referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Základy ekonómie
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sgh
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 853
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
6.EKONOM.ÚLOHA ŠTÁTU= zabezpečiť v ekonomike ekonom.stabilitu, efektívnosť trhovej ekon a dôchodkovú rovnosť; Ekonomický cyklus (kolísanie reálneho produktu okolo potenciálneho) sa skladá 4 častí: stúpa ( expanzia), stabilná (vrchol), klesá ( recesia), dno. hospodárska politika= súhrn cieľov, nástrojov, procesov a opatrení štátu v jednotl. oblastiach ekonom. v danom období, má svoje ciele v makroekonomike; vláda= výkonn orgán štátu (najdôlež subjekt hosp politiky)Ciele hosp polit: 1. krátkodobé, strednodobé (1-5r), dlhodobé (5-10r) 2.(z hľadiska stability) zamestnanosť, cenová stabilita, ekonomický rast, rovnováha plat bilancie, optimálne rozdeľovanie dôchodkov; cenová stabilita=vláda sa snaží zabrániť cenovým výkyvom;; Nástroje hospod politiky: 1.monetárna politika NBS reguluje stabilitu meny (množstvo peňazí vobehu): a)reguláciou diskont. sadzbyexpanzívna pol.(zniž.úrok. sadzby)-statické b)stanoveni povinn. min. rezerv (určuje NBS)-statické c)obchodovanie na voľnom trhu - dynamické 2.fiškálna (rozpočtová) – prím. a výd.ŠRvplyv na E. ŠR- centralizov. fond peňaž. prostried., bilancia prjm. a výd. (rozp. obd. 1 r formou zákona); zvyš. daní – hranica; výdavky – do nezis. sfér (školstvo, zdrav.), obranu, správu hl. cieľ: príjmy=výdavky (prebytok, deficit) príjmy: A.nedaňové (povin. príspevky,clá,poplatky) B.daňové: a)priame (z príjmu a majetkové-nehnuteľn.,dedič.,cestná) b)nepriame (univerzálne-DPH, selektívne-spotreb.dane,z liehu,mazív,tabak); št. deficit po 31.12ŠTÁT DLH –dôsledok deficitného financovania štátneho rozpočtu; vplyv deficitu 1 negatívne na spotrebu 2 pozitívne na investovanie; stabilizátory: 1.progresívna daň z príjmov 2.poistenie v nezamestnanosti 3.subvencie cien poľnohosp produktov 4.štátny výkup poľnohosp prebytkov; diskrétna finanč. politika=regulovať príjmy obyvateľstva prostredníctvom daní
7.PENIAZE, BANK. SYST plnohodnotné p=hmotnosť kovu=s hodnotou vytlačenou na minci; funkcie peňazí: 1 výmenná 2 zúčtovacia (v účtovníctve) 3 f. uchovávateľa hodnoty; zach. hodnoty: drahé kovy, umelecké predmety, nehnuteľnosti; peniaze dnes: papier., mince, depozitné p., „skoro peniaze“ (terminované depozitá, depozitá) peňaž. deriváty: M1 – hotovostné (depozitné) peniaze, rýchlo dostupné M2 – terminované vklady s výpovednou hodnotou M3 – termin. vklady veľkých porporácií, ktoré majú ešte nižšiu likviditu ako M2, L-likvidné aktíva (cenné papiere) D-úvery; BANKY: 1 NBS (emisná) –jak vytvorí zisk +v ŠR, ale nie je to jej úloha 2.obchodné komerčné banky 3ďalšie peňaž ústavy (Slov. sporiteľňa) – so špec. poslaním Inflácia: prejav E. nerovnováhy, akékoľvek zvýšenie cenovej hladiny meranej idexom spotrebiteľských cien za urč. obd. ( mesiac, rok, štvťrok); miera infl; Index spotrebiteľských cien – CPI. Mieru inflácie: MI =  CPI/ CPIo x 100 ( % ) a)mierna(1-9%,ekonom. prijateľná), b)cválajúca (10 –100%, hospodárske i sociálne problémy), c)hyperinfl. 1000%.dezorganizáciu ekonomiky+ úplný rozpad peňaž. syst. krajiny INAK: a)skrytá-nik nevie, stúpajú ceny tovarov v spotrebiteľ koši b)potláčaná – eliminuje ju vláda c)zjavná – každý vie .INAK:1.dopytová(nárast miezd, lacné úvery,zniž. daní, zvýš. št. výdavkov 2.ponuková (rastú náklady i ceny, zvýš. mzdy); SR 3-4%; INFLÁCIA – 2 efekty: 1.niekto získa (vlastníci tovarov, dlžníci) 2. niekto stratí (vlastníci pozemkov, veriteľ) Finanč. trhy: 1.peňažný (krátkodobý) a kapitálový (dlhodobý) – oba sa realizujú v Sk, valutách i devízach 2. primárny (priam forma predaja) a sekundárny (druhotná f.p – tovarová a peňaž. burza); typy búrz: anglo-americký, stredoeurópsky, francúzky, účastníci makléri a obchodníci;
8.NÁROD a SVET HOSP –naturál. hosp=výroba=spotrebiteľ; trhové hosp=tovarová al peňaž. výmenacelonárodný trh; Meranie výkonnosti ekonomiky: Používané ukazovatele: a)HNP – hrubý národný produkt, b) HDP – hrubý domáci produkt.HNP – množstvo tovaru a služieb vyrobených za obdobie 1 roka, vyrobenými faktormi, ktoré sú vo vlastníctve občanom krajiny. Patrí sem produkcia všetkých firiem. HDP – množstvo tovaru a služieb za obdobie 1 roka, vyrobených výrobnými faktormi, ktoré sa nachádzajú v danej krajine. HNP a HDP sú na rovnakej úrovni. ČNP – čistý NP ČDP – čistý DP; ČNP a ČDP = sa rovná hrubému národnému domácemu produktu zmenšenému o amortizáciu ( hodnotu opotrebovaných strojov, zariadení budov a pod.); HDP sa skladá z niekoľkých častí: HDP= C+I+G+X (C – spotreba, I – investícia firiem, G – spotreba štátu ( výdavky) X – čistý export) Národný dôchodok: je súhrn všetkých dôchodkov, ktoré plynú z využívania výrobných faktorov za jeden rok. Ekonomické ukazovatele môžu byť nominálne – sú vyjadrené v bežných cenách daného roku, Reálne – vyjadrujeme v stálych cenách k určitému roku. Ekonomický rast:ER= Δ HDP/HDPo x 100 (SR: ekonomický rast 5%). SVET. HOSp -= všetky národ. hosp; vzájomné väzby závislosti; výmenu tovarov a služ. na svetovom trhu zabezpečuje medzinárodný obchod; miera otvorenosti NH na medzin. obchode: otvorenosť=vývoz(dovoz)/HDP x 100; medzinárodná ekon. integráciazdružovanie do region. celkov
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Základy ekonómie GYM 2.9643 1478 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.