referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Riadenie školstva - zhrnutie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 597
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
jednotný šk systém (1948 Pavlík) – platný do 1990, potom školy(všetky pod štátnym dozorom, rovnaká dotácia na každé dieťa: 1 štátne, 2 cirkevné (výhoda: peniaze priamo z ministerstva), 3 súkromné; V demokrat. spoločn. má každý právo na vzdelanie. Podľa Ústavy SR z roku 1992 občania majú právo na bezplatné vzdelávanie na ZŠ a SŠ. Školská dochádzka je povinná; význam vzdelávania – je faktorom rozvoja vedy, techniky, kultúrneho a sociálneho pokroku spoločnosti. Vzdelanie je investícia, ktorá môže napomáhať k ekonomickému rastu
Výchovno-vzdelávacie zariadenia sa delia: 1.zar.pre vých. a vzdel. detí predškolského veku(MŠ, jasle) 2.zar. pre vých. a vzdel. mládeže školského veku 3.zar. pre vých. a vzdel. dospelých.
neformálne štúdium=samoštúdium; školská rada=orgán, kt. pomáha riadiť školu (5-15 členov, aj žiaci 2.a3.roč), vyberá typ na riaditeľa; vzdelávanie učiteľov, rekvalifikácia (1.kvalif. skúška – napísanie práce na danú tématiku s dozorom, 2 oponenti, 2.=doktorát)
ŠKOL.KLUBY: 30detí + vedúci šk. klubu (popl. určí škola); veľa voľ. času→drogy+iné neduhy; centrá voľného času (krúžky) – 10 alebo 12 mes/v roku; škola v prírode – malo by absolvovať každé dieťa 10 dní (mimo bydliska), ak by došlo k ekolog. havárii→musí byť zabezpečená
RODINY: úplne, neúplne, asociálne, disociálne, alkoholické, nealkoholické, kriminogénne (infikovanie detí, kradnú rodičom na alkoh), pokritecké (typ Makarenko – lepšie rozviesť); 1,3 dieťaťa na 1 manž. pár, 80% ženy vo Švédsku singl;
ŠPECIÁLNE VÝCHOV. ZARIADENIA: zar. výchovnej prevencie, centrum výchovnej a psycholog. prevencie, liečebno-výchov. sanatórium, diagnostické centrum, zariad. náhradnej výchovy, detský domov, polepšovne, redukačný dets. domov, profesionálna náhrad. vých., samostatná výchov. skupina; DOMOVY -4mes. sa matka neozve→uvažuje sa o adopcii→centrum nádeje; SR: 80 detsk. dom. = 3800detí (1 dieťa=16-18 tis/1 mes; DD rodinného typu→4x15 detí; POLEPŠOVNE – promatóm=alternatívne tresty (vo voľ. čase- verejno-prospeš. práce), promatór=dozorca; PSYCH. PREVEN.: psycholog. poradne, 4% homosexuálov; AUTISTICKÉ DETI: - špec. starostl., u Rómov sa stretávame so zeleným zákalom – eliečiteľný, Daw. syn. nie; REDUKAČ. DOMOV –nedoriešená otázka, 1. deti tam prichádzajú 2. škola priamo tam; profes. náhr. výchova v rodine (Zlatovce, UNESCO); ŠPEC. SKUPINA PRE DETSK. INTEGRAČ. CENTRUM – odbor: pedagogika; pedagógovia, psychiatri, internisti,; výchov. poradca, školský psychológ (pre 3-4 školy, optimum: každá škola), škol. špec. pedagóg= hudba budúcnosti ŠTÁT. JAZYK. ŠKOLA – jazyk príprava, každý občan SR môže vykonať skúšku, ŠTÁT. STENOGRAF. ÚSTAV- prebiehajú rokov. o jeho zrušení; ŠKOLSKÉ ÚČEL. ZARIADEN.: 1.školské stravovacie, 2.praktické vyučovacie
PEDAGOG. PRACOVNÍK: odb. spôsob.: súbor odbor. vedomstí, zručností a návykov získaných na SŚ, VŚ, Odbor. prax PEDAG. SPOSOBILOS´T- vedomosti v oblasti špeciál. pedagogiky, liečebnej pedag (Helios, Lúčiná), psychológie, didaktiky odb. predmetov, schopnosti a zručnosti, kt. sú nevyhnutné na výkon pedag činnosti (SŚ, VŚ, vychovávateľstvo, učiteľstvo, doplň. štúdium)
ŠTÚD. ODB. VYCHOVÁV + UČITEĽSTVO – získanie odbornej i pedagog spôsobilosť; absolvov. neučiteľ. odb. predm. získavajú ped. pracovníci len odbornú spôsobilosť a pedagog si doplnia v doplň. pedag. štúdiu; - na získanie ped. spôs. je treba najneskôr do 2 rokov prvého vzniku prac. pomeru pedag. pracovníka a skončiť najneskôr do 4 rokov prac. pomeru; ŠPEC. PEDAG –dokončiť doplňujúce štúdium; PEDAGOG PRAX = priama pedagog. činnosť na ZŠ, špec. školách, Špec. SŠ, špec. vých. zar. , ZVŠ;
bezplat. šk. vzdel.: umelecké školy, SŠ, ZŠ (št+cirk+súkr), financov. podľa osobit. predpisu (vyšš. územné celky a i.); náhrad. výchova – platí vyživovacia povinnosť!, Cetrá voľ. času 50,–Sk
štandardizácia vzdelávania:1 vymedzenie obsahu učiva, a to najmä jeho jadra, ktoré sa nazýva základné, kmeňové a pod., 2. stanovenie vzdelávacích štandardov, a to cieľových i hodnotiacich (evalučných), 3.zriadenie inštitúcií, ktoré sú potrebné pre tvorbu týchto dokumentov, ich kontrolu a hodnotenie.
RIADENIE ŠKOLSTVA -R. škôl a šk. zariadení - súčasť celkového systému riadenia školstva, v užšom ponímaní ako vnútorné riadenie. R. smeruje k tomu, aby riadení sa predovšetkým riadili sami. Vnút.RŠ= veľmi rozsiahly a zložitý komplex činností, ako sú: 1.riadenie procesov, výchovno-vzdelávacích činností a ich výsledkov 2. vedenie pedagogických pracovníkov 3.ekonomické riadenie 4. utváranie materiálno-technických podmienok 5. riadenie styku školy s okolím. organizácia riadenia šk. = vonkajšia úprava škôl, organizačný systém škôl, štrukturálne usporiadanie jednotlivých stupňov, druh a typov škôl, celý systém ich riadenia, ktoré sa zúčastňujú na realizovaní úloh školskej výchovy a vzdelávania.
Novela Zákona č. 171/1990 Zb. o ZŠ a SŠ: utvoril podmienky pre pluralitný rozvoj školstva, utvoril podmienky na posilnenie
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.