopcii→centrum nádeje; SR: 80 detsk. dom. = 3800detí (1 dieťa=16-18 tis/1 mes; DD rodinného typu→4x15 detí; POLEPŠOVNE – promatóm=alternatívne tresty (vo voľ. čase- verejno-prospeš. práce), promatór=dozorca; PSYCH. PREVEN.: psycholog. poradne, 4% homosexuálov; AUTISTICKÉ DETI: - špec. starostl., u Rómov sa stretávame so zeleným zákalom – eliečiteľný, Daw. syn. nie; REDUKAČ. DOMOV –nedoriešená otázka, 1. deti tam prichádzajú 2. škola priamo tam; profes. náhr. výchova v rodine (Zlatovce, UNESCO); ŠPEC. SKUPINA PRE DETSK. INTEGRAČ. CENTRUM – odbor: pedagogika; pedagógovia, psychiatri, internisti,; výchov. poradca, školský psychológ (pre 3-4 školy, optimum: každá škola), škol. špec. pedagóg= hudba budúcnosti ŠTÁT. JAZYK. ŠKOLA – jazyk príprava, každý občan SR môže vykonať skúšku, ŠTÁT. STENOGRAF. ÚSTAV- prebiehajú rokov. o jeho zrušení; ŠKOLSKÉ ÚČEL. ZARIADEN.: 1.školské stravovacie, 2.praktické vyučovacie
PEDAGOG. PRACOVNÍK: odb. spôsob.: súbor odbor. vedomstí, zručností a návykov získaných na SŚ, VŚ, Odbor. prax PEDAG. SPOSOBILOS´T- vedomosti v oblasti špeciál. pedagogiky, liečebnej pedag (Helios, Lúčiná), psychológie, didaktiky odb. predmetov, schopnosti a zručnosti, kt. sú nevyhnutné na výkon pedag činnosti (SŚ, VŚ, vychovávateľstvo, učiteľstvo, doplň. štúdium)
ŠTÚD. ODB. VYCHOVÁV + UČITEĽSTVO – získanie odbornej i pedagog spôsobilosť; absolvov. neučiteľ. odb. predm. získavajú ped. pracovníci len odbornú spôsobilosť a pedagog si doplnia v doplň. pedag. štúdiu; - na získanie ped. spôs. je treba najneskôr do 2 rokov prvého vzniku prac. pomeru pedag. pracovníka a skončiť najneskôr do 4 rokov prac. pomeru; ŠPEC. PEDAG –dokončiť doplňujúce štúdium; PEDAGOG PRAX = priama pedagog. činnosť na ZŠ, špec. školách, Špec. SŠ, špec. vých. zar. , ZVŠ;
bezplat. šk. vzdel.: umelecké školy, SŠ, ZŠ (št+cirk+súkr), financov. podľa osobit. predpisu (vyšš. územné celky a i.); náhrad. výchova – platí vyživovacia povinnosť!, Cetrá voľ. času 50,–Sk
štandardizácia vzdelávania:1 vymedzenie obsahu učiva, a to najmä jeho jadra, ktoré sa nazýva základné, kmeňové a pod., 2. stanovenie vzdelávacích štandardov, a to cieľových i hodnotiacich (evalučných), 3.zriadenie inštitúcií, ktoré sú potrebné pre tvorbu týchto dokumentov, ich kontrolu a hodnotenie.
RIADENIE ŠKOLSTVA -R. škôl a šk. zariadení - súčasť celkového systému riadenia školstva, v užšom ponímaní ako vnútorné riadenie. R. smeruje k tomu, aby riadení sa predovšetkým riadili sami. Vnút.RŠ= veľmi rozsiahly a zložitý komplex činností, ako sú: 1.riadenie procesov, výchovno-vzdelávacích činností a ich výsledkov 2. vedenie pedagogických pracovníkov 3.ekonomické riadenie 4. utváranie materiálno-technických podmienok 5. riadenie styku školy s okolím. organizácia riadenia šk. = vonkajšia úprava škôl, organizačný systém škôl, štrukturálne usporiadanie jednotlivých stupňov, druh a typov škôl, celý systém ich riadenia, ktoré sa zúčastňujú na realizovaní úloh školskej výchovy a vzdelávania.
Novela Zákona č. 171/1990 Zb. o ZŠ a SŠ: utvoril podmienky pre pluralitný rozvoj školstva, utvoril podmienky na posilneniesamostatnosti škôl, obmedzil narušovanie práce škôl
Humanizácia je základnou východiskovou zásadou riadenia školy, ide o vlastné sebazdokonaľovanie, sebazaprenie, sebarealizáciu, ušľachtilé postoje a vzťahy k iným ľuďom (treba zmeniť prístup k žiakovi); reprezentuje postup od človeka formovaného administratívno-direktívnym systémom k človeku tvorivému, slobodnému, iniciatívnemu, hlboko morálnemu (najlepší sebariadiaci systém);.integrita osobnosti sa formuje od útleho detstva; SEKTY: 1.cirkevné (jehovisti, cientologická c., adventisti) 2.psychoterap.: hypnóza (len odborník v nemocnici→inak vymývanie mozgu, vyvolanie duševnej choroby 3.komerčné (Herbalife) 4.politické (Európska robotnícka strana)
Demokratizácia riadenia -cieľ - rozvoj osobnosti každého jednotlivca, v ktorom sa zlučuje jeho individuálna sloboda s mravným poriadkom, spoločenskými potrebami; je plná protikladov: pôsobnosť samosprávy sa nekoncipuje súbežne s pôsobnosťou štátnej správy, liberalizovať al. socializovať výchovu a vzdelanie, sloboda vzdelávania versus vzdelávanie štátom, sloboda žiaka - vyučovanie zo strany učiteľa ako akt donucovania, sloboda žiaka - autorita učiteľa - disciplína, štátne školy - súkromné školy, autonómia školy - kontrola zo strany štátu, autonómia učiteľa - riadiaca práca školy.; demokracia→ práva a povinnosti rodičov a detí (u nás: útoky na učiteľa – verbálne, Rómovia i fyzické deti+rodičia); atonómia školy: štát. inšpekcia, riadiaca práca, učitelia+vedúci komisií
V súčasnosti rady školy nepracujú, ich úlohy: hodnotiť hospodárenie škôl, hodnotiť výsledky vo výchove a vzdelávaní (zvlášť vo výchove mimo vyučovania), koordinovať, zabezpečovať spoluprácu mimoškolských učiteľov so školou (rodičov, záujmových, spoločenských organizácií, kultúrnych zariadení), zabezpečovať ochranu plynulej práce škôl, ochranu pred škodlivými vplyvmi, pri zabezpečovaní školskej dochádzky→šk. rada=systém, kt. treba udržať;
Efektívnosť riad. školy : cieľavedomé vedenie školy riaditeľom, angažovanosť zástupcu riaditeľa, veľký podiel učiteľov na príprave obsahu a organizácie výučby(30% sami), zhodu medzi učiteľmi pri vykonávaní profesijných povinností, presnú štruktúru času každého vyučovacieho dňa, intelektuálne náročné vyučovanie, výraznú pracovnú atmosféru školy, sústredenosť vyučovania na dané témy, pozitívna diskriminácia (redukcia učeb. látky→prispôsobenie sa úrovni detí), maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, časté hodnotenie výkonov žiakov, intenzívnu spoluprácu s rodičmi, príjemné prostredie (klímu) školy pre žiakov i učiteľov, intelektuálne náročné vyučovanie: výrazná prac. atmosféra. Každý učiteľ je samostatným, svojprávnym subjektom; (feminizmus – chýbajú muži-učitelia, kt. majú dobrý vplyv
Pedagogická rada je poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy, má 1. pripravovať kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľa pri schvaľovaní triednych učiteľov, schvaľovaní rozdelenia učebných úväzkov a rozvrhu hodín, schvaľovaní odborno-metodických komisií, schvaľovaní klasifikácie správania žiakov, hodnotení, odmeňovaní a vyznamenávaní učiteľov a pod. 2.aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov ( perspektívny plán rozvoja školy, ročný plán práce, organizačný poriadok, hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce) 3.predkladať návrhy na závažné zmeny v oblasti odborno-pedagogickej 4.pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, posilovať sebareflexiu učiteľa; empatia (=vcítiť sa do cítenia druhých.); prosociálna výchova (=darcovstvo krvi – bez nároku na odmenu)
riaditeľ školy má 1.posilňovať samostatnosť, prvky sebariadenia v práci jednotlivcov, ale najmä orgánov školy, 2.orientovať sa viac na nepriame riadenie, získavanie a vedenie ľudí k práci, 3.pred priamym riadením výchovno-vzdelávacích činností, 4.viesť ľudí predovšetkým k schopnosti hodnotiť, riadiť vlastnú prácu, 5.rozvíjať viac horizontálne vzťahy založené na spolupráci, 6.koordináciia kooperácii pred vzťahmi podriadenosti, 7.prechádzať od drobnej organizačnej činnosti k premyslenej organizátorskej a reflexívnej hodnotiacej činnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk